dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuální dotační příležitosti pro podnikatele

28.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Výše dotace, definice malého a středního podniku (MSP)

Výše dotace je obecně stanovena rozdílně v závislosti na velikosti podniku. Pro malý podnik činí obecně 45 % způsobilých nákladů, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik. Jsou ovšem programy, kde je tato dotace vyšší – např. program Potenciál poskytuje 50 % dotaci bez ohledu na velikost podniku, program Úspory energie poskytuje dotaci 45 % pro velké podniky, 55 % pro střední podniky a 65 % pro malé podniky.

Velikost podniku je určena dle nařízení Evropské komise v závislosti na počtu zaměstnanců. Malý podnik má do 49 zaměstnanců a buď tržby (za prodej zboží a vlastní výrobky a služby, viz VZZ) do 10 mil.EURO nebo aktiva (majetek, viz rozvaha) do 10 mil. EURO, střední podnik má do 249 zaměstnanců a obrat do 50 mil. EURO nebo aktiva do 43 mil. EURO, velký podnik má 250 zaměstnanců a více. Při stanoven počtu zaměstnanců pro určení velikosti podniku je třeba také brát v potaz i vazbu na další propojené podniky. Propojený podnik je takový, který působí na stejném nebo komplementárním (doplňkovém) trhu.

Pro určení velikosti firmy se používá kurz ECB 31. 12. předcházejícího roku podání žádosti o dotaci – v roce 2016 tedy platí kurz 31. 12. 2015 – 27,023.

Pro určení velikosti firmy v OP PIK slouží excelovská tabulka s de minimis nebo bez de minimis (v závislosti na programu, ve kterém je žádáno o dotaci):

Tabulka bez de minimis (např. program Technologie):
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-5346.xlsx

Tabulka včetně de minimis (např. program Marketing):
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-vcetne-de-minimis-4945.xlsx

2. Podporované ekonomické činnosti žadatelů – CZ-NACE

Pro získání dotace je kromě velikosti podniku také důležitá ekonomická činnost uchazečů o dotaci. Mezi podporované ekonomické činnosti, na které je možno získat dotaci, patří především výroba (zpracovatelský průmysl). Spektrum podporovaných činností je v období 2014-2020 rozšířeno, je více podporován obor stavebnictví, obchod, dále mezi hojně podporované obory patří oblast IT. Naopak oblast služeb moc možností pro dotace z OP PIK nenabízí.

Přehled ekonomických činností je evidován pod zkratkou CZ-NACE (dříve nazývané OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností).

Každý žadatel o dotaci si může zjistit své zaregistrované ekonomické činnosti v rejstříku ARES, a to na webové stránce: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.s

3. De minimis

V oblasti dotací je také třeba znát pojem De minimis. De minimis je nařízení Evropské komise pro nenarušení hospodářské soutěže. Toto pravidla říká, že každý podnikatel má nárok získat podporu ve výši 200 000 EURO (100 000 EURO v případě podnikatelů z oblasti silniční nákladní dopravy), a to v období 3 let. Většina podprogramů z OP PIK je mimo režim de minimis a pouze vybrané způsobilé výdaje se vztahují na toto pravidlo – např. z programu Marketing dotace na propagační materiály se započítává do podpory de minimis. Program Školicí střediska (dotace na vybudování školicích prostor pro zaměstnance z podporovaných oborů) je pak celý v režimu de minimis.

Pokud je poskytnuta podpora v režimu de minimis, příjemce dotace o tomto musí být informován.

Existuje dále registr podpor de minimis, kde lze nalézt, zda je již podpora de minimis čerpána:

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search

Dle nařízení EK se limit 200 000 EURO od 1. 7. 2014 vztahuje i na propojené podniky, tzn. pokud například jedna firma vlastní další firmu a obě čerpaly podporu de minimis, je třeba sečíst hodnoty čerpání de minimis za obě firmy. Překročení limitu 200 000 EURO je pak sankcionováno.

4. obecné pojmy – žádost, způsobilé výdaje, poskytovatel dotace, místo realizace, udržitelnost, indikátor, publicita, výběrové řízení, kvalifikovaný elektronický podpis, plná moc , (Podmínky poskytnutí dotace) a Rozhodnutí

žádost – představuje dokument, skrz který žadatel předkládá svůj záměr o dotaci, vyplňuje se v aplikaci MS2014+ (https://mseu.mssf.cz/).

způsobilé výdaje – je přehled těch nákladů, ze kterých se vypočítává míra podpory, každý program má určené svoje vlastní způsobilé výdaje; mezi nezpůsobilé výdaje v OP PIK obecně patří kurzové ztráty, sankce, leasing, výdaje vzniklé před podáním

 
Nahrávám...
Nahrávám...