dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výstavba energeticky efektivní budovy společnosti Telco - projektová žádost

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.39
Výstavba energeticky efektivní budovy společnosti Telco - projektová žádost

Mgr. Petr Burda

Úvod

Předkládaný příklad úspěšné projektové žádosti je určen malým, středním a velkým podnikům. Cílem projektu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Náš modelový příklad úspěšné projektové je vhodný k podpoře z Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Níže představená žádost o projekt reaguje na výzvu 01_17_099, která byla vyhlášena 30. 6. 2017 a ukončena 17. 11. 2017. Dle podmínek programu lze podle velikosti podniku získat následující maximální míru podpory:

 • - malý podnik 80 %,
 • - střední podnik 70 %,
 • - velký podnik 60 %.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 200 tis. Kč a maximálně do výše 200 tis. Podporu lze získat na podporu výstavby nových energeticky efektivních budov a na podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám. Mezi způsobilé náklady patří dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku), průkaz energetické náročnosti budovy, technický dozor investora, Blower Door Test. Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy, nejsou podporována komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace, nejsou podporovány aktivity výzkumných, vývojových a pilotních projektů a nepodporuje se rekonstrukce bytových a rodinných domů a veřejných budov

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa PO-3 "Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin"
Investiční priorita Investiční priorita 4b, Podpora energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů v podnicích
Specifický cíl SC 3.2 "Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru"
Druh výzvy Kolová
Synergické vazby výzvy Tato výzva nezakládá synergické vazby s výzvami jiných operačních programů. Výzva je komplementární s II. výzvou Nemovitosti (vazba Úspory energie a rekonstrukce podnikatelských nemovitostí); OP ŽP, IROP, OP PPR, PRV a OP R (vazba Úspory energie); programem Efekt MPO a komunitárním programem Horizont 2020.
Model hodnocení Jednokolový

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl již ukončen, v současné době se objevují nové výzvy podobného nebo stejného obsahu financované z OP PIK. Proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již nyní, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Název projektu:

Výstavba energeticky efektivní budovy společnosti Telco.

Harmonogram projektu:

 • - Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 16. 11. 2017
 • - Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 16. 11. 2017
 • - Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 16. 11. 2020
 • - Doba trvání (v měsících): 36

Anotace projektu

Vybudování nové energeticky efektivní (téměř soběstačné) provozovny společnosti Telco s.r.o. na místě dnešní energeticky nevyhovující budovy. 1Doložení této skutečnosti prokazujeme na základě výpisu z Katastru nemovitostí.

Jaký problém projekt řeší? 

Vysoké a neefektivní náklady na energetický provoz současné provozovny společnosti Telco s.r.o. Naším cílem je vybudováním nové energeticky efektivní (téměř soběstačné) budovy docílit významné úspory konečné spotřeby energie a současně vyřešit stávající nedostatek vhodných prostor pro všechny zaměstnance, kteří jsou v současné době ve společnosti zaměstnáni, ale hlavně pro ty, které plánujeme a potřebujeme zaměstnat do budoucna. Docílením energetické úspory a nízké náročnosti z hlediska zdrojů a maximálním využitím energeticky šetrných a obnovitelných zdrojů si slibujeme zlepšení pracovních podmínek, minimální zátěž pro životního prostředí a v neposlední řadě zefektivnění naší podnikatelské činnosti.

Jaké jsou příčiny problému

Stávající provozovna je energeticky velmi málo úsporná a v podstatě nevyužívá žádné energeticky šetrné a obnovitelné zdroje, ve kterých vidíme budoucí vývoj a směr, který bychom rádi následovali. Po konzultaci s odborníky a projektanty bylo vyhodnoceno jako nejlepší možné řešení výstavba nové budovy (poměr cena/výkon), kde bude možné dosáhnout maximálně možných energetických úspor a efektivně využít energeticky šetrné a obnovitelné zdroje v nejlepším možném a nejvíce vhodném energetickém standardu.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je výstavba nové energeticky efektivní (téměř soběstačné) budovy s vybudováním a následným využitím energeticky šetrných a obnovitelných zdrojů, které v maximální možné míře přispěje k úspoře konečné spotřeby energie. Nová energeticky efektivní budova bude stát na místě, kde nyní stojí energeticky neefektivní budova. Pozemek patří městu, které pronajímá pozemek na 10 let za účelem výstavby nové budovy a uskutečnění tak projektu společnosti Telco s.r.o, nově vystavená budova bude v majetku žadatele. Tato majetkoprávní struktura je doložena nájemními smlouvami v příloze této žádosti.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

V důsledku projektu očekáváme dramatické snížení energetické náročnosti v porovnání se současným stavem. Vybudování moderní, nové energeticky efektivní budovy jako zázemí naší společnosti, příjemné pracovní prostředí pro naše stávající i budoucí zaměstnance, šetrnost k životnímu prostředí vybudováním a následným využitím energeticky šetrných a obnovitelných zdrojů s výhledem do budoucna. Vybudování budovy v nejlepším možném a nejvíce vhodném energetickém standardu a v neposlední řadě i značná finanční úspora prostředků vydávaných v současném rozpočtu za energie.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Demolice energeticky neefektivní budovy a na jejích základech vystavení nové, energeticky efektivní budovy, která bude sloužit společnosti Telco s.r.o, jako zázemí a zároveň provozovna. Tato budova bude vystavena v Sokolově (ulice Slovenská, parcela 2105/3).

Popis realizačního týmu projektu

 • - Projektant - bude dohlížet na dodržování a správnost realizace prací dle vytvořené projektové dokumentace,
 • - Dozor Investora - ekonomický dozor, koordinace činností k efektivní realizaci projektu,
 • - Stavební dozor - dozor nad stavebními pracemi, správnými postupy,
 • - Technologický dozor
 
Nahrávám...
Nahrávám...