dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Smlouva o zájezdu

10.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14
Smlouva o zájezdu

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Smlouva o zájezdu je legislativně zakotvena především v ustanovení § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen "Zákon o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu").

Starý občanský zákoník nazýval shodný smluvní typ cestovní smlouvou. Tehdejší označení však nebylo zcela vhodné, protože plněním podle této smlouvy není cesta, nýbrž zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu. Označení této smlouvy jako cestovní je nepřesné i z toho důvodu, že o tuto smlouvu půjde, i když doprava cestujícího nebude do poskytovaného souboru služeb cestovního ruchu vůbec zahrnuta1.

Definice smlouvy o zájezdu

Smlouvou o zájezdu se pořadatel zavazuje obstarat pro zákazníka zájezd a zákazník se zavazuje zaplatit celkovou cenu.

Zájezdem je soubor služeb cestovního ruchu podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu (§ 2521 NOZ).

Výklad základních pojmů

V návaznosti na výše citovanou definici tohoto smluvního typu je zapotřebí vymezit též pojmy služba cestovního ruchu a zájezd.

Služba cestovního ruchu

Službou cestovního ruchu je:

a) doprava zákazníka,

b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení,

c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo

d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenu a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

K tomu srov. ustanovení § 1a zákona č. 159/1999 Sb.

Zájezd

Zájezdem je pak nejčastěji soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud jsou nabízeny jedním podnikatelem nebo jsou sestaveny na žádost nebo podle výběru zákazníka ještě před uzavřením jediné smlouvy o zájezdu.

Zájezdem je pak dále soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu pro účely téže cesty nebo pobytu, pokud bez ohledu na to, zda jsou uzavřeny samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního ruchu, jsou tyto služby cestovního ruchu:

1. zakoupeny na jediném prodejním místě a zákazníkem vybrány před tím, než se zavázal k úhradě jejich ceny,

2. nabízeny, prodávány nebo účtovány za celkovou cenu,

3. inzerovány nebo prodávány s označením "zájezd" nebo s podobným označením,

4. sestaveny po uzavření smlouvy, která opravňuje zákazníka k výběru z různých typů služeb cestovního ruchu, nebo

5. zakoupeny od jednotlivých poskytovatelů služeb cestovního ruchu prostřednictvím online rezervačního systému, při kterém podnikatel, s nímž je uzavřena první smlouva, předá jméno, platební údaje a elektronickou adresu svého zákazníka dalšímu podnikateli a s tímto podnikatelem je uzavřena smlouva o další službě cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního ruchu.

Zájezdem není soubor služeb cestovního ruchu poskytnutý podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání ani soubor služeb cestovního ruchu, jehož nabídka a poskytnutí není podnikáním (§ 2548 NOZ).

Smluvní strany

Smluvními stranami jsou pořadatel a zákazník.

Za pořadatele se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby.

Pořadatelem je tedy primárně podnikatel, který má koncesi k provozování cestovní kanceláře dle živnostenského zákona, a který příslušný zájezd nabízí sám (např. v katalogu, na webových stránkách), popřípadě prostřednictvím jiné osoby – zpravidla provizního prodejce.

Za pořadatele se považuje také podnikatel, který předává údaje o zákazníkovi dalšímu podnikateli podle Zákona o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

V případě, že by zprostředkovatel (například provizní prodejce) svým jednáním vyvolal u zákazníků dojem, že on sám je pořadatelem, pak je zapotřebí jej za pořadatele považovat a vznikají mu ve vztahu k zákazníkovi veškeré povinnosti, které má za normálních okolností toliko pořadatel (zpravidla cestovní kancelář).

Zákazníkem je osoba:

a) která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu nebo spojených cestovních službách, nebo

b) osoba, v jejíž prospěch byla některá z těchto smluv uzavřena, anebo

c) osoba, které byla taková smlouva postoupena.

Proces uzavření smlouvy o zájezdu

A) Poskytnutí informací před uzavřením smlouvy o zájezdu

Cestovní kancelář a osoba zprostředkovávající prodej zájezdu jsou povinni poskytnout zákazníkovi před tím, než učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu informace na příslušném formuláři stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj (vyhláška č. 122/2018 Sb.).

