dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Subdodávky, prokazování kvalifikace jinou osobou, sdružení dodavatelů založená za účelem podání nabídky

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.4 Subdodávky, prokazování kvalifikace jinou osobou, sdružení dodavatelů založená za účelem podání nabídky

JUDr. Robert Krč

Rozsudky mohou mít vztah k následujícím ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:

 • § 17 odst. 1 písm. i) – definice subdodavatele

  subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva

 • § 51 odst. 4 – prokázání určité části kvalifikace pomocí subdodavatele (veřejná zakázka zadávaná veřejným zadavatelem)

  „Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)."

 • § 51 odst. 5 a odst. 6 společná nabídka několika dodavatelů (veřejná zakázka zadávaná veřejným zadavatelem)

  Odst. 4

  „Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a)."

  Odst. 5

  „Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4 použije obdobně."

 • § 64 odst. 4 - prokázání určité části kvalifikace pomocí subdodavatele (veřejná zakázka zadávaná sektorovým zadavatelem)

  „Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění části kvalifikace týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost v plném rozsahu, je oprávněn tuto způsobilost prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je sektorový zadavatel z objektivních důvodů neodmítne.

 • § 64 odst. 5 a odst. 6 společná nabídka několika dodavatelů (veřejná zakázka zadávaná sektorovým zadavatelem)

  Odst. 5

  „Pokud dodavatel není schopen v plném rozsahu prokázat splnění kvalifikace požadované sektorovým zadavatelem týkající se požadavků na ekonomickou, finanční nebo technickou způsobilost, popřípadě týkající se oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, je oprávněn splnění této kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace odpovídající § 54 písm. a). Ustanovení § 51 odst. 4 věty druhé a třetí platí obdobně."

  Odst. 6

  „Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění kvalifikace v plném rozsahu; to se netýká ekonomické, finanční nebo technické způsobilosti nebo oprávnění k podnikání, členství v profesní samosprávné komoře či jiné profesní organizaci nebo odborné způsobilosti, v rámci kterých postačuje, aby splnění této kvalifikace prokázali všichni dodavatelé společně. Možnost prokázat splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele podle odstavce 5 se použije obdobně."

Ballast Nedam Groep v. Belgie

týká se sporu mezi holandskou společností Ballast Nedam Groep a Belgickým státem ohledně neprodloužení registrace pro dodavatele

jako předběžnou otázku předložil Raad van State, Belgie

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-5/97 ze dne 18. prosince 1997

celex 61997J0005

Směrnice 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb, pokud jde o veřejné zakázky na stavební práce a zadávání veřejných zakázek na práce podnikatelům jednajícím prostřednictvím zastoupení či poboček a směrnice 71/305 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, musí být interpretovány tak, že orgán kompetentní rozhodovat o žádosti k registraci dominantní právnické osoby z uskupení má povinnost, pokud je prokázáno, že taková osoba má skutečně k dispozici prostředky těchto společností nezbytné k provedení stavebních prací, vzít v úvahu reference těchto společností k posouzení způsobilosti dotčené právnické osoby, v souladu s kritérii zmíněnými v článcích 23 až 28 směrnice 71/305.

Holst Italia SpA v. Comune di Cagliari, intervener: Ruhrwasser AG International Water

týká se zakázky na sběr a čištění odpadní vody z domácností zadávané městem Cagliari, jako předběžnou otázku předložil Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Itálie

rozsudek Evropského soudního dvora č. C-176/98 ze dne 2. prosince 1999

celex 61998J0176

Směrnice

 
Nahrávám...
Nahrávám...