dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zateplení veřejných budov a výměna zdroje tepla - příklad projektové žádosti

15.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Snahou tohoto článku (příkladu projektové žádosti) je poskytnou praktické informace potenciálním žadatelům o dotaci zejména z řad obcí, krajů, městských částí (včetně Prahy), státních a příspěvkových organizací, vysokých škol a dalším subjektům či institucím, které potřebují finance pro zateplení budov a výměnu zdroje tepla. V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku a představíme zpracování jejich jednotlivých částí. Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na vyhlášenou výzvu nazvanou Energetické úspory. Tato výzva č. 19 pro podávání projektových žádostí byla vyhlášena v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a kladla si za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov, výměnu zdroje tepla, instalaci solárně termických systémů a samostatné opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity, tj. aktivity, které lze v rámci programu finančně podpořit patří:

- zateplení obvodového pláště budovy,
- výměna a renovace otvorových výplní,
- opatření s prokazatelným vlivem na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. instalace fotovoltaického systému),
- systémy využívající odpadní teplo,
- výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,
- olárně-termické kolektory pro přitápění nebo pouze přípravu TV.

Výše dotace

Celková finanční alokace činila: 3 mld. Kč, minimální výše způsobilých realizačních výdajů: 100 000 Kč. Výše dotace je max. 40% uznatelných nákladů projektu. K tomu lze získat bonifikaci ve výši 5% za rekonstrukci technologického vybavení (minimálně rekonstrukce zdroje vytápění či instalace technologické části systému nuceného větrání s rekuperací), energetického managementu a dalších úsporných opatření metodou EPC. Nad úroveň dotace může být poskytnut také zvýhodněný úvěr.

Doba příjmu žádostí:

Doba příjmu žádostí byla stanovena v rozmezí: 1. 12. 2015 – 15. 4. 2016

Další podmínky výzvy:

 • V případě, že je budova vytápěna zdrojem na zemní plyn, bude podporován pouze přechod na plynové tepelné čerpadlo nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (kogenerační jednotky), kdy stáří původního zdroje v době podání žádosti nesmí být kratší než 10 let.
 • V případě, že jsou v budově využívána pro vytápění nebo přípravu teplé vody tuhá nebo kapalná fosilní paliva, musí dojít k náhradě tohoto zdroje za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, kondenzační kotel na zemní plyn, fototermický solární systém nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn.
 • Po realizaci projektu musí dojít k úspoře celkové energie min. o 20 % oproti původnímu stavu, u památkově chráněných budov min. o 10 % (není podmínkou komplexní renovace, ke splnění této podmínky stačí většinou výměna oken, případně doplněná o zateplení stropů.
 • V této výzvě nejsou podporována elektrická tepelná čerpadla
 • Nejsou podporovány rodinné a bytové domy

Uznatelné výdaje

 • náklady na realizaci projektu
 • žádost o dotaci
 • projektová dokumentace, energetický posudek
 • výběrové řízení na zhotovitele
 • technický dozor investora, autorský dozor
 • realizační management

Představení projektu

Modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do oblasti středních Čech. Žadatelem žádosti je Městský úřad Pečky, který žádá o dotaci na snížení energetické náročnosti budovy

Městského úřadu.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Projektová žádost

Název projektu:

Snížení energetické náročnosti budovy MÚ Pečky [1]

Anotace projektu

Projekt má za cíl snížit energetickou náročnost veřejné budovy o 5 nadzemních podlažích, zde budovy Městského úřadu Pečky (Středočeský kraj). Snížení spotřeby energie by mělo dosáhnout 45 %. Vymění se dveřní a okenní otvory (cca 260 kusů), zasklí se trojsklem, plášť budovy se zateplí plechovými lamelami, osadí se stínící rolety. Na fasádě odborná firma opraví umělecký reliéf. Budova obsahuje azbest a některá řešení projektu budou bránit jeho pronikání do ní.

Projekt má stavební povolení.

Jaký problém projekt řeší? 

Budova Městského úřadu Pečky (č. p. budovy 480, č. dotčené parcely 70/2) je z roku 1972 a její provoz byl a je energeticky náročný. Zmíněná veřejná budova má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží, nižší část budovy má 2 NP, navazující krček pak 2 NP. V 1. NP jsou provozovny a obchody a víceúčelový sál, ve 2. NP jsou provozovny, lékařské ordinace a kanceláře, ve 3. NP jsou provozovny, ordinace, kanceláře a knihovna, ve 4. a 5. NP jsou kanceláře městského úřadu a policie.

Jaké jsou příčiny problému

Technický stav budovy Městského úřadu Pečky (č. p. budovy 480, č. dotčené parcely 70/2), která byla postavena v roce 1972 a neodpovídá moderním energetickým standardům.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je zlepšit tepelně technické parametry budovy MÚ Pečky (č. p. budovy 480, č.

dotčené parcely 70/2), která má 5 nadzemních podlaží.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

Stavební projekt obsahuje výměnu okenních a dveřních otvorů (cca 260 kusů) a osazení elektricky ovládaných stínících rolet vč. zateplení obvodového pláště ocelovými lamelami, aby došlo ke zlepšení tepelně technických parametrů budovy a snížení spotřeby energie. Na jižní fasádě restaurátorská firma opraví popraskaný umělecký reliéf, po opravě ho nasvítí LED páskem s časovým spínačem.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

- ve III.-V. NP bude instalována předsazená fasáda s povrchem lehké plechové/ocelové kazety Dekmetal.

-  ve II. NP bude po zateplení provedena tenkovrstvá omítka.

-  v I. NP se instaluje keramický obklad.

- okna a dveřní otvory budou stávajících rozměrů v Al a p provedení, zasklení bude trojsklem v barvě antracit.

-  osadí se stínící prvky fasády: elektricky ovládané screenové rolety.

-  na jižní fasádě se opraví umělecký reliéf, který v průběhu let popraskal.

Popis realizačního týmu projektu

- projekt bude proveden dodavatelsky. Práce by měly proběhnout v jedné etapě mimo topnou sezonu, ovšem po částech - jako např. v případě zateplování pláště budovy ve vertikálních pásech.

- zaměstnanci mají jasně stanovenou odpovědnost a kompetence pro řádný průběh přípravné i realizační fáze projektu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupů projektu bude zajištěno prostřednictvím povinné publicity.

Dále bude

 
Nahrávám...
Nahrávám...