dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor C: Smlouva o nahrazení závazku a dohoda o splátkách

15.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Smlouva o nahrazení závazku a dohoda o splátkách

Mgr. Pavla Krejčí

Stáhnout vzor

Smlouva o nahrazení závazku a dohoda o splátkách
(dále jako "smlouva“)

KLASA, s.r.o.
IČO 222 22 222
se sídlem Praha 7 – Holešovice, Přístavní 111, PSČ 170 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11111
jednající jednatelem Tomášem Škodou

(dále jako "věřitel“)

a

Kápo s.r.o.
IČO 333 33 333
se sídlem Praha 5, Jesličková 947, PSČ 150 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88888
jednající jednatelem Pavlem Novákem

(dále jako "dlužník“)

(dlužník a věřitel dále také jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 570 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ObčZ“)

tuto smlouvu

Článek 1
Předmět smlouvy

 1. Věřitel uzavřel s dlužníkem dne ...... smlouvu ......., podle které se věřitel zavázal dlužníkovi prodávat zboží v této smlouvě vymezené a dlužník se zavázal za předmětné zboží platit, v souladu s touto smlouvou, kupní ceny.

 2. Předmětem této smlouvy je kromě jiného dohoda smluvních stran o nahrazení závazků, které vyplývají z faktur vystavených věřitelem dlužníkovi, a to konkrétně těchto daňových dokladů:

  • - faktura č............vystavená dne.............znějící na částku............splatná dne.......
  • - faktura č............vystavená dne.............znějící na částku............splatná dne.......
  • - faktura č............vystavená dne.............znějící na částku............splatná dne.......
 • - faktura č............vystavená dne.............znějící na částku...........splatná dne.......

(dále jen "Závazky z faktur“); přičemž tyto Závazky z faktur budou nahrazeny novým touto smlouvou specifikovaným závazkem.

Článek 2
Nahrazení Závazků z faktur novým závazkem

 1. Smluvní strany se v souladu s § 570 ObčZ dohodly na tom, že podpisem této smlouvy se Závazky z faktur zcela nahrazují novým závazkem dlužníka vůči věřiteli, a to závazkem z půjčky. Uzavřením této smlouvy tedy bude dlužník zavázán namísto Závazků z faktur hradit věřiteli úročenou půjčku v celkové výši ................ (dále jen "Půjčka“), tedy ve výši odpovídající součtu všech původních Závazků z faktur.

 2. Dosavadní Závazky z faktur jsou Půjčkou nahrazeny v celém rozsahu, tedy včetně jejich případného příslušenství.

 3. Dlužník prohlašuje, že se Půjčku zavazuje věřiteli vrátit způsobem dále stanoveným touto smlouvou.

Článek 3
Vrácení

 
Nahrávám...
Nahrávám...