dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výstavba technické infrastruktury

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výstavba technické infrastruktury

PODPORA VÝSTAVBY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ PRO VŠECHNY FORMY NÁSLEDNÉ NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY - podprogram Ministerstva pro místní rozvoj.

Tento podprogram pro rok 2009 stanovuje podmínky pro přijímání žádostí obcí na akce, které musí být zahájeny do konce roku 2009.

Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů 1.

Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis“. Součet všech veřejných podpor poskytnutých obci podle pravidla „de minimis“ nesmí za období tří let přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni „Rozhodnutí o registraci akce“.

Technickou infrastrukturou se rozumí dopravní a technická infrastruktura, kterou jsou:

1. pozemní komunikace, tj.

2. vodovod, tj.

3. kanalizace, tj.

4. místní komunikace III. třídy 2 včetně jejich součástí,

5. místní komunikace IV. třídy 3 včetně jejich součástí,

6. účelové komunikace 4;

7. místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, 5

8. místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě; 5

9. místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, 6

10. místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, 6

pokud nejsou uhrazeny provozovatelem sítí.

Podpora je poskytována obcím jako účelová investiční dotace na realizaci vybraných akcí na výstavbu technické infrastruktury. Maximální výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.

Příjemcem dotace, stavebníkem a investorem je obec. Dotaci lze poskytnout obci, jsou-li splněny stanovené podmínky, jako např.:

- obec, na

 
Nahrávám...
Nahrávám...