dnes je 5.6.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.80
Zalesňování a zakládání lesů - příjem žádostí na plošná opatření

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem podopatření je zmírnění klimatických změn zvýšením schopnosti absorpce atmosférického CO2, posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch, zlepšení ekologické rovnováhy krajiny, stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod.

Finanční alokace výzvy (podpora)

Finanční alokace viz tabulka přílohy č. 1 nařízení vlády (viz str. 17), která vyjmenovává jednotlivé druhy lesních dřevin, stanovuje příslušné cílové hospodářské soubory (CHS) a minimální počet jejich jedinců na 1 hektar při zalesňování zemědělské půdy a je závazná pro poskytnutí podpory v rámci tohoto opatření.

Příjemci podpory

Žádost může podat žadatel, který je:

  • - vlastníkem pozemku určeného k zalesnění,
  • - spolkem vlastníků pozemku určeného k zalesnění,
  • - spoluvlastníkem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu většiny spoluvlastníků (většinou spoluvlastníků se rozumí, podle občanského zákoníku, většina podle podílu, nikoli podle počtu spoluvlastníků),
  • - nájemcem, vypůjčitelem nebo pachtýřem pozemku určeného k zalesnění, a to za podmínky písemného souhlasu vlastníka, spolku vlastníků, popřípadě většiny spoluvlastníků, k využití pozemku pro zalesnění a nájemní nebo pachtovní smlouvy, příp.