dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvoj sociálního podnikání- příklad projektové žádosti

30.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům podnikatelů (OSVČ) či obchodním korporacím vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, kteří plánují získat dotaci na podporu sociálního podnikání. V rámci článku Vás provedeme strukturou projektové žádosti krok po kroku v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Celková alokace
Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt byla stanovena na 1 000 000 CZK a maximální výše celkových způsobilých výdajů projekt na 6 000 000 CZK.

Představení projektu
Níže představená žádost o projekt reaguje na výzvu 03_15_015, která byla vyhlášena 17. 08. 2015 a ukončena 30. 11. 2015.

Zaměření výzvy
Výzva se zaměřuje na následující aktivity:

- vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik,
- podnikatelská aktivita nově vzniklého subjektu,
- podnikatelská aktivita jako nově zřízená živnost subjektu již existujícího,
- rozšíření o nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání,
- rozvoj = rozšíření (personální a současně produkční) kapacity sociálního podniku v rámci stávajícího oprávnění k podnikání.

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl koncem listopadu ukončen, lze očekávat, že ta samá nebo podobná výzva bude v příštím roce opět  otevřena, proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již teď, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Název projektu:
Podpora sociálního podnikání

Anotace projektu
Cílem projektu je rozšířit, a to jak personálně, tak obsahově, aktivity společnosti Berum s.r.o. [1] v oblasti sociálního podnikání a vhodným způsobem podpořit zájem o využívání nabízených služeb ze strany firem, organizací i široké veřejnosti. Doplňkovým cílem je posilovat vlastní sociální podnikání a přispívat k rozvoji sociálního podnikání v celé ČR. Projektové aktivity umožní poskytnout pracovní příležitost další skupině zdravotně postižených obyvatel, kteří touží po návratu na trh práce.

Jaký problém projekt řeší? 
V České republice žijí statisíce zdravotně postižených obyvatel, kteří hledají uplatnění na trhu práce. Jejich zdravotní postižení v kombinaci s neschopností většiny firem a organizací přizpůsobit se specifickým potřebám těchto osob bohužel toto znemožňuje. A tak zatímco postižení, kteří disponují nejvíce poptávanými znalostmi a zkušenostmi (vůbec nejčastěji v oblasti informačních a komunikačních technologie), jsou případně schopni přidělenou práci odvádět z domova (např. účetní, auditoři nebo administrativní pracovníci a jiní), obvykle v průběhu doby práci získají, ostatní mají obvykle méně štěstí.

A právě na tuto skupinu se společnost Berum s.r.o. dlouhodobě zaměřuje. Konkrétně na osoby  nevidomé a těžce zdravotně handicapované, s nimiž pracujeme od počátku existence firmy, potažmo tělesně postižené. Oběma skupinám v současné době umožňujeme uplatnění na všech úrovních podniku (vč. nejvyššího vedení) a především pak na pozicích masérů a rehabilitačních pracovníků (což je hlavní činností společnosti).

Osoby zrakově a tělesně postižené často nemohou získat jakoukoli práci. Firmy a další organizace raději do státního rozpočtu uhradí příslušný poplatek, případně utratí požadovaný objem prostředků u organizací, které handicapované osoby zaměstnávají. A mj. i tohoto přístupu od počátku existence firmy využíváme.

Projekt řeší obecný nedostatek pracovních příležitostí pro tělesně a zrakově postižené osoby, klade přitom důraz na kvalitní a profesionální odvádění práce (nad spoluprací z čistě charitativních důvodů) a specializuje se na spolupráci s firemními a institucionálními klienty při péči o jejich zaměstnance. Navíc umožňuje klientům - zaměstnavatelům využít poctivé tzv. náhradní plnění jakožto náhradu nezaměstnávání povinného podílu zdravotně postižených. Zaměstnavatelé využívají služby poskytované postiženými, které společnost Berum s.r.o. zaměstnává, resp. v rámci projektu nově a dlouhodobě zaměstná a na trhu uplatní.

