dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

29.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.8.1.1
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií

Mgr. Markéta Káninská

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je upraveno v ustanovení § 474 až 494 ZOK. Jedná se o základní a v praxi nejvyužívanější způsob zvýšení základního kapitálu společnosti, kdy společnost získává prostředky či majetek z cizích zdrojů – od akcionářů společnosti nebo nově přistupujících akcionářů.

Kdy je tento způsob zvýšení základního kapitálu přípustný?

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné jen tehdy, jestliže akcionáři zcela splatili emisní kurs již dříve upsaných akcií.

Výjimka z tohoto zákazu je možná jen ve dvou případech, a to zvyšuje-li se základní kapitál společnosti výlučně vnesením nepeněžitých vkladů nebo je-li nesplacená část emisního kursu vzhledem k výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada při vědomí této skutečnosti vysloví se zvýšením základního kapitálu souhlas. Pokud by tyto podmínky nebyly splněny, nesmí valná hromada o zvýšení základního kapitálu rozhodnout. V případě, že by tak i přes tento zákaz učinila, bylo by její rozhodnutí v rozporu se zákonem a soud by mohl zákonem stanoveným způsobem vyslovit jeho neplatnost.

Kdo rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií?

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií náleží primárně do působnosti valné hromady.

Valná hromada je oprávněna tuto působnost přenést na představenstvo (správní radu), nicméně pro takový postup jsou zákonem stanoveny následující předpoklady:

1. Předně je nutné, aby valná hromada nejprve rozhodla o pověření představenstva (správní rady) rozhodováním o zvýšení základního kapitálu společnosti. Toto rozhodnutí valné hromady může být nahrazeno výslovným zakotvením pověření ve stanovách společnosti. V takovém případě se rozhodnutí valné hromady o pověření představenstva (správní rady) nevyžaduje. Toto pověření nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a obsahuje také určení:

a) jmenovité hodnoty a druhu akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu a údaj o tom, zda budou vydány jako zaknihovaný cenný papír,

b) který orgán rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základně posudku znalce, jestliže je představenstvo pověřeno zvýšit základní kapitál.

2. Představenstvo je při rozhodování o zvýšení základního kapitálu limitováno zákonnou maximální hranicí pro zvýšení základního kapitálu, neboť může zvýšit základní kapitál nejvýše o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době pověření.

3. Pověření je možné udělit nejdéle na dobu 5 let ode dne, kdy valná hromada o pověření rozhodne, a to i opakovaně.

Svolání valné hromady rozhodující o zvýšení základního kapitálu

Prvním krokem zahajujícím proces zvýšení základního kapitálu není rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu (byť je toto rozhodnutí v daném procesu nejdůležitější), nýbrž pozvánka na tuto valnou hromadu, která má akcionáře seznámit se záměrem společnosti zvýšit základní kapitál.

S příchodem ZOK se obecně zpřísnily požadavky na obsahové náležitosti pozvánky na valnou hromadu. Od 1. 1. 2014 musí totiž pozvánka na valnou hromadu vedle standardních údajů (těmito údaji jsou obchodní firma a sídlo společnosti, místo, datum a hodina konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě a lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování.) obsahovat rovněž návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Proto se obsah pozvánky bude de facto krýt s obsahem rozhodnutí valné hromady.

Pozvánku na valnou hromadu s výše uvedeným obsahem je svolavatel (typicky představenstvo společnosti) povinen uveřejnit na internetových stránkách společnosti (pro akciové společnosti jsou od 1. 1. 2014 internetové stránky povinné!) a současně zaslat každému akcionáři vlastnícímu akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně v evidenci zaknihovaných cenných papírů či v evidenci vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově, to vše ve lhůtě alespoň 30 dnů před konáním valné hromady. Má-li společnost akcionáře vlastnící akcie na majitele, platí, že k doručení pozvánky akcionáři dochází jejím uveřejněním na internetových stránkách společnosti.

Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu

Obligatorními náležitostmi každého usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií jsou:

a) částka, o kterou má být základní kapitál společnosti navyšován, včetně určení, zda se připouští upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku, a to buď bez jakéhokoli omezení, nebo s určením hranice tohoto omezení;

b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma upisovaných akcií, případně údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry;

c) údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií uvedené v § 485 odst. 1 ZOK, ledaže se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen dohodou akcionářů podle § 491 ZOK;

d) určení, zda akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nebo jejich část upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK, eventuálně zda budou nabídnuty určitému zájemci nebo zájemcům (v takovém případě musí být tento zájemce, resp. zájemci v usnesení valné hromady výslovně uvedeni, popřípadě musí být popsán způsob jejich výběru);

e) určení, zda budou akcie nebo jejich část upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 ZOK;

f) upíše-li akcie obchodník s cennými papíry podle § 489 odst. 1 ZOK, pak jsou obsahem usnesení rovněž údaje podle § 485 odst. 1 ZOK, místo a lhůta, v níž může oprávněná osoba vykonat tam uvedené právo, a cena, za niž je oprávněna akcie koupit, nebo způsob jejího určení (to se neuplatní, pokud se všichni akcionáři nejpozději před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva nebo má-li být základní kapitál zvýšen rozhodnutím jiného orgánu);

g) případný údaj o vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování akcií;

h) v případě upisování akcií bez využití přednostního práva lhůta pro upisování akcií a navrhovaná výše emisního kursu nebo, má-li se splácet emisní kurs v penězích, odůvodněný způsob jeho určení anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně určení nejnižší možné výše, v jaké může být určen (emisní kurs nebo způsob jeho určení musí být pro všechny upisovatele stejný);

i) číslo účtu banky nebo spořitelního a úvěrního družstva a lhůta, v níž upisovatelé budou splácet emisní kursy upsaných akcií nebo jejich části, popřípadě místo a lhůta pro vnesení nepeněžitých vkladů;

j) schvaluje-li se nepeněžitý vklad, jeho popis a částka jeho ocenění a emisní kurs, jmenovitá hodnota a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich forma nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry;

k) připouští-li se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, musí být určen orgán společnosti, který o konečné částce zvýšení rozhodne (tímto orgánem bývá nejčastěji představenstvo společnosti – pozn.);

l) připouští-li se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, musí usnesení valné hromady obsahovat též pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka;

m) budou-li nové akcie upisovány na základě veřejné nabídky, obsahuje usnesení také určení lhůty, do kdy musí představenstvo uveřejnit nabídku, která nesmí být delší než 2 roky, dobu upisování akcií, která nesmí být kratší než 2 týdny, postup při upisování akcií a určení části emisního kursu, kterou společnost vyžaduje splatit k okamžiku zápisu do listiny upisovatelů, a pravidla pro úpis akcií nad rámec navržené výše zvýšení základního kapitálu.

Valná hromada společnosti rozhodující o zvýšení základního kapitálu je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy společnosti určují jiné kvorum. Rozhodnutí valné hromady se pak přijímá alespoň dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jsou-li rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu dotčena práva akcionářů různého druhu, vyžaduje se k přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Rozhodnutí valné hromady se osvědčuje notářským zápisem.

Konec dvoufázovosti zvýšení základního kapitálu?

Po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu je představenstvo povinno ve lhůtě bez zbytečného odkladu podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Nicméně oproti úpravě obsažené v ObchZ již není nutné, aby zvyšování základního kapitálu akciové společnosti probíhalo dvoufázově (tj. nejprve se provedl zápis záměru zvýšení a až po úpisu akcií zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku), neboť ZOK umožňuje návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu spojit s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud se tedy začne s úpisem akcií bezodkladně po přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu a úpis akcií bude ukončen ve lhůtě "bez zbytečného odkladu", může představenstvo oba návrhy spojit a vše zapsat najednou. Návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku podepisují za společnost ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni ji zastupovat, a jejich podpisy musí být úředně ověřeny.

Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií

Majetková účast akcionáře na společnosti je vyjádřena podílem, jehož výše se určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií (případně počtem kusových akcií), jež jsou ve vlastnictví daného akcionáře, k celkové výši základního kapitálu společnosti. Protože by zvýšení základního

 
Nahrávám...
Nahrávám...