dnes je 16.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Slovní popis rozpočtu projektu - praktický příklad

3.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.64
Slovní popis rozpočtu projektu – praktický příklad

Mgr. Petr Burda

Úvod

Příprava rozpočtu je hlavní součástí každé projektové žádosti a tvoří základní pilíř všech projektů. Rozpočet projektu je třeba vždy podrobně připravit, popsat a důkladně provázat zejména s klíčovými aktivitami a indikátory projektu. Platí jednoduchá zásada, že co si žadatel nezadá do rozpočtového plánu, to nemá nárok požadovat, není možné zpětné navyšování nebo doplnění rozpočtu. Velmi často se rovněž doporučuje naddimenzovat rozpočet projektu o cca 15 %, neboť hodnotitelé velmi rádi snižují a krátí finanční alokace, zejména tehdy, nejsou-li dostatečně popsány a vysvětleny požadované náklady projektu, případně není-li zřejmá vazba na aktivity a cíle projektu.

Hodnotitelé projektů tedy vždy pečlivě sledují skladbu a kvalitu popisu rozpočtu projektu. Kvalita zpracování této části může velmi často rozhodnout o tom, jestli bude Vaše žádost úspěšná a zda Váš projekt získá finanční podporu. V projektové žádosti nestačí pouze finanční vyjádření rozpočtu, je potřeba rovněž připravit podrobný komentář rozpočtu.

Snahou tohoto příspěvku je představení podrobného slovního popisu rozpočtu projektu tak, jak byl použit v jedné z úspěšných projektových žádostí zaměřené na snížení rizikovosti hazardních her. Čtenář si tak utvoří představu, jak zpracovat rozpočet projektu po textové stránce, jakým způsobem je možné popsat a kalkulovat jednotlivé nákladové položky projektu. V našem případě jde o popis kalkulace osobních nákladů, služeb, klíčových aktivit projektu, worskhopů a zahraničních konferencí. Jelikož se jedná o popis základní rozpočtové skladby společné téměř pro všechny druhy projektů, může předložený text sloužit jako inspirace všem typům žadatelů ze soukromé i věřené sféry.

Expert s PS (nulová pozice)

Jedná se o projektovou pozici, která bude zajišťována interními zaměstnanci ve služebním nebo jiném poměru dle zákoníku práce; těmto osobám nebude za jejich podíl na projektu hrazena mzda, ale pouze mimořádná odměna dle metodik OP Z (tj. do maximální výše rovnající se 25 % roční mzdy/platu vč. všech příplatků, náhrad a odměn vyplacených danému zaměstnanci).

Zahraniční konference

Jednotková cena 25 000 Kč kalkulována pro třídenní konferenci v Evropě nebo USA; v cestovních nákladech je zohledněna skutečnost, že se tyto mezinárodní konference často konají mimo hlavní město. Pro přepočty použit kurz 1 EUR = 25 Kč:

 • - letenka vč. letištních poplatků + případně další spoj (vlak, bus): 12 000 Kč
 • - ubytování na 4 noci (80 EUR / noc): 8 000 Kč
 • - stravné 5 dní (40 EUR / den): 5 000 Kč

Celkem: 25 000 Kč

Zahraniční stáže

Jednotková cena 50 000 Kč kalkulována pro 14denní stáž v Evropě. Pro přepočty použit kurz 1 EUR = 25 Kč:

 • - letenka vč. letištních poplatků: 8 000 Kč
 • - ubytování na 13 nocí (60 EUR / noc): 19 500 Kč
 • - stravné 14 dní (40 EUR / den): 14 000 Kč
 • - místní cestovné (500 Kč / den): 7 000 Kč
 • - další případné drobné výdaje: 2 000 Kč

Celkem: 50 000 Kč

Zahraniční lektoři a přednášející

Výše per diems pro ČR podle: http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiem-2013-07-corrigendum-3-febr-2014_en.pdf je 230 EUR / noc; pro přepočty použit kurz 1 EUR = 25 CZK:

KA 3: vícedenní školení v ČR: jednotková cena 60 000 Kč kalkulována pro 5denní školení (tj. 7 dní pobytu lektora) takto:

 • - letenka vč. letištních poplatků (+ popř. další spoj): 12 000 Kč
 • - ubytování 6 nocí (2 000 Kč/noc): 12 000 Kč
 • - per diems 6 nocí (230 EUR / noc): 34 500 Kč
 • - jiné drobné výdaje (místní doprava apod.): 1 500 Kč

KA 4: 3x jednodenní a 1x třídenní konference v ČR: jednotková cena 100 000 Kč vypočtena jako průměrné náklady na zahraniční přednášející na jeden konferenční den (celkem 6 konferenčních dní a celkové náklady ve výši 600 000 Kč). Celkové náklady byly odhadnuty s ohledem na skutečné náklady vzniklé během dvou jednodenních mezinárodních konferencí pořádaných v r. 2014 a 2015 v předchozím projektu OP LZZ.

třikrát x jednodenní konference – kalkulace na osobu:

