dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzorový projekt vhodný pro financování neinvestičních aktivit škol (29/03/2013)

29.3.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorový projekt vhodný pro financování neinvestičních aktivit škol

V tomto vydání představíme další vzorový projekt vhodný pro financování neinvestičních aktivit škol. Projekt je vhodný pro střední školy.

1.      Dotační titul

Vybraný rozvojový projekt odpovídá požadavkům oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Daný dotační titul je realizován v rámci grantových schémat krajů. Zaměření dotačního programu je obdobné v celé České republice, ale termíny výzev jsou odlišné dle jednotlivých krajů, proto musejí potenciální žadatelé reagovat na konkrétní výzvy zprostředkujících orgánů (krajů). Žadatel musí v termínu výzvy předložit vypracovaný projektový záměr a žádost o finanční podporu v aplikaci Benefit Z. Neinvestiční projekty nejsou tak náročné na zpracování jako ty investiční. Projektový záměr je podstatně stručnější. V následujícím textu přiblížíme na příkladu vzorového projektu hlavní části, které jsou požadovány v projektovém záměru.

2.      Představení žadatele

Gymnázium v Hradišti je střední školou, která zabezpečuje plnění povinné školní docházky ve čtyřech ročnících nižšího stupně osmiletého gymnázia s kapacitou 140 studentů a vzdělání s maturitou ve čtyřech ročnících vyššího stupně osmiletého gymnázia s cílovou kapacitou 140 studentů a ve čtyřech ročnících čtyřletého gymnázia s cílovou kapacitou 140 studentů. Zřizovatelem gymnázia je Moravskoslezský kraj. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího plánu, resp. (u vyšších tříd) podle státem definovaných osnov. Mnozí studenti přicházejí s nevyhraněnými zájmy a jejich profesionální orientace se profiluje až v průběhu studia. Tomu odpovídá i učební plán. První ročníky jsou všeobecně zaměřené a všichni studenti jednoho ročníku mají stejné předměty. V případě zájmu jim nabízíme nepovinné předměty (např. Sborový zpěv, Ruský jazyk). Ve všech třídách s výjimkou primy a sekundy se vyučuje dvěma cizím jazykům – všichni studenti mají povinně angličtinu, dále si podle možností a podmínek školy volí další cizí jazyk (v současné době německý, francouzský nebo ruský). Všechny předměty jsou obsazeny kvalifikovanými středoškolskými profesory. V posledních dvou ročnících čtyřletého i osmiletého studia mají žáci možnost částečně přizpůsobit obsah učiva svému zájmu, svým potřebám a své budoucí profesní orientaci, a to formou výběru z řady volitelných předmětů – seminářů.

Přestože škola věnuje pozornost všem vyučovaným předmětům, je její učební plán zaměřen na výuku cizích jazyků (zvýšená dotace na jazyky, povinné konverzace, nabídka nepovinných jazyků a volitelné latiny, výměnné pobyty v zahraničí, poznávací zájezdy do zahraničí) a informatiky (tu mohou studenti studovat po celou dobu studia). Výuka probíhá v kmenových učebnách, odborných učebnách a laboratořích. V současnosti jsou vybudovány odborné učebny biologie a chemie, fyziky, společenskovědních předmětů, hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazykové učebny, odborná multimediální učebna, učebny pro informatiku a výpočetní techniku a učebna českého jazyka. Škola je připojena do internetu prostřednictvím optické metropolitní sítě, která disponuje dostatečnými rezervami pro navyšování rychlostí dle instrukcí ministerstva a potřeb školy. Škola má strukturovanou kabeláž, vnitřní síť je rozvedena do všech učeben i kabinetů. Odborné učebny IVT slouží nejenom pro výuku informatiky, ale i dalších předmětů jako například matematiky, chemie a cizích jazyků. Odborné učebny IVT mohou žáci využívat i v době mimo výuku. Škola a její žáci se pravidelně zapojuje do řady projektů – místních, regionálních nebo celostátních. Mezi nejúspěšnější aktivity patří zapojování studentů školy do ekologických projektů, do projektů se vztahem regionálním dějinám, apod.

 3.      Soulad se strategickými dokumenty

Náš modelový projekt vykazuje návaznost na strategické dokumenty v oblastech vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Zaměření projektu přesně navazuje na Národní plán výuky cizích jazyků, který si klade za cíl vytvoření odpovídajících podmínek pro zvýšení jazykových znalostí a kompetencí obyvatel České republiky v cizích jazycích. Potvrzuje nutnost komunikace a porozumění občanů v cizích jazycích. Dalším strategickým dokumentem v návaznosti na projekt je tzv. Bílá kniha (národní program rozvoje vzdělávání v České republice, která formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání jako celospolečenského zájmu a dodání tak konkrétních podnětů k práci škol. Podobný charakter má dokument Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, který svou podstatou kopíruje předkládaný projekt gymnázia v oblasti rozvoje společnosti a vzdělávání, strategie rozvoje regionálního vzdělávání, přístupu ke vzdělávání i pro znevýhodněné skupiny. Další formu identifikace cílů projektu s národními dokumenty představuje Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku, jež jako dokument přijatý vládou odpovídá na potřeby trhu v oblasti vzdělanosti, informačních a komunikačních dovedností a v neposlední řadě občanské gramotnosti. Konkrétními prioritami jsou vzdělávání dětí a mládeže a další vzdělávání prostřednictvím inovativních prvků ve výuce.

 4.      Cíle, výstupy a potřebnost projektu

Hlavním cílem projektu je metodická podpora spojená s implementací kurikulární reformy gymnázia. V tomto smyslu jsou dílčími cíli projektu:

  • zkvalitňování výuky prostřednictvím nových elektronických výukových materiálů,
  • inovace školního vzdělávacího programu.

Projekt směřuje k zavádění a ověřování nových vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií.

 
Nahrávám...
Nahrávám...