dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktuální stav příprav, plánované termíny vyhlášení výzev

 

Program byl Evropskou komisí schválen 12.10.2007, jako jeden z prvních programů v ČR. V roce 2008 můžeme hovořit o výrazném pokroku učiněném především ve vztahu k vyhlašování výzev pro podávání žádostí o finanční podporu z OP LZZ lze však již i pozorovat pokrok v rozsahu finančních prostředků vymezených počtem schválených projektů. Další dílčí, ale důležitý pokrok byl v roce 2008 dosažen také v oblasti různých podpůrných aktivit, např. při přípravě a zpracování různých metodických podkladů, přípravě a realizaci projektů technické pomoci nebo při přípravě zajištění evaluačních činností apod.

V první polovině roku 2009 intenzívně pokračovaly procesy vyhlašování výzev, hodnocení a výběry projektů. Ke dni 22. 6. 2009 bylo vyhlášeno 43 výzev v celkové objemu 52,6 miliard Kč. Z tohoto počtu je 32 výzev v celkovém objemu téměř 33,5 miliard Kč určeno přímo pro předkládání projektů. Jedna výzva je těsně před vyhlášením, a to v celkové výši 129 mil. Kč.

Monitorovací systém řídícího orgánu Monit7+ eviduje k 22. 6. 2009 již 3131 předložených projektů v celkovém objemu 33,9 miliard Kč. Uvedená čísla svědčí o dynamice realizace programu a poskytují dobrý předpoklad pro čerpání prostředků v následujících letech.

V Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo na účet příjemců převedeno již více než 3,7 miliardy Kč. Nejvyšší objem prostředků, přes 3 miliardy Kč, je směrován k úřadům práce na opatření v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, 627 milionů Kč na kraje a 33,5 milionů Kč na Sociální partnery. Žádosti o platby z realizovaných projektů zatím dosahují 388 milionů Kč (celkové prostředky, ESF i národní), toto číslo však bude rychle narůstat.

Protikrizová opatření: V souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí a v souladu s vládními plány na její řešení v podmínkách České republiky přistoupilo Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci programů Evropského sociálního fondu k vyhlášení mimořádných výzev a zahájení realizace nových projektů, zaměřených nejen na aktivity, které pomáhají řešit situaci po ztrátě zaměstnání, ale i na zaměstnavatele a zaměstnance podniků, tj. na zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí. Výzvy se týkají jednak grantových projektů, jednak individuálních projektů, které jsou řešeny z úrovně Ministerstva práce a sociálních věcí a z úrovně úřadů práce. Jednotlivé výzvy a projekty jsou formulovány tak, aby se vzájemně doplňovaly a pokrývaly různé situace, v jakých se nacházejí zaměstnavatelé i zaměstnanci v současných nepříznivých hospodářských podmínkách. Tam, kde je to vhodné, jsou výzvy vyhlašovány jako průběžné. Zároveň byly operativně provedeny úpravy dokumentace tak, aby bylo umožněno projekty urychleně zahájit a nastavit podmínky, které zajistí přístup co nejširšího spektra podniků k finančním prostředkům a které umožní, aby tyto prostředky byly poskytovány co nejjednodušším, nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem, při zajištění transparentnost procesů.

Způsob výběru projektů: V rámci OP LZZ jsou projekty předkládány na základě výzev. Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ vyhlašuje ŘO nebo zprostředkující subjekty (ZS). Text výzev ZS schvaluje ŘO. Výzva musí být vyhlášená minimálně 8 týdnů před dnem uzavření příjmu žádostí. Každá výzva obsahuje informace o dané oblasti podpory, o podporovaných aktivitách a cílových skupinách. Výzva stanovuje maxima a minima podpory na jeden projekt, vymezuje oprávněné žadatele, obsahuje termín, do kdy lze předkládat žádosti a na jakou adresu, ale také informaci o způsobilých výdajích, hodnocení a výběru projektů a další. Výzvy jsou zveřejňovány na webových stránkách www.esfcr.cz a ve zkrácené podobě rovněž v tisku. Výběr grantových projektů má tři základní fáze. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti zajišťuje kontrolu úplnosti a správnosti údajů uvedených v žádosti a kontrolu povinných příloh, dále administrativní posouzení žádosti z hlediska dodržení vazeb na příslušné oblasti podpory operačního programu, oprávněnost žadatele a podporovaných činností apod. Při věcném hodnocení je žádost hodnocena minimálně dvěma externími hodnotiteli nebo hodnotící komisí (v případě, že požadovaná velikost příspěvku z veřejných zdrojů je větší než 15 mil. Kč), která má minimálně 5 hlasujících členů - hodnotitelů. Pokud projekt získal minimálně 65 bodů z obecných kritérií a doloží, že je zařazen také do schváleného IPRM (Integrované plány rozvoje měst), získá k dosaženým bodům za obecná kritéria navíc 10 % bonus za kritérium „Synergie“. Aby projekt postoupil do poslední fáze výběru, musí z obecných kritérií získat alespoň 65 bodů. Výběrovou komisi pro výběr grantových projektů zřizuje vedoucí pracovník vyhlašovatele dané výzvy. Výběrová komise se skládá ze zástupců vyhlašovatele, kteří však nesmí tvořit více než 1/3 jejích členů, dále ze zástupců relevantní orgánů státní správy a samosprávy, sociálních partnerů, nestátních neziskových organizací, nezávislých odborníků apod. Výběrová komise jako poslední článek v procesu výběru projektů doporučuje nebo nedoporučuje k podpoře projekty, které úspěšně prošly předchozími fázemi hodnocení.

Způsob posuzování efektivity projektů: Efektivita projektů je vyhodnocována zejména ve fázi věcného hodnocení, a to prostřednictvím relevantních hodnotících kritérií, která jsou schvalována Monitorovacím výborem. Těmi jsou ve vztahu k efektivitě zejména zdůvodnění potřebnosti projektu, vazba na cíle výzvy, přiměřenost cílové skupiny, přínos projektu pro cílovou skupinu, předpoklady pro udržitelnost projektu po skončení financování z OP LZZ, výsledky a výstupy projektu, reálnost jejich dosažení a přiměřenost vzhledem k požadovaným prostředkům. K efektivitě podpořených projektů přispívá rovněž výběrová komise, která má možnost porovnávat projekty mezi sebou a může proto upřednostnit např. projekt, který je z hlediska daného regionu a jeho specifik více potřebný. Pokud jsou v projektech

 
Nahrávám...
Nahrávám...