Při dvoudenním pobytu v ČR:

 • - letenka vč. letištních poplatků (+ popř. další spoj): 12 000 Kč
 • - ubytování 1 noc (2 000 Kč/noc): 2 000 Kč
 • - per diems 1 noc (230 EUR / noc): 5 750 Kč
 • - jiné drobné výdaje (místní doprava apod.): 250 Kč

Celkem 5 zahraničních přednášejících, tj. 5 x 20 000 Kč = 100 000 Kč

Při třídenním pobytu v ČR:

 • - letenka vč. letištních poplatků (+ popř. další spoj): 12 000 Kč
 • - ubytování 2 noci (2 000 Kč/noc): 4 000 Kč
 • - per diems 2 noci (230 EUR / noc): 11 500 Kč
 • - jiné drobné výdaje (místní doprava apod.): 500 Kč

Celkem 5 zahraničních přednášejících, tj. 5 x 28 000 Kč = 140 000 Kč

jedenkrát x třídenní konference – kalkulace na osobu při 4 denním pobytu v ČR:

 • - letenka vč. letištních poplatků (+ popř. další spoj)12 000 Kč
 • - ubytování 3 noci (2 000 Kč/noc) 6 000 Kč
 • - per diems 3 noci (230 EUR / noc)17 250 Kč
 • - jiné drobné výdaje (místní doprava apod.) 750 Kč

Celkem 10 zahraničních přednášejících, tj. 10 x 36 000 Kč = 360 000 Kč

Nákup souboru licencí pro tvorbu on-line map

Do mapy by měly být průběžně a automatizovaně ve stanovených intervalech nahrávány aktuální informace ze správních a kontrolních řízení. Celní správa by současně měla být schopna nahrávat foto provozoven.

Zahraniční konference, registrační poplatky

Jednotková cena 20 000 Kč odpovídá průměrné výši registračních poplatků kolem 800 EUR (1 000 USD nebo 750 GBP) za účastníka. Pro přepočet použit kurz 1 EUR = 25 Kč

Zpracování ex-post RIA (vč. dílčích analýz)

Zdůvodnění jednotkových cen dílčích analýz:

Upřednostňována bude realizace výstupů stávajícími zaměstnanci) – zaměstnanci se proto budou podílet na zpracovávání všech analýz. Odborné konzultace, nezávislý odborný dohled a interní oponenturu (peer-review) jim bude poskytovat externí expert nebo analytik (DPČ, DPP).

V těch případech, kdy zpracování daného výstupu přesahuje kompetence, kvalifikaci nebo časové a materiální možnosti zaměstnanců, budou využity služby externích dodavatelů. Bude odpovědností zaměstnanců, aby pro subdodávky od externích dodavatelů zformulovali zadání (připravili zadávací dokumentaci a podíleli se na výběru dodavatele), dle možností zpracovali nebo shromáždili a dodavateli předali disponibilní podklady a informace, poskytovali dodavatelům potřebnou součinnost a poté kontrolovali kvalitu dodaných výstupů. Pracovní verze těchto výstupů i metodický postup bude průběžně diskutován ve společných pracovních týmech. K hlavním před-finálním výstupům bude zaměstnancem MF vždy před jejich akceptací zpracován také interní expertní posudek. Předpokládaná hodnota dodavatelsky zajišťovaných služeb byla stanovena na základě zkušeností z předchozího realizovaného projektu a dále na základě konzultací s experty zapojenými do předchozího projektu.

Následující detailní kalkulace nákladů na jednotlivé dílčí analýzy uvádí vždy odhad nákladů v této struktuře:

 • - na stávající kmenové zaměstnance (formou odměny za mimořádný pracovní úkol),
 • - na projektové zaměstnance – externí experty (formou odměny z DPČ nebo DPP),
 • - na SZP z hrubých mezd kmenových a projektových zaměstnanců,
 • - na FKSP z hrubých mezd kmenových zaměstnanců,
 • - na dodavatelsky zajišťované dodávky a služby vč. DPH.

Analýza dopadů regulace nelegálního chování provozovatelů: celkové náklady 982 550 Kč jsou kalkulovány takto:

 • - předpokládá se zapojení 6-8 interních zaměstnanců (vč. dvou vedoucích oddělení a ředitele odboru); vzhledem k rozsahu a komplexnímu (i komplikovanému) charakteru této studie odhadujeme spolupráci každého z nich v průměrném celkovém rozsahu 100 h (2,5 týdne) za dobu zpracovávání analýzy. Jako odměna za tuto činnost nad rámec svých běžných úkolů je pro každého v rozpočtu alokována odměna v průměrné výši 25 000 Kč, tj. celkem 200 000 Kč,
 • - předpokládá se spolupráce 1-2 externích expertů na DPČ v celkovém rozsahu 250 h (celkem cca 1,5 měsíce práce) x sazba 330 Kč/hod = 82 500 Kč (hrubá mzda),
 • - SZP z výše kalkulovaných odměn činí 96 050 Kč (34 % z hrubé mzdy),
 • - FKSP z odměny pro interní zaměstnance činí 4 000 Kč (2 % z hrubé mzdy),
 • - terénní šetření budou provedena dodavatelsky: předpokládaná hodnota je 600 000 Kč včetně DPH.

