dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Směrnice o zadávání veřejných zakázek mateřské školy

16.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Směrnice o zadávání veřejných zakázek mateřské školy

Mgr. Veronika Skřejpková

Mateřská škola

...................................................................................................................................

Směrnice č.H/1/2017

Směrnice o zadávání veřejných zakázek

1. Předmět úpravy

 1. 1.1 Ustanovení této směrnice upravuje jednotlivé kroky – postup při zadávání veřejných zakázek.
 2. 1.2 Směrnice je upravena v souladu:
  • Se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném (dále jen "zákon o zadávání veřejných zakázek"),

  • S vyhláškou č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele,

  • S vyhláškou č. 169/2016 Sb., stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

  • S nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákon o zadávání veřejných zakázek,

  • S nařízením vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel.

2. Zadání veřejné zakázky

 1. 2.1 Škola je podle zákona o zadávání veřejných zakázek veřejným zadavatelem. Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem – školkou a dodavatelem, na základě které je dodavatel povinen poskytnout zadavateli – školce dodávky, služby nebo stavební práce.
 2. 2.2 Zadáním veřejné zakázky není uzavření smlouvy, kterou je založen pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele – školy s jinými zadavateli (společné zadávání, zakázky zadávané přidruženým osobám, zakázky zadávané společným podnikům).
 3. 2.3 Veřejné zakázky se dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce. U veřejných zakázek, které obsahují více druhů veřejných zakázek, se zadávají v souladu s pravidly stanovenými pro druh veřejné zakázky, který odpovídá hlavnímu předmětu této veřejné zakázky, ten se určuje podle základního účelu veřejné zakázky. Jestliže nejde o veřejnou zakázku na stavební práce, určuje se hlavní předmět podle části předmětu veřejné zakázky s vyšší předpokládanou hodnotou.
  • - Veřejnou zakázku na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, kdy pořízením se rozumí zejména koupě, nájem nebo pacht.
  • - Veřejnou zakázkou na služby je veřejná zakázka, jejímž předmětem je poskytování činností odlišných od stavebních prací.
  • - Veřejnou zakázkou na stavební práce je poskytnutí činností uvedených v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, zhotovení staveb nebo poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zdávány společně se stavebními pracemi.
 4. 2.4 Škola je povinna při zadávání veřejných zakázek se řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek: Plnění, které není škola povinna dle tohoto zákona o zadávání veřejných zakázek zadávat je výslovně v zákoně o zadávání veřejných zakázek stanoveno, a to v § 29 – obecné výjimky, § 30 – výjimky pro podlimitní veřejné zakázky a § 31 výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu.
 5. 2.5 Škola je jako zadavatel povinna při zadávání veřejných zakázek dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí škola jako zadavatel dodržovat zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Škola jako zadavatel nesmí bránit či omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří nemají sídlo v České republice.

Tyto zásady zadávání veřejných zakázek je škola jako zadavatel povinna dodržovat i v případě veřejných zakázek malého rozsahu, které není škola povinna dle zákona o zadávání veřejných zakázek zadávat.

3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

 1. 3.1 Škola je povinna před zahájení zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na základě výjimky (u výjimek pro podlimitní veřejné zakázky) stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
 2. 3.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky odpovídá předpokládané výši úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřené v penězích, ve které není zahrnuta daň za přidané hodnoty. Škola stanoví předpokládanou hodnotu veřejné zakázky na základě informací k jiným veřejným zakázkám stejného či podobného předmětu plnění, pokud škola nemá tyto údaje k dispozici, může vycházet z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi anebo jiným vhodným způsobem.
 3. 3.3 Předběžné tržní konzultace mohou být školou vedeny s odborníky či dodavateli za účelem zjištění předpokládané hodnoty veřejné zakázky a též přípravy zadávacích podmínek včetně informování dodavatelů o svých záměrech a požadavcích, ale pouze za dodržení podmínky, že nedojde k narušení hospodářské soutěže.
 4. 3.4 Do předpokládané hodnoty se zahrnuje hodnota všech plnění, která mohou vzniknout ze smlouvy na plnění veřejné zakázky. To platí i pro vyhrazené změny smlouvy, které si škola může dle § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek vyhradit v zadávací dokumentaci, stejně tak pro vyhrazené plnění. Do předpokládané hodnoty musí být zahrnuta i případná výše odměn nebo jiných plateb, které by škola poskytovala dodavatelům v souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení.

4. Finanční limity zakázek

 1. 4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší u veřejných zakázek na dodávky a služby částce 2 000 000 Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce částce 6 000 000 Kč bez DPH.

Škola při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu je povinna dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek. Zpravidla zadává veřejné zakázky malého rozsahu po vyhodnocení předložených nabídek dle nejnižší nabídkové ceny. Škola vyzve vždy alespoň 3 dodavatele, aby podali nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu do výběrového řízení. I v případě výběrových řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu je každá podaná nabídka do tohoto řízení na škole písemně zdokumentována pro případ externí kontroly. Za kompletnost a úplnost dokumentace k veřejným zakázkám malého rozsahu zodpovídá ředitelka školy.

