dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

520/2005 Sb., Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 520/2005 Sb., Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2005
o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
112/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6 odst. 2; nové přechodné ustanovení
145/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 2, § 4 a § 6; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 176 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „zákon”):
Rozsah hrazení hotových výdajů a ušlého výdělku jiným osobám
§ 1
(1)  Podklad pro výpočet náhrady ušlého výdělku jiné osoby, která je v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu, tvoří průměrný hodinový výdělek vypočtený podle zvláštního právního předpisu1) . Ušlý výdělek tvoří částka vypočtená tak, že se průměrný hodinový výdělek vynásobí počtem hodin, kdy nebyla jiná osoba přítomna v práci z důvodu účasti na úkonu podle zákona. Výše náhrady ušlého výdělku nesmí převyšovat maximální částku vypočtenou podle odstavce 2. Správní orgán zjišťuje výši ušlého výdělku jiné osoby na základě potvrzení vydaného zaměstnavatelem, ve kterém je uvedeno, zda a o jakou částku jí zaměstnavatel sníží výdělek za dobu nepřítomnosti v práci z důvodů souvisejících s účastí na úkonu podle zákona.
(2)  V případě jiné osoby, která není v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu, je však výdělečně činná, tvoří podklad pro výpočet náhrady ušlého výdělku částka vypočtená ze základu daně z příjmů fyzických osob dělená počtem pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem2) připadajících na kalendářní rok. Pro výpočet náhrady ušlého výdělku se použije částka základu daně, podle které je určena poslední známá daňová povinnost3) , nejvýše však 486 000 Kč. Pokud nelze výši ušlého výdělku tímto způsobem zjistit, vypočte se jako podíl průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku pro účely zákona o zaměstnanosti4) , ve znění pozdějších předpisů, a počtu pracovních hodin stanovených zvláštním právním předpisem2) , které připadají na kalendářní měsíc, v němž náhrada ušlého výdělku náleží, nejvýše však 8 hodin za den.
§ 2
(1)  Cestovní výdaje, s výjimkou jízdného v místní hromadné dopravě, se hradí jiné osobě pouze tehdy, pokud nemá místo pobytu, nezdržuje se nebo nepracuje v obci, kde se úkon koná.
(2)  Jiné osobě, která cestovala veřejným hromadným dopravním prostředkem, se hradí skutečné, účelně vynaložené a hospodárné cestovní výdaje za cestu z místa pobytu do místa předvolání a zpět.
 
Nahrávám...
Nahrávám...