Analýza internetového hraní hazardních her: celkové náklady 708 200 Kč jsou kalkulovány takto:

 • - předpokládá se zapojení 5 interních zaměstnanců (vč. min. dvou vedoucích oddělení a ředitele odboru), každého v průměrném celkovém rozsahu 40 h (1 týden) za dobu zpracovávání analýzy. Jako odměna za tuto činnost nad rámec svých běžných úkolů je pro každého v rozpočtu alokována odměna v průměrné výši 10 000 Kč, tj. celkem 50 000 Kč,
 • - předpokládá se spolupráce 1 externího analytika na DPČ v celkovém rozsahu do 100 h (2,5 týdne práce) x sazba 300 Kč/hod = 30 000 Kč (hrubá mzda),
 • - SZP z výše kalkulovaných odměn činí 27 200 Kč (34 % z hrubé mzdy),
 • - FKSP z odměny pro interní zaměstnance činí 1 000 Kč (2 % z hrubé mzdy)
 • - internetová šetření mezi uživateli / hráči hazardních her na internetu budou provedena dodavatelsky: předpokládaná hodnota je 600 000 Kč včetně DPH.

Analýza dopadů snižování územní dostupnosti kamenných provozoven (land-based her): celkové náklady 1 840 200 Kč jsou kalkulovány takto:

 • - v tomto případě se předpokládá intenzivní spolupráce s odborníky z jiných orgánů státní správy (např. Národního koordinačního centra pro drogy a drogové závislosti při Úřadu vlády) při formulování cílů a zadávací dokumentace této analýzy a jen relativně omezené (v porovnání s ostatními analýzami) zapojení interních zaměstnanců, proto nejsou navrhovány žádné odměny,
 • - předpokládá se spolupráce 1 externího analytika na DPČ v celkovém rozsahu do 100 h (2,5 týdne práce) x sazba 300 Kč/hod = 30 000 Kč (hrubá mzda),
 • - SZP z výše kalkulovaných odměn činí 10 200 Kč (34 % z hrubé mzdy),
 • - FKSP činí 0 Kč,
 • - časově i místně rozsáhlá terénní a další související šetření budou provedena dodavatelsky: předpokládaná hodnota je 1 800 000 Kč včetně DPH.

Analýza dopadů zákona na poskytovatele internetového připojení: celkové náklady 408 200 Kč jsou kalkulovány takto:

 • - předpokládá se zapojení 5 interních zaměstnanců (vč. min. dvou vedoucích oddělení a ředitele odboru), každého v průměrném celkovém rozsahu 40 h (1 týden) za dobu zpracovávání analýzy. Jako odměna za tuto činnost nad rámec svých běžných úkolů je pro každého v rozpočtu alokována odměna v průměrné výši 10 000 Kč, tj. celkem 50 000 Kč,
 • - předpokládá se spolupráce 1 externího analytika na DPČ v celkovém rozsahu do 100 h (2,5 týdne práce) x sazba 300 Kč/hod = 30 000 Kč (hrubá mzda),
 • - SZP z výše kalkulovaných odměn činí 27 200 Kč (34 % z hrubé mzdy),
 • - FKSP z odměny pro interní zaměstnance činí 1 000 Kč (2 % z hrubé mzdy),
 • - šetření mezi poskytovateli internetu bude vzhledem k jejich velkému počtu provedeno dodavatelsky: předpokládaná hodnota je 300 000 Kč včetně DPH.

Analýza dopadů zákona na poskytovatele platebních služeb: celkové náklady 108 200 Kč jsou kalkulovány takto:

 • - předpokládá se zapojení 5 interních zaměstnanců (vč. min. dvou vedoucích oddělení a ředitele odboru), každého v průměrném celkovém rozsahu 40 h (1 týden) za dobu zpracovávání analýzy. Jako odměna za tuto činnost nad rámec svých běžných úkolů je pro každého v rozpočtu alokována odměna v průměrné výši 10 000 Kč, tj. celkem 50 000 Kč,
 • - předpokládá se spolupráce 1 externího analytika na DPČ v celkovém rozsahu do 100 h (2,5 týdne práce) x sazba 300 Kč/hod = 30 000 Kč (hrubá mzda),
 • - SZP z výše kalkulovaných odměn činí 27 200 Kč (34 % z hrubé mzdy),
 • - FKSP z odměny pro interní zaměstnance činí 1 000 Kč (2 % z hrubé mzdy),
 • - šetření mezi poskytovateli platebních služeb bude vzhledem k jejich nízkému počtu a již navázaným předchozím kontaktům provedeno interně, dodavatelské služby se proto nepředpokládají.

Procesní analýza správních, dohledových a kontrolních činností v oblasti