Prodejce zájezdu, je-li to pro daný zájezd relevantní, poskytne zákazníkovi dále také informace o:

1) hlavních náležitostech služeb cestovního ruchu, a to o:

a) místě určení cesty nebo pobytu, trase a délce pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počet nocí,

b) dopravních prostředcích, jejich vlastnostech a kategorii, místech, datech a časech odjezdu a příjezdu, trvání a místech zastávek a dopravního spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, informuje prodejce zájezdu o přibližném čase odjezdu a příjezdu,

c) umístění, hlavních znacích a případné turistické kategorii, do níž je podle pravidel státu místa určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno,

d) stravování,

e) návštěvě, výletech nebo jiných službách zahrnutých v celkové ceně zájezdu,

f) tom, zda některá ze služeb cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny, a je-li tomu tak a je-li to možné, o přibližné velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze souvislostí,

g) jazyku, v němž se budou poskytovat další služby cestovního ruchu, závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci, a

h) tom, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka přesné informace o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby konkrétního zákazníka,

i) identifikačních údajích a adrese sídla toho, kdo zájezd organizuje, a toho, kdo zájezd zákazníkovi prodává, jejich telefonních číslech a elektronických adresách,

j) celkové ceně za zájezd včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů nebo, nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout,

k) způsobu platby, včetně částky nebo procenta z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha, a o časovém rozvrhu pro zaplacení zbývající části ceny nebo peněžité jistoty, které musí zákazník uhradit nebo poskytnout,

l) minimálním počtu osob nutném k uskutečnění zájezdu a lhůtě, během níž může cestovní kancelář před zahájením zájezdu odstoupit od smlouvy podle § 2536 odst. 1 písm. a) NOZ,

m) pasových a vízových požadavcích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a o zdravotních formalitách státu určení,

n) tom, že zákazník může odstoupit od smlouvy o zájezdu kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy stanoveného cestovní kanceláří v souladu s občanským zákoníkem včetně informace o výši odstupného,

o) pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (dle ustanovení § 9a odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb.).

Toto ustanovení může přinést výkladové a aplikační problémy v souvislosti s národností zákazníka. Lze předpokládat, že většina zákazníků bude občanem České republiky, popřípadě Evropské unie, avšak nelze vyloučit ani případ, kdy zájemcem bude občan třetí země. Ani v tomto případě však není pořadatel zájezdu zproštěn výše citované informační povinnosti.

V případě, že provozovatel nebude chtít zveřejňovat shora uvedené informace u každé destinace pro každou potenciální národnost zákazníka (což je reálně jediný správný postup), pak lze doporučit, aby alespoň uvedl informace relevantní pro občany členských států EU s dovětkem, aby zájemci z jiných států kontaktovali pořadatele za účelem získání dalších informací.

V případě porušení této povinnosti by mohla zájemci vzniknout škoda, za níž by byl pořadatel odpovědný.

B) Odpovědnost za pochybení při rezervaci zájezdu

Prodejce zájezdu odpovídá za chyby v důsledku technických závad rezervačního systému, které mu lze přičíst.

Pokud provádí rezervaci zájezdu nebo služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb, odpovídá za chyby, k nimž došlo během rezervace.

Odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že chyby při rezervaci lze přičíst zákazníkovi nebo byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi.

C) Forma smlouvy, potvrzení o zájezdu

Oproti úpravě obsažené ve "starém" občanském zákoníku (a zde definované cestovní smlouvě), nevyžaduje nový občanský zákoník u smlouvy o zájezdu obligatorně písemnou formu. Smlouva tedy může být uzavřena i ústně. Písemnou formu však lze bezesporu doporučit.

Je-li však smlouva uzavřena za současné fyzické přítomnosti smluvních stran, může zákazník požadovat její vyhotovení na listině.

Bez ohledu na to, zda bude smlouva uzavírána v písemné či ústní formě, je povinností pořadatele zajistit, aby měl zákazník (spotřebitel) ještě před uzavřením smlouvy k dispozici všechna smluvní ustanovení, a to buď v písemné, popřípadě v jiné srozumitelné formě. Jejich kopie pak musí být tomuto zákazníkovi předána (čl. 4 odst. 2 písm. b) směrnice Rady Evropských společenství č. 90/314/EHS).

V případě, že bude smlouva uzavírána nikoliv písemně, pak je pořadatel zájezdu povinen vydat zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu). Potvrzení o zájezdu však již vyžaduje písemnou formu.

