dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

6/1993 Sb., Zákon České národní rady o České národní bance, ve znění účinném k 1.4.2024

č. 6/1993 Sb., Zákon České národní rady o České národní bance, ve znění účinném k 1.4.2024
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. prosince 1992
o České národní bance
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
60/1993 Sb.
(k 3.2.1993)
ruší § 56 dnem 8.2.1993
15/1998 Sb.
(k 1.4.1998)
doplňuje
442/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (40 novelizačních bodů)
442/2000 Sb.
(k 1.5.2004)
Článek II (ust.)
nález ÚS
278/2001 Sb.
(k 3.8.2001)
ruší části ustanovení § 2, § 5, § 6 a § 35 písm. a), § 47 odst. 2 až 4
482/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (§ 36)
127/2002 Sb.
(k 1.5.2002)
mění § 2 odst. 1, § 6, § 9, § 24 písm. a), § 31 odst. 2, v § 35 vkládá písm. a), § 38, § 41 odst. 2 a 4, § 47, ruší § 49a, vkládá § 49b, nová přechodná ust.)
127/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
doplňuje § 6 odst. 13
ÚZ 335/2002 Sb.
 
 
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění slova v § 3 odst. 7,
v § 31 odst. 2, vkládá § 31a,
mění § 38 odst. 1, mění § 41 odst. 2 písm. b) a § 43
377/2005 Sb.
(k 29.9.2005)
mění § 38 odst. 3 písm. a) a b),
§ 41 odst. 2 a 4, v § 44 doplňuje odst. 3, mění § 45
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění celkem 42 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
62/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění celkem 16 novelizačních bodů
230/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
v § 41 vkládá odst. 7
ÚZ 286/2006 Sb.
 
 
160/2007 Sb.
(k 2.7.2007)
vkládá nový § 44a a v § 48 odst. 3 mění slovo
36/2008 Sb.
(k 12.2.2008)
v § 44a odst. 1 vkládá slova
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá nový § 44b
254/2008 Sb.
(k 1.9.2008)
mění § 21, § 22 písm. b), § 46d; v § 41 ruší odst. 6
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 46f odst. 7 a § 49a
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
mění § 44, § 44a; ruší § 46e
295/2009 Sb.
(k 19.9.2009)
mění § 28 písm. b) a § 37
145/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 44a odst. 1
156/2010 Sb.
(k 5.6.2010)
mění § 44 odst. 2 písm. c)
41/2011 Sb.
(k 28.2.2011)
mění § 2, § 6 odst. 13, § 38 odst. 1, § 41 odst. 2 písm. c), § 44 odst. 2 písm. c), § 44a odst. 2 a 3, § 46c, § 46d odst. 1
92/2011 Sb.
(k 6.4.2011)
vkládá § 2a
136/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
vkládá nový § 16a
136/2011 Sb.
(k 1.7.2011)
mění, celkem 14 novelizačních bodů
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 38, § 41 odst. 2 písm. a), § 44a odst. 1, § 46b odst. 1, § 49b odst. 1; ruší § 24 a § 46
357/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 44b
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 44 odst. 1 písm. c)
227/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
mění, celkem 72 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
vkládá nový § 44aa; mění § 45 odst. 1
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 44b
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 1 odst. 1, § 2 odst. 3, § 5 odst. 1, § 44 odst. 2; vkládá nový § 33a
377/2015 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 44 odst. 1 písm. c)
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 44 odst. 1 a § 44a odst. 1
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 44, § 45d, § 46, § 46a, § 46b, § 46e a § 46f
89/2018 Sb.
(k 15.6.2018)
mění § 12, § 16, § 20, § 21, § 22, § 46; ruší § 16a, § 46a
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá § 50a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 8
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
192/2020 Sb.
(k 24.4.2020)
mění § 32
238/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění § 44a
219/2021 Sb.
(k 1.8.2021)
mění, celkem 40 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 44 odst. 1
417/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 45d
129/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 44 odst. 1 písm. a)
462/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 46e odst. 3
462/2023 Sb.
(k 1.4.2024)
mění § 43f
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Česká národní banka je ústřední bankou České republiky, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem a orgánem příslušným k řešení krize.
(2)  Česká národní banka je právnickou osobou veřejného práva se sídlem v Praze.
(3)  České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a jinými právními předpisy.
§ 1a
Česká národní banka je součástí Evropského systému centrálních bank podle Smlouvy o fungování Evropské unie20) a podle Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „Statut”)21) a podílí se na plnění cílů a úkolů Evropského systému centrálních bank.
§ 2
(1)  Hlavním cílem činnosti České národní banky je péče o cenovou stabilitu. Česká národní banka dále pečuje o finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému v České republice. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu a obecné hospodářské politiky v Evropské unii se záměrem přispět k dosažení cílů Evropské unie. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.
(2)  Česká národní banka plní tyto úkoly:
a)  určuje a provádí měnovou politiku,
b)  vydává bankovky a mince,
c)  řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, zahraničních bank vykonávajících bankovní činnosti na území České republiky prostřednictvím své pobočky (dále jen „pobočka zahraniční banky”) a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti platebních a vypořádacích systémů a na jejich rozvoji,
d)  vykonává dohled nad osobami působícími na finančním trhu (§ 44 odst. 1),
e)  rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému, omezování nárůstu systémových rizik a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká,
f)  provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle jiných právních předpisů.
(3)  Česká národní banka při plnění svých úkolů spolupracuje s ústředními bankami jiných států, zahraničními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem, zahraničními orgány příslušnými k řešení krize, s mezinárodními finančními institucemi a mezinárodními orgány zabývajícími se dohledem nad finančním trhem a s dalšími zahraničními a mezinárodními orgány, které plní obdobné úkoly jako Česká národní banka, a sjednává s nimi v rámci své působnosti příslušné dohody.
(4)  Česká národní banka zváží možný dopad svého rozhodnutí, které hodlá vydat v souvislosti s výkonem dohledu podle odstavce 2 písm. d), na stabilitu finančního systému jiného členského státu Evropské unie, a to s přihlédnutím ke skutečnostem dostupným v době jeho vydání a zejména v případech, kdy nastane mimořádná
 
Nahrávám...
Nahrávám...