dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Veřejný návrh na uzavření smlouvy dle ObchZ

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.6.5.1
Veřejný návrh na uzavření smlouvy dle ObchZ

Mgr. Pavla Krejčí

Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem – tedy učiněním určitého návrhu, který bude následně akceptován, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejného návrhu. Obecně musí být návrh na uzavření smlouvy dán pouze vždy určité osobě nebo více určitým osobám. Veřejný návrh na uzavření smlouvy však nesměřuje vůči určité osobě, ale navrhovatel se jí obrací na neurčitý okruh osob.

Srovnání jednotlivých způsobů uzavření smlouvy

Průběh běžného způsobu uzavření smlouvy:

Krok 1. Zaslání návrhu

Krok 2. Přijetí návrhu

Průběh uzavření smlouvy prostřednictvím veřejného návrhu:

Krok 1. Veřejný návrh

Krok 2. Přijetí návrhu osobou či osobami, vůči nimž návrh směřoval; vznik smlouvy

Krok 3. Potvrzení uzavření smlouvy navrhovatelem; oznámení výsledků ostatním účastníkům

Právní úprava veřejného návrhu je obsažena v § 276 až § 280 ObchZ. Všechna ustanovení mají kogentní charakter.

Obligatorní náležitosti návrhu

Veřejný návrh musí obsahovat:

  • - podstatné náležitosti typu smlouvy, kterou chce navrhovatel uzavřít, tak, aby tato smlouva mohla být uzavřena jednoduchým nepodmíněným přijetím,
  • - musí z něho vyplývat vůle navrhovatele být smlouvou vázán,
  • - skutečnost, že se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy,
  • - výzvu k přijetí návrhu směřovanou vůči neurčitým osobám. Návrh nesmí směřovat vůči konkrétním osobám, ale musí být učiněn vůči neurčitému okruhu osob. Tento okruh osob však může být blíže vymezen, respektive mohou být stanoveny konkrétní podmínky, vlastnosti či znaky, které musí případný příjemce návrhu splňovat.

Pokud by návrh nesměřoval vůči neurčitým osobám, ale vůči osobě či osobám konkrétním, pak by se nejednalo o veřejný návrh, nýbrž o běžný návrh na uzavření smlouvy.

Dispozitivní náležitosti návrhu

Dispozitivní náležitosti návrhu:

  • - lhůta k přijetí návrhu,
  • - podmínky pro odvolání návrhu či prohlášení o jeho neodvolatelnosti,
  • - popis způsobu uveřejnění návrhu,
  • - způsob vyrozumění příjemců.

Veřejný návrh nemusí mít písemnou formu.

Obchodní zákoník netrvá na tom, aby byl uveřejněn celý veřejný návrh. Jeho obsah totiž může být někdy velmi obsáhlý. Z tohoto

 
Nahrávám...
Nahrávám...