Jaké jsou příčiny problému
Příčin problému, tedy nedostatku pracovních příležitostí pro tělesně a zrakově postižené obyvatele, je hned několik:

a) Podniky a organizace obecně na volná pracovní místa raději přijímají zájemce, kteří se nijak nevymykají (svými potřebami a případně požadavky) většinové společnosti. A to se podle našich zkušeností týká i firem a organizací, jež proklamují sociální odpovědnost.

b) Většina tělesně či zrakově postižených osob vyžaduje zvýšenou péči ze strany zaměstnavatele - ať už jde o bezbariérový přístup, speciálně vybavené zázemí, častější návštěvy lékařů apod. (Uvádíme pouze nejčastější příklady výhrad, s nimiž se setkáváme u zaměstnavatelů. Potenciálně problémových bodů existuje mnohem více.)

c) Mnozí manažeři mají problém s řízením a kontrolou týmů, jejichž někteří členové nejsou na pracovišti v obvyklé pracovní době (často po celou dobu). Tento problém přitom neovlivňuje jen zaměstnávání tělesně a zrakově postižených osob, ale také např. matek s malými dětmi.

Všechny výše uvedené důvody a bezesporu i celá řada dalších maličkostí, které ve výčtu chybí, jsou důvodem, proč mají lidé, které společnost Berum s.r.o. zaměstnává, problém najít uplatnění na trhu práce. Přitom - jak dokazují naše zkušenosti - stačí najít vhodné uplatnění, při kterém se postižení dobře uplatní.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozšířit, a to jak personálně, tak obsahově, aktivity společnosti Berum s.r.o.. v oblasti sociálního podnikání a vhodným způsobem podpořit zájem o využívání nabízených služeb ze strany firem a organizací, tak i široké veřejnosti.

Konkrétně je v rámci projektu plánováno přijmout do trvalého zaměstnaneckého poměru 7 pracovníků. Ti najdou uplatnění v nově zřízené regionální pobočce firmy v Brně, kde budou poskytovat služby pro stávající i nové zákazníky vč. veřejnosti. Součástí rozpočtu je rovněž nájem prostor, kde budou služby (žadatel zaměstnává výhradně zástupce cílové skupiny, a to konkrétně zdravotně postižené osoby) poskytovány, resp. kde budou pracovníci působit.

Poskytované služby v současnosti zahrnují masáže a rehabilitace doplněné o související poradenství v oblasti ergonomie práce zejména u PC a další aspekty v péči o zdraví. Nabídku služeb plánujeme rozšířit o další služby v oblasti zdravého životního stylu a péče o tělo, a to konkrétně o sportovní, kadeřnické a kosmetické služby. Výhledově uvažujeme též o možnosti přeměnit část služeb na zdravotnické, popř. zdravotnické služby doplnit (prostřednictvím licence k provozování nestátního zdravotnického zařízení).

Doplňkovým cílem je - v souladu s výzvou - posilovat vlastní sociální podnikání a přispívat k rozvoji sociálního podnikání v celé ČR.

Veškeré projektové aktivity budeme - opět mj. v souladu s výzvou - významně marketingově podporovat a kromě potenciálního komerčního přínosu tak posilovat povědomí o možnostech zaměstnávání tělesně a zrakově postižených spoluobčanů a zvyšovat povědomí intaktní společnosti o kvalitní práci zdravotně postižených, což je pro budoucí rozvoj a odbourávání předsudku stejně důležitá jako práce těchto osob samotná.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 
Díky projektu získá práci dalších (dlouhodobě) nejméně 7 tělesně a zrakově postižených spoluobčanů. Ti se uplatní primárně jako maséři / rehabilitační pracovníci a recepční / vedoucí pobočky, event. též jako kadeřnice (a kadeřníci), kosmetičky, potažmo i jako fitness a sportovní trenéři.

V Brně vznikne nová provozovna, ve které budou zástupci cílové skupiny své služby poskytovat, a to jak pro firemní a institucionální klienty, tak pro veřejnost.

Další změnou, ke které díky projektu dojde, je posílení povědomí o možnostech zaměstnávání postižených a o vysoké kvalitě jimi odváděné práce (díky marketingové podpoře projektových aktivit a vlastní zkušenosti klientů s kvalitní službou i profesionálním přístupem)..

Okrajově projekt také může přispět k rozvoji sociálního podnikání v ČR a celkově lepšímu nahlížení intaktní veřejnosti na osoby se zdravotním postižením a jejich (nejen pracovní) schopnosti.

Popis realizačního týmu projektu
Manažer projektu se primárně stará o řízení projektu a členů realizačního týmu, finanční stránku projektu a akvizici a komunikaci s firemními zákazníky. Účetnictví projektu zajistí stávající účetní žadatele. Výběrová řízení nebudou v projektu realizována.

Všichni členové projektového týmu jsou detailně seznámeni se zásadami řízení a

 
Nahrávám...
Nahrávám...