dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Školicí střediska - praktický průvodce zpracováním žádosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školicí střediska - praktický průvodce zpracováním žádosti

Vhodný postup ke zpracování formuláře žádosti v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA jsme se zeptali odborníka nám vysvětlí v následujícím textu odborník Řídícího orgánu Operačního programu Podnikání a inovace, Ing. Pavel Večeřa, který je vedoucím Oddělení metodiky a informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Ing. Večera doporučuje, aby se žadatel ještě předpodáním žádosti o poskytnutí dotace důkladně seznámil s textem II. výzvy programu Školicí střediska včetně všech jejích příloh (Podmínky poskytnutí dotace, Způsobilé výdaje, Pokyny pro žadatele). Zejména je nutné, aby si žadatel plně uvědomil závazky, které mu z poskytnuté dotace budou vyplývat, např. předepsaný postup výběru dodavatelů u zakázek v hodnotě nad 500 tis. Kč bez DPH, povinnost udržitelnosti projektu (zákaz prodat pořízený majetek po dobu 5 let, po dobu 3 let u malých a středních podniků), povinnost vést ve svém účetnictví speciální analytickou evidencí účetních operací, které se vztahují k poskytnuté dotaci, povinnost publicity - seznámit veřejnost se skutečností, že projekt byl podpořen ze strukturálních fondů, povinnost podrobit se kontrolám poskytovatele a dalších kontrolních orgánů EU a ČR (např. Evropský účetní dvůr, finanční úřad, Nejvyšší kontrolní úřad atd.). Doporučujeme, aby o podání žádosti rozhodl vždy statutární orgán (představenstvo společnosti, zastupitelstvo obce nebo kraje) obeznámený dostatečně s těmito povinnostmi.

Jako další krok doporučujeme konzultovat podání žádosti na místně příslušné Regionální kanceláři Agentury CzechInvest (RK CI), které jsou zřízeny v krajských městech (konkakty na RK CI viz www.czechinvest.org/regionalni-kancelare). Odpovědi na své dotazy můžete také získat na bezplatné lince Agentury 800 800 777.

K podávání žádostí slouží žadatelům aplikace eAccount, která je dostupná na internetové adrese: https://eaccount.czechinvest.org/WebForm/Uzivatel/Prihlaseni.aspx. EAccount umožňuje předávání dokumentů, především žádostí o poskytnutí dotace, žádostí o platbu a zpráv pro účely monitoringu a dále běžnou komunikaci e-mailovou formou s odpovědnou osobou na straně poskytovatele (tzv. projektovým manažerem Agentury). Pro práci s eAccountem je nutné, aby si žadatel vyřídil elektronický podpis a založil Masterúčet. K zařízení elektronického podpisu je nutný základní software (bližší informace viz Pokyny pro žadatele OPPI - obecná část, kapitola 1.6). Pokyny pro žadatele lze nalézt na stránkách www.mpo.cz spolu s textem výzvy do programu Školicí střediska.

Registrační žádost je první fázi podání žádosti o poskytnutí dotace. Registrační žádost obsahuje, tyto základní části:

1. základní údaje o žadateli (název, IČ, sídlo, oblast podnikání, statutární orgán, kontaktní osoba atd.)

Zde může žadatel využít pomocí volby „ARES“ automatického přenosu údajů z veřejného rejstříku. Upozorňujeme, že v případě žadatele fyzické osoby jsou vyžadovány ze zákona i údaje o trvalém bydlišti, rodném čísle a datu narození. Ochrana osobních údajů je zaručena. Doporučujeme věnovat maximální pozornost vyplnění identifikačních údajů dle údajů v rejstříku ARES nebo obchodním rejstříku, eAccount provádí automatickou kontrolu na shodu těchto údajů s údaji v registru.


2. Základní údaje o projektu (název, hlavní cíle projektu, způsob řešení, požadavek na financování, rámcová data zahájení a ukončení realizace projektu atp.);

3. Místa realizace program Školicí střediska je určen pro podnikatele, obce a kraje z ČR Z hlediska formuláře registrační žádosti je regionální hledisko řešeno v údaji o místě realizace projektu. V tomto směru není rozhodující sídlo žadatele. Místo realizace je třeba specifikovat až do úrovně obce, ulice a čísla popisného. Žadatel může zvolit místo realizace shodné se svým sídlem, v takovém případě formulář registrační žádosti údaje převezme z oddílu sídlo žadatele. Upozorňujeme, že není přípustné, aby místo realizace projektu bylo umístěno mimo ČR nebo na území hl. m. Prahy. Žadatel může zvolit více míst realizace, z toho je třeba jedno označit jako hlavní, nelze volit místa realizace mimo podporované regiony.

