dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

314/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 314/2013 Sb., Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 17. září 2013
o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
215/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3 a vkládá nový § 9a a přílohu č. 7
217/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2, § 6, § 7, § 13, § 14 a přílohy; ruší § 16
Česká národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) obsah, formu, lhůty a způsob sestavování a předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího systém národních a regionálních účtů v Evropské unii2) a nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen „vykazující osoba”), a stanoví rozsah vykazování pro určitý druh údajů z hlediska statistické významnosti.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  fondem peněžního trhu fond kolektivního investování podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí3) ,
b)  fondem penzijní společnosti účastnický nebo transformovaný fond, jehož majetek obhospodařuje penzijní společnost,
c)  cenným papírem i zaknihovaný cenný papír,
d)  výkazem strukturovaný soubor údajů vytvořený vykazující osobou,
e)  datovým souborem elektronické seskupení údajů výkazu s předem definovanými datovými strukturami, které jsou informačním systémem metodicky popsány, zpracovávány a předávány jako celek.
 
 
 
 
§ 3
Okruh vykazujících osob
Výkazy sestavují a předkládají tyto vykazující osoby:
a)  obhospodařovatel, kterým je
1.  investiční společnost,
2.  jiná osoba, která obhospodařuje investiční fond,
b)  samosprávný investiční fond,
c)  finanční instituce zapsaná v obchodním rejstříku s předmětem činnosti, který převážně spadá do ostatního finančního zprostředkování podle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE 64.9), a která v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytuje úvěry nebo půjčky nebo uzavírá smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, a to včetně zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti, která podniká na území České republiky prostřednictvím pobočky (dále jen „zprostředkovatel financování aktiv”),
d)  tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna a pobočka pojišťovny nebo zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu, která provozuje
 
Nahrávám...
Nahrávám...