dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vláda schválila návrh zákona o podpoře bydlení

12.6.2024, Zdroj: Vláda

Vláda se zabývala návrhem nového zákona o podpoře bydlení. Jeho cílem je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude fungovat dlouhodobě a poslouží i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.

Mezi nejdůležitější body má patřit zřízení kontaktních míst pro bydlení při obcích s rozšířenou působností a nastavení systému příspěvků přiznávaných krajskými úřady, které budou motivovat poskytovatele, aby osobám v bytové nouzi poskytovaly podpůrná opatření. Více v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj a v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Kabinet pošle do Parlamentu také novelu občanského zákoníku, jejímž záměrem je zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Vláda navrhuje mimo jiné zrušení obecného požadavku na zjišťování příčin rozvratu manželství, spojení řízení o rozvod manželství s řízením o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu či nastavení soudních poplatků podporující smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí manželů a dítěte. Novela má také do občanského zákoníku deklaratorně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

V rámci úpravy zákona „Lex Ukrajina VII“ vláda schválila návrh na navýšení humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky se zdravotním postižením. Od 1. ledna 2025 tak podle návrhu v novele bude humanitární dávka navýšena u zdravotně postižených dětí o 6 600 Kč a u dospělých osob o 4 400 Kč. V poslední době se současně výrazně zlepšila bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud jde o uprchlíky z Ukrajiny. V prvním kvartálu letošního roku příjmy dosáhly 6,4 miliardy. Více informací najdete zde.

MPSV připravilo v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb dvě výzvy k předkládání žádostí o dotaci týkající se všech cílů stanovených v dokumentaci programu. Od 26. června 2024 bude možné podávat žádosti o dotace pro záměry týkající se podpory mobility a také bude znovu otevřena výzva podporující pořízení elektrické požární signalizace. Více informací najdete zde.

Vláda projednala také novelu zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, tzv. lex Ukrajina. Navrhuje v ní zavést namísto každoroční novelizace systém automatického prodlužování uděleného statusu dočasné ochrany pro uprchlíky, pokud budou splněny zákonem stanovené požadavky. Pro zájemce z řad uprchlíků s dočasnou ochranou, kteří v Česku žijí již dlouhodobě a splní další podmínky, navrhuje vláda zavést nový, alternativní status pro zvláštní dlouhodobý pobyt, který těmto lidem umožní nadále žít v České republice podle standardních pravidel.

Vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty připravenou Ministerstvem financí. Zákon přinese změny v režimu pro malé podniky, například možnost využít výjimku z plátcovství DPH i v dalších členských státech EU. Zákon také zpřesňuje podmínky v oblasti sazeb daně ve stavebnictví, osvobození od daně v případě dodání staveb a pozemků, rozšiřuje možnosti v oblasti nedobytných pohledávek nebo nově zavádí institut vrácení DPH v případě bezdůvodného obohacení.

Kabinet schválil také návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025 a výhled na další roky. Pro příští rok by mělo být na podporu vědy, výzkumu a vývoje ve státním rozpočtu vyhrazeno 45,066 miliardy korun, což je o 4,85 miliardy více než letos. Výdaje mají i nadále růst až na plánovaných 48,044 miliardy korun v roce 2027.

Provoz dětských skupin je financován ze státního rozpočtu, vybudování a dočasný provoz dětských skupin je zároveň možné financovat z evropských fondů (například z Národního plánu obnovy nebo z operačního programu Zaměstnanost Plus). V letošním roce stát plánuje na činnost dětských skupin vynaložit 2,45 miliardy korun, v roce 2026 už to má být 3,2 miliardy. Vláda si od tohoto kroku slibuje odstranění bariér pro rychlejší návrat rodičů malých dětí do zaměstnání při současném zajištění kvalitní péče o děti. Stát by tím získal více peněz z daní a povinných odvodů zaměstnaných rodičů a zároveň výrazně ušetřil na výplatách sociálních dávek. Podrobnosti obsahuje tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Novela si klade za cíl především zlepšit kvalitu ovzduší ve městech a obcích, pokročit v digitalizaci související agendy a snížit administrativu. Návrh počítá mimo jiné s rozšířením povinnosti nepřetržitého měření emisí na další průmyslové sektory, zavádí povinnost ohlašovat výsledky tohoto měření elektronicky v prakticky reálném čase, nastavuje minimální vzdálenosti obytné zástavby od nově budovaných potenciálních zdrojů znečištění a naopak a zpřísňuje také limity na prašnost staveb a demolicí, a to zejména ve městech a obcích. Novela rovněž zvyšuje sazby poplatků za znečištění a usnadňuje zavádění tzv. nízkoemisních zón v obcích. Více v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí.

