dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce

30.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.1 Vzor – Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce

JUDr. Michal Zeman

Na jedné straně:

společnost …......................................,

IČO: …......................................,

se sídlem …......................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …......................................, oddíl …........, vložka …........,

(dále také jen „zástavní věřitel”)

a na straně druhé:

společnost …......................................,

IČO: …......................................,

se sídlem …......................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném …......................................, oddíl …........, vložka …........,

(dále také jen „zástavce”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ”), tuto

smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávce
I.

1.1 Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne …....... Smlouvu o zápůjčce (dále jen „smlouva o zápůjčce”), na jejímž základě poskytl zástavní věřitel zástavci zápůjčku ve výši …....... Kč (slovy: …....... korun českých). Zástavce se zavazuje vrátit zástavnímu věřiteli zápůjčku dle smlouvy o zápůjčce dne …........

1.2 Zástavce prohlašuje, že dne …....... uzavřel se společností …......., se sídlem …......., IČO: …....... (dále také jen „dlužník”) kupní smlouvu (dále jen „kupní smlouva”), na jejímž základě prodal zástavce dlužníkovi osobní automobil tovární značky …......., barva …......., VIN …......., počet najetých km …........, za celkovou cenu …....... Splatnost kupní ceny dle kupní smlouvy je ….......

1.3 Zástavce dokládá zástavnímu věřiteli existenci pohledávky popsané v odst. 1.2 této smlouvy úředně ověřenou kopií kupní smlouvy a současně prohlašuje, že osobní automobil dlužníkovi

 
Nahrávám...
Nahrávám...