dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní zkušenosti z prvních kol výzev PRV v roce 2007

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní zkušenosti z prvních kol výzev PRV v roce 2007

Při přípravě projektového záměru se postupuje dle obecných náležitostí projektového cyklu, který byl připomenut v první části tohoto textu. „Překlopení“ projektového záměru do podoby projektové žádosti o dotaci z určitého programu by v případě Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 mělo respektovat určité standardy a podmínky tohoto programu. Předně je nezbytné si prostudovat tzv. Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV. Tato pravidla se dělí na dvě části:

1. Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě programu rozvoje venkova - část A

Tato Obecná pravidla jsou klíčová pro danou výzvu a je nezbytné si vždy stáhnout z webového portálu MZe nebo SZIF aktuální verzi! Obecná část shrnuje podmínky platné pro všechny žadatele/příjemce dotace v rámci opatření dané výzvy.

2. Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě programu rozvoje venkova ČR - část B

Tato pravidla se týkají přímo daného opatření/podopatření/záměru, v rámci kterého plánujete svůj projekt podat, a vztahují se pouze na žadatele/příjemce dotace žádající v rámci daného opatření/podopatření/záměru.

Žadatel se musí seznámit s oběma typy pravidel! Žadatelem se rozumí subjekt, který žádá v rámci PRV a je v souladu s definicí příjemce dotace příslušného opatření/podopatření/záměru. V rámci Obecných podmínek pravidel se dále člení i typ žadatele na 2 kategorie:

- „žadatel s historií “ - žadatel, který má účetně uzavřené dva roky nebo více let historie podnikání bezprostředně předcházející termínu podání své Žádosti o dotaci, nebo je právním nástupcem žadatele s historií,

- „žadatel bez historie “ - žadatel, který má účetně uzavřený pouze jeden nebo dosud žádný rok historie podnikání a není právním nástupcem žadatele s historií.

Obecné podmínky pravidel rozlišují také termíny „malý projekt“ a „velký projekt“, které je vhodné zmínit a vysvětlit, protože v případě velkých projektů se vždy musí dávat podklady k posouzení finančního zdraví žadatele:

- „malý projekt “ - projekt, jehož celkové způsobilé výdaje dosahují maximálně 2 mil. Kč (včetně),

- „velký projekt “ - projekt, jehož celkové způsobilé výdaje přesahují 2 mil. Kč.

Finanční zdraví žadatele je možné si předem vypočítat prostřednictvím podkladů a metodiky zveřejněné na webových stránkách SZIF.

PREFERENČNÍ KRITÉRIA

Obecně je vhodné postupovat při sepisování žádosti nejdříve prostřednictvím prostudování tzv. „preferenčních kritérií“ daného opatření/podopatření a vlastní projektový záměr k tomuto odpovídajícím způsobem přizpůsobit tak, aby projektový záměr byl uskutečnitelný v souladu s hlavními cíli daného opatření PRV. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoli nesplnění podmínek preferenčních kritérií nebo předložení nepravdivých či neúplných údajů pro hodnocení preferenčních kritérií se posuzuje jako nedodržení podmínek dotace.

Samotná žádost je posléze hodnocena prostřednictvím naplnění těchto preferenčních kritérií, proto si už žadatel v době přípravy svého projektu PŘEDEM může vypočítat, kolik bodů mu bude finálně přiděleno. V případě rovnosti bodů u několika projektových žádostí bude platit časové kritérium pro sestavení žebříčku přijatých a zamítnutých projektových žádostí k financování. Časové kritérium je hodnoceno prostřednictvím přiděleného štítku při podávání projektové žádosti na příslušném RO SZIF.

ZJEDNODUŠENÝ FORMULÁŘ

Vlastní projektovou žádost je možné podat ihned v první den období pro přijímání žádostí, které vyhlašuje ministr zemědělství. Hlavní výhodou současného administrativního nastavení u podkladů pro podání projektové žádosti je celkové zjednodušení formuláře projektové žádosti, která má pouze 2 strany pro vyplnění. Ze zkušeností prvních výzev v roce 2007 se ovšem průměrný počet stránek žádosti pohyboval kolem 8 stran.

CHYBNÍK

Další výhodou administrativního procesu a postupu přijímání projektové žádosti je to, že pracovníci RO SZIF nejdříve zkontrolují přijatou projektovou žádost po formální stránce a v případě, že v ní něco není v pořádku, tak vyplní tzv. chybník, který pošlou danému žadateli s výzvou k nápravě. Žadatel má pro nápravu formálních záležitostí celkem 21 dní a teprve poté se žádost o dotaci postupuje věcnému hodnocení. Vlastní projektovou žádost nicméně doporučujeme před samotným podáním nejdříve zkonzultovat buď s odborníky, kteří se tímto dlouhodobě zabývají, nebo přímo s pracovníky RO SZIF, kteří vám mohou poskytnout fundované a odborné rady bezplatně. Seznam příslušných příloh je zpravidla různý pro jednotlivá opatření, proto je nezbytné velmi dobře prostudovat specifickou část podmínek a pravidel.

DOBŘE SESTAVENÝ ROZPOČET

Při přípravě projektu je nezbytné mít dobře sestavený rozpočet, jehož příjmy mohou být různé. Navíc i výše dotace se odvíjí nikoliv jen od výše rozpočtu, ale zejména z výše celkových způsobilých výdajů, z nichž se teprve počítá příslušný procentní podíl dotace PRV. Navíc je nezbytné rozlišovat

 
Nahrávám...
Nahrávám...