dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Struktura studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programů

7.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.6.1 Struktura studie proveditelnosti v rámci regionálních operačních programů

doc. ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Rozvoj měst a obcí

OBVYKLÁ STRUKTURA STUDIE EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU PRO REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAMY ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI:

  • Obsah – informuje o počtu a struktuře kapitol a uspořádání textu (pro přehlednost doporučujeme max. na 3 až 4 řádky).

  • Úvodní informace – identifikace žadatele (specifikujeme identifikační údaje žadatele do přehledné tabulky, včetně kontaktní osoby), identifikace zpracovatele studie (v případě, že projekt zpracovává ve spolupráci s konzultantskou firmou), datum zpracování studie. Dále bychom měli specifikovat účel, ke kterému byla studie zpracována. Také uvádíme metodiku, podle které jsme studii zpracovávali.

  • Strukturované vyhodnocení projektu – zde bychom měli v rozsahu maximálně tří stran A4 specifikovat zásadní body a závěry, které vyplývají ze zpracované studie. Důraz je kladen na ekonomické ukazatele – hodnoty zásadních ekonomických ukazatelů, finanční analýzy stejně jako výsledky citlivostní analýzy; dále zhodnocení realizovatelnosti záměru, jeho udržitelnosti, návratnosti a také zhodnocení analýzy rizik.

  • Popis podstaty projektu a etapizace – zásadní kapitola studie, která obsahuje komplexní popis projektu ve všech jeho základních charakteristikách. Je nutné jasně popsat podstatu projektu, důvod realizace, míru potřebnosti realizace a výstupy a přínosy pro cílové skupiny. Součástí kapitoly je i popis etap projektu, pokud je projekt takto řešen. Neopomeneme charakteristiku žadatele, resp. budoucího realizátora projektu. Doporučujeme specifikovat přidanou hodnotu projektu, vysvětlit, v čem je projekt inovativní, co nového nám či společnosti přinese, co nového nám umožní realizovat (nový produkt, nová služba, nové postupy práce, nové vzdělávací metody apod.).

  • Analýza trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix – Z této části studie by měly jasně vyplynout následující závěry: úroveň poptávky po našem produktu či službě, a to v současném okamžiku a na úrovni místního trhu, popř. regionálního, národního či mezinárodního; potřeby a vlastnosti cílových skupin (potenciálních zákazníků, resp. uživatelů projektu a jeho výstupů); analýza konkurence (jaké jsou alternativy uspokojení potřeb našich cílových subjektů, popř. jak jsou dostupné pro naše cílové subjekty). Můžeme připojit i další zjištění: Jak vysokou cenu je ochoten cílový subjekt za poskytnutý produkt či službu zaplatit? Jaká je situace na trhu vstupů pro naši produkci? Jakou máme pozici na trhu? Které produkty či služby jsou pro náš výstup substituty a komplementy, popř. jak silný je tento vztah? Na základě analýzy trhu je nutné stanovit vhodný marketingový mix. Jedná se o vymezení čtyř významných marketingových otázek pomocí definice tzv. 4 P: product (výsledný produkt, služba), price (cena, cenová politika), promotion (propagace, komunikační mix), place (distribuční kanály).

  • Management projektu a řízení lidských zdrojů – veškeré organizování, řízení a kontrola projektových procesů, organizačních jednotek a lidských

 
Nahrávám...
Nahrávám...