5. Prohlášení žadatele (především potvrzení úplnosti a správnosti údajů v žádosti a vědomí si právních následků, souhlas pro poskytovatele se zpracování údajů předaných v žádosti, předběžný závazek k archivaci, vedení účetnictví, potvrzení žadatele, že se seznámil s budoucími povinnostmi příjemce dotace - Podmínky poskytnutí dotace), závazek nepokoušet se ovlivňovat hodnotící proces.

Doporučujeme věnovat maximální pozornost vymezení okruhu žadatelů, jímž je daná výzva určena a okruhu projektů, na něž je poskytovaná dotace určena. V rámci registrační žádosti volí žadatel z nabídky právních forem (nejčastějši zřejmě budou připadat v úvahu formy a.s., s.r.o. nebo podnikající fyzické osoby).

Program Školicí střediska je určen pouze pro podnikatelské subjekty, obce a kraje, vzdělávací instituce a další neziskové organizace. Ve skupině podnikatelských subjektů se dále rozlišuje na malé, střední a velké podniky, od čeho se zároveň odvozuje příslušná míra podpory. Přesná definice malého a středního podniku je uvedena v dokumentu „Definice malého a středního podniku“, který je umístěn na stránkách www.mpo.cz v sekci „Společné přílohy dotačních programů podpory“. Pro určení malého a středního podniku je hlavním vodítkem počet zaměstnanců, je však třeba splnit i další kritéria jimiž jsou obrat, aktiva. U propojených a partnerských podniků se uvedené hodnoty sčítají (u partnerskýh podniků poměrným způsobem - blíže viz již výše uvedený dokument Definice malého a středního podniku). V rámci registrační žádosti žadatel volí z variant drobný podnik (do 10 zaměstnanců), malý podnik (do 50 zaměstnanců), střední podnik (do 250 zaměstnanců). Od velikosti podniku se odvíjí míra podpory (% dotace na projekt). Pro velké podniky činí maximální míra podpory 40 %, pro střední 50 %, pro malé 60 % (pozor: neplatí u regionu NUTS 2 Jihozápad).


Z hlediska odvětvového je tato výzva programu Školicí střediska omezena na odvětví zpracovatelského průmyslu dle klasifikace ČSÚ - CZ NACE (10, 11, 13-18, 20-23, 24.5, 25-29, 30 - mimo 30.11, 31, 32, 35) - přesnější výčet položek viz přílohy č. 1 a č. 4 k II. výzvě do programu Školicí střediska. Tato problematika je v registrační žádosti upravena v oddíle předmět řešení projektu. Žadatel zadává povinně hlavní předmět řešení projektu, mohou být zadány i další vedlejší předměty řešení projektu. U vybraných CZ NACE je třeba přidat podrobnější specifikaci odvětví dle celního kódu (konkrétně se jedná o CZ NACE 10, 11, 13, 20.14. 1, 20.14.9, 20.59.1, 24.5). Z hlediska vymezení okruhu žadatelé je třeba také věnovat pozornost vyloučeným odvětvím (těmi jsou např. některá potravinářská odvětví, většina odvětví, která nemají charakter zpracovatelského průmyslu, část ocelářského průmyslu atp.). Předejdete tak zbytečným nedorozuměním a zbytečně vynaloženému úsilí, pokud by Váš projekt musel být vyřazen z důvodu nepřijatelnosti.

Lze uplatňovat výdaje vzniklé nejdříve v den, kdy je žadatel informován, že jeho projekt byl posouzen jako předběžně přijatelný.

K registrační žádosti se přikládají finanční výkazy (žadatel volí ze tří typů - vede účetnictví, vede daňovou evidenci - vázáno na právní formu fyzické osoby podnikající nezapsané v obchodním rejstříku, finanční hodnocení dle Moody´s - vázáno na právní formu žadatele se sídlem v zahraničí), kam žadatel přepíše vybrané údaje ze své rozvahy a výsledovky. Žadatel může přiložit finanční výkazy za další propojené

 
Nahrávám...
Nahrávám...