 1. 4.2 U veřejných zakázek velmi nízké hodnoty je přípustné i přímé zadání jednomu dodavateli.
  Zadavatel může rozdělit veřejnou zakázku na více částí, pokud tím však neobejde povinnosti stanovené mu zákonem o zadávání veřejných zakázek.
 2. 4.3 Podlimitní veřejnou zakázkou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje finančního limitu stanoveného pro nadlimitní veřejnou zakázku a přesahuje u veřejných zakázek na dodávky či služby částku 2 000 000 Kč, a v případě veřejné zakázky na stavební práce částku 6 000 000.
 3. 4.4 Nadlimitní veřejné zakázky jsou zakázky, jejichž předpokládaná hodnota je rovna nebo převyšuje finanční limit stanovený nařízením vlády, jež zapracovává příslušné předpisy Evropské unie – finanční limit pro veřejné zakázky na dodávky a služby činí 5 706 000 Kč a pro veřejné zakázky na stavební práce 142 668 000 Kč. (Veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném režimu mají stanoven finanční limit ve výši 20 478 000).

Nadlimitní veřejnou zakázku je škola povinna zadávat podle IV. části zákona o zadávání veřejných zakázek, pokud tato nadlimitní veřejná zakázka není zadavatel zadávána ve zjednodušeném režimu nebo zvláštním postupem (rámcová dohoda, dynamický nákupní systém nebo soutěž o návrh), případně škola jako zadavatel nemůže uplatnit zákonnou výjimku ze zadávání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

5. Zadávací podmínky

5.1 Zadávací podmínky je škola povinna vymezit na začátku zadávacího řízení, a to:

 1. podmínky průběhu zadávacího řízení,
 2. podmínky účasti v zadávacím řízení,
 3. případná pravidla pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo snížení poštu předběžných nabídek, pravidla,
 4. pravidla pro hodnocení nabídek,
 5. další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku dle § 104 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Zadávací podmínky jsou převážně vymezeny v zadávací dokumentaci a souvisejících formulářích či jiných dokumentech k zadávacímu řízení.

 1. 5.2 Škola je povinna při nastavení a specifikaci zadávacích podmínek dbát na to, aby určitým dodavatelům přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční výhodu nebo aby nevytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
 2. 5.3 Zadávací podmínky musí být zadavatel stanoveny v takových podrobnostech a detailu, aby umožnily dodavatelům účast v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí v žádném případě přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

6. Nadlimitní režim

 1. 6.1 Pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel zvolit jeden z následujících druhů zadávacího řízení:
  1. 6.1.1 otevřené řízení § 56 – škola odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění (dle § 212) vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání nabídek, jakož i k prokázání splnění základní způsobilosti a případně i požadované kvalifikace. Škola nesmí s účastníky zadávacího řízení o podaných nabídkách jednat, doklady o kvalifikaci předpokládají dodavatelé zadavateli v podaných nabídkách;
  2. 6.1.2 užší řízení § 58 – škola zahajuje toto řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, čímž vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání žádosti účast, v rámci které požaduje prokázání splnění základní způsobilosti jako i splnění zadavatelem požadované kvalifikace. Uplynutím lhůty k podání žádosti o účast škola posoudí kvalifikaci účastníků a vyloučí z účasti ze zadávacího řízení ty, kteří neprokázali splnění kvalifikace, a nevyloučené účastníky škola vyzve k podání nabídek. Nabídku může podat pouze účastník zadávacího řízení vyzvaný k podání nabídky a zadavatel nesmí s účastníky zadávacího řízení jednat o podaných nabídkách;
  3. 6.1.3 jednací řízení s uveřejněním § 60 – škola tento způsob zadávacího řízení může použít v případech stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, pokud její potřeby jako zadavatele nelze uspokojit bez úprav na trhu dostupných řešení, nebo součástí plnění veřejné zakázky je návrh řešení nebo inovativního řešení, nebo veřejné zakázka nemůže bát zadána bez přechozího jednání z důvodu zvláštních okolností, které vyplývají z povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek spojených s předmětem veřejné zakázky nebo nelze stanovit technické podmínky odkazem na technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 anebo přechozí otevřené řízení nebo užší řízení bylo zrušeno, protože po uplynutí lhůty po podání žádostí o účast nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník tohoto zadávacího řízení. Škola zahájí toto zadávací řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění, kterým vyzve neomezený počet dodavatelů k podání žádosti o účast. Zadavatel si může vyhradit snížení počtu účastníků zadávacího řízení. Účastníky, které zadavatel nevyloučil z důvodu neprokázání kvalifikace nebo při snížení počtu účastníků zadávacího řízení, vyzve k podání předběžné nabídky. O předběžných nabídkách zadavatel s účastníky jedná s cílem zlepšit nabídky pro svůj prospěch. Zadavatel je oprávněn v průběhu jednání měnit či doplňovat zadávací podmínky, a to podmínky zejména technické s výjimkou těch podmínek, které v zadávacích podmínkách vymezil jako minimální technické podmínky. Po ukončení jednání, zadavatel vyzve účastníky k podání nabídek;
  4. 6.1.4 jednací řízení bez uveřejnění § 63 – škola může použít pouze v případech vymezených zákonem o zadávání veřejných zakázek, pokud podstatně nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení, užšímu řízení nebo zjednodušenému podlimitnímu řízení, ve kterém nebyly podány řádné nabídky nebo žádosti o účast, nebo podané nabídky nesplňovaly požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky, nebo účastníci zadávacího řízení nesplnili podmínky účasti v žádosti o účast. Dalším zákonným případem, kdy může být toto řízení zadavatelem použito je, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem z důvodu, že předmět plnění veřejné zakázky je jedinečné umělecké dílo nebo výkon, nebo z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž, nebo je to nezbytné z důvodu ochrany výhradních práv včetně práv duševního
 
Nahrávám...
Nahrávám...