dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem

30.7.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.2.2
Vzor – Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem

JUDr. Michal Zeman

Na jedné straně:

společnost .........................................,

IČO: .........................................,

se sídlem .........................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................., oddíl ..........., vložka ...........,

(dále také jen "zástavní věřitel")

a na straně druhé:

společnost .........................................,

IČO: .........................................,

se sídlem .........................................,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................................., oddíl ..........., vložka ...........,

(dále také jen "zástavce")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), tuto

smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem
I.

1.1 Zástavní věřitel uzavřel se zástavcem dne .......... Smlouvu o zápůjčce (dále jen "smlouva o zápůjčce"), na jejímž základě poskytl zástavní věřitel zástavci zápůjčku ve výši .......... Kč (slovy: .......... korun českých). Zástavce se zavazuje vrátit zástavnímu věřiteli zápůjčku dle smlouvy o zápůjčce dne ...........

1.2 Zástavce je výlučným vlastníkem nemovitostí v okrese .........., obci .........., části obce .................., katastrálním území .........., zapsaných Katastrálním úřadem pro .........., Katastrální pracoviště .........., na listu vlastnictví č. .........., a to:

• pozemku parc. č. ..........,

• pozemku parc. č. ...........,

• budovy č. p. .......... v části obce .......... (..........), postavené na pozemku parc. č. ...........

Tyto nemovitosti jsou pro účely této smlouvy dále označovány také jen jako "nemovitosti".

1.3 Zástavce doložil zástavnímu věřiteli své vlastnické právo k nemovitostem před podpisem této smlouvy výpisem z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro .........., Katastrální pracoviště .........., ze dne .......... (dále jen "list vlastnictví"). Zástavce výslovně prohlašuje, že údaje zapsané v tomto výpisu odpovídají stavu nemovitosti ke dni uzavření této smlouvy.

II.

2.1 Zástavce tímto ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k nemovitostem specifikovaným v odst. 1.2 této smlouvy k zajištění řádného a včasného zaplacení všech níže v tomto odstavci uvedených dluhů zástavce vůči zástavnímu věřiteli, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě smlouvy o zápůjčce či v souvislosti s ní, a to k zajištění:

  • zápůjčky ve výši .......... Kč (slovy: .......... korun českých) a jejího příslušenství;

  • smluvních pokut dle smlouvy o zápůjčce do výše .......... Kč (slovy: .......... korun českých).

Zástavní právo zřízené touto smlouvou se vztahuje i na příslušenství a přírůstky nemovitostí specifikovaných v odst. 1.2 této smlouvy, a to v souladu s § 1346 odst. 1 NOZ.

III.

3.1 Zástavní právo k nemovitostem zřízené touto smlouvou zástavcem ve prospěch zástavního věřitele vznikne zápisem vkladu do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro ......... kraj, Katastrální pracoviště ..........

3.2 Návrh na zápis vkladu zástavního práva zástavního věřitele do katastru nemovitostí je povinen řádně podat zástavní věřitel, a to nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Náklady na zápis vkladu zástavního práva zástavního věřitele do katastru nemovitostí nese v plné výši zástavce.

IV.

4.1 Zástavce

 
Nahrávám...
Nahrávám...