dnes je 5.6.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019-2025 (IMPAKT 1)

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.76
Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2019–2025 (IMPAKT 1)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů přispívající k rozvoji aplikovaného výzkumu, podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (poskytovatel) za účelem naplňování cílů Programu. Do veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu. Tento Podprogram má za cíl podpořit rozvoj internacionalizační iniciativy v komunitě bezpečnostního výzkumu, který je dále členěn na tři dílčí cíle: 1. zajistit podporu pro mezinárodní projektovou iniciativu etablovaných pracovišť, 2. zajistit podporu pro posilování institucionálních kontaktů s předními pracovišti v zahraničí, 3. zajistit adekvátní a efektivní informační zázemí, podporující internacionalizační snahy a vnitřní organizaci komunity. Posláním Programu je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu s charakteristickými potřebami bezpečnostního systému, jak je vymezují platné strategické a koncepční materiály bezpečnostní politiky, které shrnuje Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030 (dále jen „MKBV2017+”). Zároveň je Program specifickým nástrojem plnění Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016–2024.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 3 mil. Kč,
  • - maximální intenzita podpory je 100 %.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu může být uchazečem pouze organizace pro výzkum a šíření znalostí (výzkumná organizace).

Podporované aktivity