Potvrzení o zájezdu není nutné zákazníkovi vydávat v případě, že je smlouva vyhotovena v písemné formě a obsahuje veškeré náležitosti, které musí obsahovat potvrzení o zájezdu (k tomu viz níže). V případě, že by však pořadatel poskytl zákazníkovi potvrzení o zájezdu, v němž by byly uvedeny jiné informace než v písemném vyhotovení smlouvy (např. kvalita ubytování, forma stravování, cestovní třída atd.), pak se zákazník může dožadovat toho, co je pro něj výhodnější (§ 2525 NOZ).

Současně s potvrzením o zájezdu (popřípadě písemnou smlouvou) pak pořadatel musí zákazníkovi vydat i doklad o sjednaném pojištění pro případ úpadku vystavený pojistitelem nebo doklad o bankovní záruce pro případ úpadku vystavený bankou nebo zahraniční bankou (§ 2526 NOZ).

Výjimka při uzavírání smlouvy o zájezdu mimo obchodní prostory

Je-li smlouva o zájezdu uzavírána:

a) v prostoru obvyklém pro podnikatelovo podnikání, pokud k jejímu uzavření došlo bezprostředně poté, co podnikatel oslovil spotřebitele mimo tyto prostory, a

b) během zájezdu organizovaného podnikatelem za účelem propagace a prodeje zboží či poskytování služeb,

pak musí být smlouva nebo potvrzení zájezdu poskytnuto zákazníkovi na listině. Na jiném nosiči (zpravidla v elektronické podobě) pak je možné předat toto potvrzení pouze se souhlasem zákazníka.

D) Náležitosti potvrzení o zájezdu

Pořadatel je povinen uvést v potvrzení o zájezdu (popřípadě písemné smlouvě, nechce-li předávat zákazníkovi potvrzení):

a) místo určení cesty nebo pobytu, trasu a délku pobytu včetně termínů a, je-li součástí ubytování, i počet nocí,

b) ujednané dopravní prostředky, jejich vlastnosti a kategorie, místa, data a časy odjezdu a příjezdu, trvání a místa zastávek a dopravní spojení; není-li přesný čas ještě stanoven, sdělí pořadatel a tam, kde je to významné, zprostředkovatel prodeje zájezdu zákazníkovi přibližný čas odjezdu a příjezdu,

c) umístění, hlavní znaky a případnou turistickou kategorii, do níž je podle pravidel státu místa určení cesty nebo pobytu ubytování zařazeno,

d) ujednané stravování,

e) návštěvy, výlety nebo jiné služby zahrnuté v celkové ceně zájezdu,

f) údaj, zda některá ze služeb cestovního ruchu bude zákazníkovi poskytována v rámci skupiny a, je-li tomu tak a je-li to možné, o přibližné velikosti skupiny, pokud to není zřejmé ze souvislostí,

g) jazyk, v němž se služby cestovního ruchu poskytují, závisí-li využití těchto služeb zákazníkem na ústní komunikaci, a

h) údaj, zda jsou cesta nebo pobyt obecně vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu, a na žádost zákazníka údaj o vhodnosti cesty nebo pobytu s ohledem na potřeby zákazníka.

Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede:

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo adresu bydliště pořadatele, popřípadě i adresu nebo bydliště zprostředkovatele prodeje zájezdu, jejich telefonní čísla a elektronické adresy,

b) celkovou cenu zájezdu včetně daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů nebo, nelze-li tyto náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy, uvede druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout,

c) způsob platby včetně částky nebo procenta z ceny, jež mají být zaplaceny jako záloha, a časový rozvrh pro zaplacení zbývající části ceny, nebo peněžité jistoty, které musí zákazník uhradit nebo poskytnout,

d) nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy podle § 2536 odst. 1 písm. a) NOZ,

e) obecné údaje o pasových a vízových požadavcích včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz a údaje o zdravotních požadavcích státu určení,

f) údaj, že zákazník může odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu proti zaplacení přiměřeného odstupného za předčasné ukončení závazku ze smlouvy, případně odstupného stanoveného pořadatelem v souladu se zákonem upravujícím některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu,

g) údaj o pojištění pro případ krytí nákladů spojených s

 
Nahrávám...
Nahrávám...