dnes je 23.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sedmý rámcový program EU - příprava a hodnocení projektů

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

 

Sedmý rámcový program EU - příprava a hodnocení projektů

 

Pro koho je určen 7. rámcový program EU?

 

Do projektů 7. RP se mohou zapojit osoby fyzické i právnické. Jde zejména o výzkumné a vzdělávací instituce; mezinárodní společnosti; malé, střední i velké podniky; instituce veřejné správy; jednotlivci z různých koutů světa. Projekty zpravidla řeší mezinárodní týmy, které jsou složeny z určitého počtu účastníků. V projektech 7. RP se účastní zpravidla minimálně 3 nezávislí účastníci ze tří členských, nebo asociovaných zemí. Existují však výjimky, např. ve specifickém programu Myšlenky, v projektech Společného výzkumného centra může být i jen jeden účastník, v projektech pro Malé a střední podniky minimálně 5 účastníků. Minimální počet účastníků vždy definuje příslušný pracovní program a výzva k podávání návrhů projektů.

 

Základní typy projektů a aktivit

 

Tento rámcový program má šest základních typů projektů:

 

§ Collaborative projects - to jsou projekty řešené konsorciem složeným z několika partnerských zemí. Mají jasně definované cíle, které si určilo samo konsorcium. Tyto projekty dále mají dvě podskupiny. Jedná se o projekty s malým nebo středním rozsahem - tzv. Small or Medium Scale Focused Projects a Large Scale Integrating Projects.

§ Coordination and support actions - tyto projekty podporují zejména výzkumné a koordinační aktivity. Podporují šíření znalostí, jejich využívání ve prospěch vývoje,vytváření expertních skupin, apod.

§ Sítě excelence - tzv. Networks of excellence jsou další skupinou. Tyto projekty jsou zaměřeny na koordinaci aktivit členů, školící aktivity, apod.

§ Výzkum ve prospěch specifických skupin - Research for the benefit of specific groups. Jedná se o specifický program Kapacity, který vyžaduje, aby se zde realizovaly projekty s dlouhou dobou řešení, které nelze vyřešit v rámci programu Spolupráce. Tyto projekty jsou zaměřeny na výzkum a technologický rozvoj s libovolnou volbou tématu. Výzkum provádí výzkumné organizace, ale výsledky výzkumu využívají již zmíněné specifické skupiny. Tyto specifické skupiny se dělí na dvě. Podpora malých a středních podniků - Small and Medium-sized enterprise. Tyto projekty se podílejí na vlastním výzkumu společně s výzkumnou organizací. Jelikož je výzkumná organizace financována 100% z finančních prostředků projektu, jsou dosažené výsledky majetkem podniku. Podpora organizací občanské společnosti - Civil society organization. Tyto projekty vznikají především proto, aby využili znalostí, které mají tyto organizace - její pracovníci. Témata pro podávání těchto projektů jsou dána ve výzvě.

§ Individuální projekty - Individual projects. Tyto projekty se podávají v rámci specifického programu Myšlenky. Návrh podává vědecký pracovník a to na libovolné téma, které řeší excelentní hraniční výzkum. Opět zde můžeme uvést dva typy grantů. A to Granty pro začínající výzkumníky - tzv. Starting Grants. Již z názvu je jasné, že jde o podporu mladých, vynikajících začínajících výzkumníků. Granty pro zkušené výzkumníky - Advanced Grants. Opět jezřejmé, že tyto granty naopak od první skupiny budou podporovat výzkumníky, kteří už mají za sebou špičkové výsledky z předchozích výzkumných projektů.

§ Podpora odborné přípravy a profesního rozvoje výzkumníků - Support for training and carrrer developement of researchers. Opět je patrné z názvu, že jde o podporu odborné přípravy výzkumných pracovníků a o jejich profesní růst.

 

V každém projektu jsou stanoveny jeho cíle, a tudíž jsou potřebné i různé druhy činností k jejich řešení. Možnosti použití a financování těchto činností jsou závislé na typu projektu. My si zde povíme o čtyřech základních druzích činností, s kterými se můžeme setkat:

§ Jednou z nepostradatelných činností je Výzkum a technologický vývoj - RTD Activities - Research and technology developement activities. Tyto činnosti obsahují náklady na samotný výzkum a vývoj, tudíž aktivity výzkumníků, které vytváří nové znalosti, technologie, výrobky atd. Tyto činnosti jsou Společenstvím financovány maximálně z 50% celkových uznatelných nákladů. Výjimku tvoří pouze instituce středního a vysokoškolského vzdělání, malé a střední podniky, neziskové výzkumné organizace nebo jiné neziskové veřejné subjekty, kterým Společenství poskytne finanční příspěvek až do výše 75% celkových uznatelných nákladů.

§ Další skupina činností jsou činnosti demonstrační - Demonstration. Tyto činnosti zahrnují náklady vzniklé na prokázání realizovatelnosti nové technologie. Maximální příspěvek Společenství činní 50% celkových uznaných nákladů a to bez výjimky pro všechny typy projektů.

§ Třetí skupinou jsou činnosti manažerské - tzv. Management. Do těchto druhů činností patří náklady na finanční, administrativní, právní zajištění konsorcia; náklady na audit; náklady na hledání nového partnera pro konsorcium apod. Pro tuto skupinu je maximální příspěvek Společenství 100% celkových uznaných nákladů. Největší podíl na manažerské činnosti má samozřejmě koordinátor projektu.

