dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Smlouva o utajení důvěrných informací - výběrové řízení

13.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.1 Vzor – Smlouva o utajení důvěrných informací – výběrové řízení

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman

Smlouva o utajení důvěrných informací

(dále jen „Smlouva”)

uzavřená níže uvedeného dne dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Alfa, s. r. o.

se sídlem Horoměřická 12, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 123 45 546

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12458

zastoupená Ing. Františkem Novákem, jednatelem

(dále jen „Zadavatel”)

a

Beta, a. s.

se sídlem V Parku 2456/11, Praha 4, PSČ 148 00

IČO: 524 65 254

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22548

zastoupená Mgr. Danielou Smutnou, předsedkyní představenstva

(dále jen „Účastník řízení”)

(oba dále společně jen „Smluvní strany“)

 

I.

1.1 Zadavatel vyhlásil neveřejné výběrové řízení s názvem „Dodávka IT systému” s cílem obdržet obchodní nabídku (dále jen „Výběrové řízení”).

1.2 Účastník řízení má zájem zúčastnit se Výběrového řízení, obdržet od Zadavatele kompletní zadávací dokumentaci (dále jen „Zadávací dokumentace”) a případně v rámci Výběrového řízení podat Zhotoviteli obchodní nabídku. Účastník řízení bere na vědomí, že Zadávací dokumentace obsahuje nebo může obsahovat obchodní tajemství Zadavatele nebo jiné informace důvěrného charakteru.

1.3 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že v rámci Výběrového řízení si navzájem poskytnou informace a data nezbytná pro účely zmíněného Výběrového řízení, zejména informace a data týkající se jejich stávajících a potenciálních zákazníků a obchodních partnerů, povahy a charakteristiky stávajících a zamýšlených produktů, technologií, procesů, vybavení, postupů, metod a konceptů, informace související s obchodními plány, výrobními, prodejními a marketingovými metodami a další informace a data s tím související, případně jiná data, která jsou součástí Obchodního tajemství jedné za Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 504 OZ.

1.4 Smluvní strany se tímto dohodly a zavazují se, že uchovají v tajnosti veškeré informace, data a materiály v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu či nosiči, které byly nebo budou v souvislosti s Výběrovým řízením nebo v souvislosti s případnou další spoluprací Smluvních stran na základě vítězství Účastníka řízení ve Výběrovém řízení zpřístupněny nebo učiněny dostupnými kteroukoliv Smluvní stranou druhé Smluvní straně a které nejsou běžně dostupné v rámci dané obchodní oblasti nebo které jedna ze Smluvních stran označí jako ”TAJNÉ“, „DŮVĚRNÉ”, ”CONFIDENTIAL“ nebo jiným označením s odpovídajícím nebo podobným významem (dále jen ”Důvěrné informace“).

1.5 Účastník řízení je oprávněn užít Důvěrné informace Zadavatele pouze pro účely předpokládané touto Smlouvou, tedy pro účely podání obchodní nabídky v rámci Výběrového řízení, a zavazuje se, že nezneužije Důvěrné informace pro vlastní potřebu nebo pro potřeby třetích osob ani je neužije v rozporu se zájmy Zadavatele. Smluvní strany se zejména výslovně zavazují, že nevyužijí získané Důvěrné informace ke kontaktování zákazníků Zadavatele a že tímto způsobem nijak nenaruší klientelu Zadavatele.

1.6 Poskytnutí Důvěrných informací Účastníkovi řízení nezakládá vlastnické právo, práva duševního vlastnictví ani jiná práva Účastníka řízení k Důvěrným informacím, s výjimkou práv vyplývajících z této Smlouvy.

1.7 V případě předávání Důvěrných informací prostřednictvím prostředků komunikace na dálku se smluvní strany zavazují vynaložit veškeré možné úsilí k zabránění úniku Důvěrných informací, zejména se zavazují nepoužívat pro přenos Důvěrných informací nezabezpečené prostředky komunikace na dálku (například nešifrované protokoly sítě internet) a pro přenos Důvěrných informací použijí vždy šifrování či jinou vhodnou formu zabezpečení jejich přenosu. V případě využití elektronického úložiště se smluvní strany zavazují zajistit maximální možnou ochranu proti přístupu neoprávněných osob k tomuto úložišti (například zabezpečení heslem či dvoufaktorovým ověřením). Smluvní strany se zavazují dodržovat podle svého nejlepšího vědomí a s ohledem na své možností i jiné vhodné zásady kyberbezpečnosti.

1.8 Účastník řízení je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace poskytnuté v rámci Výběrového řízení společností pouze těm členům svého statutárního orgánu nebo těm svým interním zaměstnancům, kteří jsou uvedeni níže:

  • Ing. Daniel Růžička,

  • Monika Vřešťálová,

  • Kamil Hovorka.

Účastník řízení je zároveň povinen informovat tyto osoby o důvěrné povaze Důvěrných informací a o jeho závazku utajení vyplývajícím z této Smlouvy a zavazuje se přijmout veškerá rozumná opatření, aby zajistil, že tyto osoby budou plnit závazek utajení sjednaný v této Smlouvě. Poruší-li povinnost uchovávat v tajnosti Důvěrné informace jakákoliv z výše uvedených osob, které Účastník řízení zpřístupní Důvěrné informace, odpovídá za toto porušení Účastník řízení, jako by se porušení dopustil sám.

1.9 Závazek utajení dle této Smlouvy se neuplatní v případě, kdy zákon nebo nařízení příslušného soudu nebo správního orgánu vyžaduje zpřístupnění Důvěrných informací, ovšem Účastník řízení je povinen informovat Zadavatele písemně předem a respektovat rozumné a ospravedlnitelné komentáře a požadavky Zadavatele, pokud jde o povahu, rozsah a detail Důvěrných informací, které mají být zpřístupněny podle zákona nebo nařízení příslušného soudu nebo správního orgánu, a eventuálně je povinen

 
Nahrávám...
Nahrávám...