Kabinet schválil také nové nařízení, které v návaznosti na novelu energetického zákona platnou od 1. ledna upravuje pravidla ochrany tzv. zranitelných zákazníků. Status zranitelného zákazníka, který novela zákona zavedla, se týká osob, jež k zajištění svých základních životních funkcí nutně potřebují přístroj či pomůcku závislou na nepřetržité dodávce elektřiny. Takoví zákazníci získali novelou zákona zvláštní práva, která mají zajistit, aby se nečekaně ocitli bez dodavatele elektrické energie. Jejich dodavatel je například bude povinen bezplatně upozornit na neplnění platebních povinností, na případné na omezení nebo přerušení dodávky elektřiny či na blížící se konec smlouvy a bude jim muset zajistit také návaznost dodávek elektřiny po dobu tří měsíců za zákonem stanovených podmínek. Nařízení vlády specifikuje, o jaká zařízení se jedná, jak náležitosti musí splňovat žádost o přiznání statutu zranitelného zákazníka či jak dlouho má vydané potvrzení platit.

Vláda odsouhlasila návrhy novel zákonů o rozpočtovém určení daní, více k novele viz text Sdružení zásadně nesouhlasí se změnou zdroje dat o počtu obyvatel pro účely výpočtu podílu obcí.

Lidé, kteří byli za komunistické totality perzekvováni pro své občanské postoje a kvůli svému vysokému věku, zdravotnímu stavu či dalším důvodům dosud nepodali žádost o vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu, budou mít větší šanci toto osvědčení, a tím i nárok na důstojnější penze získat. Vláda Petra Fialy na jednání ve středu 5. června odsouhlasila návrh novely zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu, který umožní vybraným subjektům – příbuzným či institucím – o toto osvědčení požádat i u ještě žijících osob.

Vláda schválila nařízení vlády, kterým stanovila seznam států mimo EU, EHS a Švýcarsko, jejichž státní příslušníci budou mít nově volný vstup na český trh práce. Opatření na základě nového zmocnění daného novelou zákona o zaměstnanosti, platnou od 1. července, má pomoci zaměstnavatelům získat další zdroje kvalifikovaných pracovních sil, a to ze zemí, které Česká republika považuje za bezpečné. Na seznamu, projednaném 6. května v Radě hospodářské a sociální dohody, je devět států: Australské společenství, Kanada, Nový Zéland, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Japonsko, Jihokorejská republika, Singapurská republika a Stát Izrael.

Výsledky jednání vlády 12. června 2024

8. Seznam strategických projektů Armády České republiky
čj. 443/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh dalšího postupu v projektu „Hlavní bojový tank – pořízení“
čj. 471/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů
čj. 309/24
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti, financí a spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

1. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23 – bod 15 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23 – bod 16 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 281/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 405/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 308/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 253/24
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 13/24 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení věty druhé § 10 odst. 5 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, která zní: „Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu.“
čj. 433/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2025 se střednědobým výhledem na léta 2026 a 2027 a dlouhodobým výhledem do roku 2031
čj. 426/24
Předkládá: ministr pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Informace o výsledku prověření nemovitostí státu a stanovení dalšího postupu
čj. 428/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

29. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čj. 425/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

30. Finanční toky v Národním plánu obnovy
čj. 419/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
čj. 415/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 5. června 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 350/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 246/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta
čj. 388/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

13. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 276/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

Výsledky jednání vlády 29. května 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 190/24
Předkládají: předseda vlády, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí
čj. 199/24
Předkládají: ministr spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Dokumentace programu č. 117 27 – Systémový program obnovy a rozvoje pevnostních měst Terezín a Josefov
čj. 389/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh na vytvoření funkce a jmenování vládního koordinátora strategické komunikace státu
čj. 409/24
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 22. května 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 7/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 862/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

3. Návrh nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka
čj. 324/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Toma Philippa, Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové, Róberta Telekyho a Věry Adámkové na vydání zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění (sněmovní tisk č. 680)
čj. 369/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

5. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 686)
čj. 370/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

6. Spolupráce s Mezinárodním institutem strategických studií při pořádání mezinárodní konference Prague Defence Summit v roce 2024
čj. 371/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 15. května 2024

1. Návrh zákona o určení vnitrostátních orgánů pro oblast polovodičů
čj. 223/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh změny rozpočtu Státního fondu podpory investic na rok 2024
čj. 341/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Pilotní projekt Programu pro asistovaný dobrovolný návrat cizinců, pobývajících na území České republiky na základě pobytového oprávnění, vydaného v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čj. 347/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

16. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: projednávání bylo přerušeno.

Výsledky jednání vlády 7. května 2024

20. Informace pro vládu České republiky o dopadech výskytu letošních jarních mrazů na ovocné kultury, vinice a školkyčj. 339/24

Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů
čj. 183/24
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
čj. 330/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o Národní rozvojové bance
čj.

 
Nahrávám...
Nahrávám...