§ Poslední skupina - další činnosti - Other activities. Do této skupiny můžeme zahrnout např. šíření výsledků projektu - vytvoření webové aplikace, navazování kontaktů - semináře, činnosti ochrany duševního vlastnictví - patenty, školení. Finanční příspěvek Společenství je stejný jako u předchozí skupiny, tedy 100% celkových uznatelných nákladů.

 

Proces přípravy projektu

 

Výzvy v rámci 7. RP

 

Výzvy do jednotlivých tematických priorit vyhlašuje Evropská komise v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal EU) a zároveň je zveřejňuje spolu se souborem aktuálních informací v angličtině (Information package) v elektronické formě na serveru CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm. Tyto výzvy jsou otevřeny většinou několik měsíců, zpravidla půl roku, ale mohou být otevřeny až dva roky. Ve výzvě je uveden název tématu k řešení, typy projektů, které se mohou do výzvy přihlásit, rozpočet určený pro financování úspěšných projektů a termín uzávěrky.

Společně s výzvou se uveřejňuje i soubor aktuálních informací. Do toho souboru patří pracovní program a soubor průvodců. Pracovní program je dokument, který je důležitý zejména pro navrhovatele projektu v 7.RP. Jeho obsahem jsou informace o aktuálních záměrech jednotlivých tematických priorit. Dále jsou v něm uvedeny povinná či doporučená specifika pro jednotlivá témata. Pracovní program se připravuje na jeden až dva roky a aktualizuje se pro každou výzvu v návaznosti na měnící se situaci. Obsah tohoto programu připravuje Evropská komise, odborníci z členských a asociovaných zemí, průmyslová uskupení a Evropské technologické platformy. Konečnou verzi programu schvalují zástupci členských zemí na programovém výboru. Soubor průvodců obsahuje návod jak strukturovat projekt. Dále obsahuje vysvětlení kritérií, způsob hodnocení, hlavní zásady pro sestavení řešitelského týmu i rozpočtu a další formální údaje pro podání projektu.

 

Hledání partnerů

 

Obvykle se partneři rekrutují z řad spolupracujících pracovišť v zahraničí. Jde zejména o jiné výzkumné instituce nebo univerzity. Instituce bez mezinárodních zkušeností mohou partnery hledat prostřednictvím českých a zahraničních databází, kde uvedou profil instituce, zaměření, apod.

Konkrétně lze využít např. poradenských služeb Technologického centra AV ČR, kde jsou sdruženi národní pracovníci pro dílčí oblasti evropské podpory výzkumu a vývoje. Dále se mohou potenciální žadatelé obrátit na Českou styčnou kancelář pro výzkum a vývoj (CZELO). Ta má sice sídlo v Bruselu, ale zprostředkuje kontakty na české i zahraniční subjekty a poskytne odbornou pomoc s přípravou projektu. Mezi celosvětově nejuniverzálnější vyhledávač partnerů patří databáze na stránkách CORDIS, která je spravována přímo Evropskou komisí. Hledat v databázi lze např. podle regionu, oblasti zájmu, typu subjektu apod. Pokud instituce či firma zveřejní svůj profil, zvyšuje tím svou šanci na účast v projektu. Může být oslovena zahraničním partnerem ke spolupráci. V této části bychom měli zmínit také bruselskou síť IGLO (Informal Group of RTD Liaison Office). Ta uveřejňuje nabídky a sdílí informace o plánovaných projektech. Uchazeč vyplní krátký dotazník s údaji o své firmě (instituci, apod.), který je poté uveřejněn na všech webových stránkách jednotlivých styčných kanceláří. Nyní je v Bruselu kolem 21 styčných kanceláří z různých zemí Evropy.

 

Návrh projektu

 

Návrh projektu zahrnuje zpravidla dvě části, A a B.

 

Část A - obsahuje řadu formulářů, které se vyplňují online přes tzv. EPSS (Electronic Proposal Submission Service - http://www.epss-fp7.org/epss/welcome.jsp. Značnou

část těchto formulářů musí bohužel vyplnit koordinátor projektu.

Jedná se o následující formuláře:

§ A1 - tento formulář obsahuje základní údaje o navrhovaném projektu. Najdeme zde název projektu, registrační, akronym, anotaci, dobu jeho trvání, abstrakt projektu, ale také informaci do jaké výzvy

§ A2 (skládá se z formulářů A2.1 až A2.6) - Neboli údaje o partnerech. Uvádí se název organizace, její adresa, status, propojení s jinými partnery, kontaktní osoby, LEAR, statutární zástupce organizace odpovědný podepisovat Grantovou dohod.

§ A3 - obsahuje opět více formulářů (A3.1, A3.2) - Zde jsou obsaženyzákladní informace o rozpočtech jednotlivých partnerů projektu (způsob, jak budou vykazovat nepřímé náklady, požadovaný příspěvek od Společenství), ale i souhrnný rozpočet za všechny partnery. Ten se automaticky generuje na základě již zadaných údajů.

§ A4 - Informace o bankovním účtu koordinátora, na který budou převáděny finance k realizaci projektu. Je lepší si pro každý projekt 7.RP zřídit

 
Nahrávám...
Nahrávám...