dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor A: Zpráva jednatele vyhotovená podle § 143 odst. 6 a § 204 odst. 3 obchodního zákoníku

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor A: Zpráva jednatele vyhotovená podle § 143 odst. 6 a § 204 odst. 3 obchodního zákoníku

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Zpráva jednatele vyhotovená podle § 143 odst. 6 a § 204 odst. 3 obchodního zákoníku


Já, níže podepsaný

Jan Novák
nar. dne 1. 1. 1952
bytem: Kafkova 23, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00

tímto jako jednatel společnosti ABC, s.r.o., IČO: 123 45 678, se sídlem Dejvická 12, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 123456 (dále jako "Společnost“), podávám valné hromadě ve smyslu § 143 odst. 6 a § 204 odst. 3 obchodního zákoníku tuto

písemnou zprávu:

  1. Valná hromada Společnosti má v úmyslu rozhodnout podle ustanovení § 125 odst. 1 písm. e) a 143 odst. 3 obchodního zákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti z dosavadní výše 200 000 Kč o částku ... Kč na výslednou výši ... Kč, a to nepeněžitým vkladem spočívajícím v podniku Michala Svobody, nar. dne 31. 12. 1976, bytem Rooseveltova 7, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00 (dále jako "Vkladatel“).

  2. Podnikem Vkladatele se rozumí provozování živnosti Vkladatelem, IČO ..., předmět podnikání ... (dále jako "Podnik“). Podnik představuje ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 obchodního zákoníku soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání Vkladatele. K Podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří Vkladateli jako podnikateli a slouží k provozování Podniku nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit.

  3. Podnik je popsán, specifikován a ohodnocen znaleckým posudkem znalce ..., IČO: ..., místem podnikání ..., č. ... ze dne ... (dále jako "Znalecký posudek“). Znalec byl jmenován pro účely ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Městského soudu v Praze, č. j. ... ze dne ......, které nabylo právní moci dne ....

 
Nahrávám...
Nahrávám...