dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění účinném k 18.7.2024

č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění účinném k 18.7.2024
ZÁKON
ze dne 27. června 2000
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
492/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 55 odst. 1
229/2001 Sb.
tisková oprava - viz částka Sb. 87/2001(k 30.6.2001)
(k 30.6.2001)
mění § 2 odst. 2, § 27 odst. 3, v § 59 ruší odst. 4, v 60 odst. 1 ruší větu druhou, vkládá § 60a a 60b, v § 65 doplňuje písm. h) a odst. 2
320/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění § 48 odst. 1, § 49 odst. 1
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
mění § 28, § 29, § 54 odst. 1
202/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění 30 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
280/2002 Sb.
(k 28.6.2002)
mění, vkládá nový § 60c, nová přechodná ustanovení
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 31.3.2003)
nepřímo, ruší novelizaci provedenou zák. č. 501/2001 Sb.
ÚZ 14/2003 Sb.
 
 
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
mění § 28, § 29, § 54 odst. 1, zachovává znění platné k 31. 3. 2003
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění § 11 odst. 1 písm. c
480/2003 Sb.
(k 31.12.2003)
mění § 59 a 60c
41/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 12 odst. 5 větu druhou
218/2004 Sb.
(k 28.4.2004)
v 27 odst. 3 doplňuje slova
217/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 11 odst. 1 mění písm. a), ruší písm. c)
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 11 odst. 1 doplňuje písm. g)
22/2006 Sb.
tisková oprava - viz částka Sb. 25/2006
(k 26.1.2006)
v § 11 odst. 1 mění písm. e) a ruší písm. g), v § 12 odst. 2 a § 27 odst. 2 nahrazuje slova, v § 22 mění odst. 3 až 5, v § 34 doplňuje odst. 4, v § 60a ruší slova v odst. 6 a 7, nová přechodná ustanovení
140/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 12 odst. 8 vkládá větu
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
vkládá § 64a
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 33, § 43 odst. 1, § 56 odst. 6 a § 60c odst. 1, nové přechodné ustanovení
139/2008 Sb.
(k 25.4.2008)
mění § 27 odst. 3
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 11 odst. 1 písm. e)
457/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 15 odst. 2; vkládá v § 16 odst. 3
153/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 22, nové přechodné ustanovení
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 64a
457/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 11 odst. 1 písm. c)
18/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 11 odst. 1 písm. a), § 18 písm. b)
239/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
vkládá nový § 5a a § 55a
407/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 11 odst. 1 písm. a)
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 2, § 15, § 20 odst. 3, § 47 odst. 1, § 48, § 49, § 55 odst. 2 a § 65
311/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 60a; nová přechodná ustanovení
86/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 11 odst. 1 písm. d)
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 20 odst. 2
375/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 30 odst. 1
51/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění, celkem 107 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
135/2016 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 12 odst. 5 a 8
185/2016 Sb.
(k 1.8.2016)
vkládá v § 19b odst. 6
192/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
vkládá v § 54 odst. 5 a 6
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 11 odst. 1 písm. b)
55/2017 Sb.
(k 18.3.2017)
mění § 16 odst. 2
65/2017 Sb.
(k 31.5.2017)
mění § 11 odst. 1 písm. c)
104/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 14a
118/2020 Sb.
(k 1.4.2020)
mění § 6, § 46 a § 47
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 64a
225/2022 Sb.
(k 20.8.2022)
mění § 11 odst. 1 písm. e)
362/2022 Sb.
(k 15.12.2022)
vkládá v § 11 písm. f)
422/2022 Sb.
(k 1.1.2023)
mění § 15 a § 16
326/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 11
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 54 odst. 2
nález ÚS
221/2024 Sb.
(k 18.7.2024)
ruší slova v ustanovení § 41
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Tento zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republiky (dále jen „stát”), vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních složek státu.
§ 2
(1)  Hospodaření s majetkem státu se řídí tímto zákonem a působnost tohoto zákona nelze omezit nebo vyloučit dohodou stran, pokud zvláštní právní předpis,2) vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nebo všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva nestanoví jinak.
(2)  Tento zákon se nevztahuje na úkony a postupy příslušných orgánů, pokud vedou trestní, občanskoprávní, správní nebo jiné obdobné řízení anebo navrhují a schvalují právní předpisy.
Organizační složky státu
§ 3
(1)  Organizačními složkami státu (dále jen „organizační složka”) jsou ministerstva a jiné správní úřady5) státu, Ústavní soud, soudy, státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády České republiky, Kancelář Veřejného ochránce práv, Akademie věd České republiky, Grantová agentura České republiky a jiná zařízení, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 51); obdobné postavení jako organizační složka státu má Kancelář Poslanecké sněmovny a Kancelář Senátu.
(2)  Organizační složka není právnickou osobou. Tím není dotčena její působnost nebo výkon předmětu činnosti podle zvláštních právních předpisů a její jednání v těchto případech je jednáním státu.
(3)  Organizační složka je účetní jednotkou, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis anebo tento zákon (§ 4 a 51).
(4)  Pravidla financování organizačních složek upravují zvláštní právní předpisy.
§ 4
(1)  K plnění úkolů v rámci své působnosti může organizační složku podle tohoto zákona za stát zřídit i ministerstvo (dále jen „zřizovatel”). Pro tyto účely zřizovatel použije majetek státu, se kterým je příslušný hospodařit (§ 9) on sám anebo jiná organizační složka jím zřízená. Ke zřízení organizační složky je třeba předchozího souhlasu Ministerstva financí. O zřízení rozhoduje zřizovatel opatřením (§ 20), jehož součástí je zřizovací listina. Takto zřízená organizační složka je vždy účetní jednotkou.
(2)  Podmínky pro podání žádosti o předchozí souhlas podle odstavce 1 a náležitosti zřizovací listiny organizační složky upraví prováděcí právní předpis.
§ 5
(1)  Zřizovatel může rozhodnout opatřením (§ 20) o změně zřizovací listiny organizační složky a s tím souvisejících dílčích změnách v jejím předmětu činnosti, organizačním uspořádání a rozsahu majetku státu, s nímž je příslušná hospodařit (§ 9). Má-li přitom dojít k převodu části organizační složky do jiné organizační složky, může se tato změna týkat pouze organizačních složek zřízených týmž zřizovatelem.
(2)  Organizační složka zřízená podle ustanovení § 4 zaniká uplynutím doby, na kterou byla zřízena, anebo opatřením zřizovatele (§ 20), jímž rozhodl o zrušení organizační složky. Práva a závazky státu, které vykonávala organizační složka ke dni svého zániku, vykonává nadále
 
Nahrávám...
Nahrávám...