dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

28.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.8
Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti

Mgr. Filip Červenka

Obecná ustanovení

V případě zadávání veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti bude zadavatel postupovat dle postupů odpovídajících podlimitnímu nebo nadlimitnímu režimu, v závislosti na předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

Postup pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti je upraven v části deváté, tedy v § 187 a násl. ZZVZ. Z hlediska přehlednosti a jednodušší aplikace pravidel pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti byla v zákoně tato specifická ustanovení zařazena do samostatné části, přičemž pro tyto se obecně použijí části čtvrtá (nadlimitní režim) nebo část šestá hlava II (rámcová dohoda) ZZVZ. Použijí se také obecná pravidla vztahující se k zadávacímu řízení, tedy části první, druhá, desátá až třináctá ZZVZ. Tato obecná pravidla se použijí, pokud v části deváté ZZVZ není stanoven jiný postup.

Při zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti použijí zadavatelé již existující zadávací řízení se specifickými odchylkami pro oblast veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, avšak kromě otevřeného řízení a řízení o inovačním partnerství, soutěže o návrh a zavedení dynamického nákupního systému, což přímo vyplývá z § 187 odst. 4 ZZVZ. Takováto právní úprava vyplývá z transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES. Zadavatelé v oblasti obrany nebo bezpečnosti mohou tedy použít vedle užšího řízení také jednací řízení s uveřejněním, a dále pak zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení bez uveřejnění a soutěžní dialog, pokud jsou splněny podmínky pro jejich užití.

Za veřejnou zakázkou v oblasti obrany nebo bezpečnosti zákon označuje takovou veřejnou zakázku, kterou zadává zadavatel a jejímž předmětem jsou:

  1. dodávky vojenského materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo dílčích částí,
  2. dodávky citlivého materiálu, jeho součástí, náhradních dílů nebo dílčích částí,
  3. stavební práce, dodávky nebo služby přímo související s dodávkami uvedenými v písmenu a) nebo b) pro veškeré fáze jejich životního cyklu,
  4. stavební práce nebo služby pro výhradně vojenské účely, nebo
  5. citlivé stavební práce nebo citlivé služby.

Citlivým materiálem, citlivými stavebními pracemi a citlivými službami se rozumí materiál, stavební práce nebo služby, které se dotýkají utajovaných informací nebo utajované informace vyžadují nebo obsahují.

Zvláštní pravidla pro zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti

V ustanovení § 191 ZZVZ jsou upraveny výjimky z povinnosti zadání veřejné zakázky v

 
Nahrávám...
Nahrávám...