dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Režim veřejných zakázek

24.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2
Režim veřejných zakázek

Mgr. Filip Červenka

Na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky je úzce navázán režim veřejné zakázky, který je určován dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Dle příslušného režimu veřejné zakázky se určuje postup, který bude zadavatelem použit při zadávání veřejné zakázky.

Zákon rozlišuje podle výše předpokládané hodnoty tři kategorie veřejných zakázek, a to:

  • - nadlimitní veřejné zakázky (§ 25 ZZVZ)
  • - podlimitní veřejné zakázky (§ 26 ZZVZ)
  • - veřejné zakázky malého rozsahu (§ 27 ZZVZ).

Určitou výjimkou z uvedeného dělení je podle § 24 ZZVZ zjednodušený režim, který je blíže upraven v § 129 ZZVZ. Pro posouzení toho, zda spadá určitá zakázka pod zjednodušený režim, přitom není určující výše její předpokládané hodnoty, nýbrž to, zda je taková veřejná zakázka uvedena v seznamu služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 4 ZZVZ.

Režim určený při zahájení zadávacího řízení je podle § 24 ZZVZ zadavatel povinen dodržet, a to i v případě, kdy by byl oprávněn použít jiný režim. Pokud by např. zadavatel zakázku, kterou byl oprávněn zadat ve zjednodušeném režimu, zadal v nadlimitním režimu, byl by povinen dodržovat tento nadlimitní režim. Jiná situace by však nastala v případě, kdy by zadavatel zahájil zadávací řízení i přesto, že k tomu nebyl povinen. V tomto případě by mohl postupovat podle § 127 odst. 2 písm. g) ZZVZ a zadávací řízení zrušit. Pro úplnost je třeba dodat, že pokud by zadavatel zadávací řízení nezrušil, byl by nucen postupovat podle zákonem předepsaného způsobu i přesto, že k zahájení zadávacího řízení nebyl povinen.

Nadlimitní veřejná zakázka

Nadlimitní veřejné zakázky jsou definovány na základě spodního finančního limitu předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Tyto spodní limity jsou normativně stanovovány sdělením Evropské komise a mění se každé dva roky, z toho důvodu je pro pružnější možnost změny těchto hodnot pro národní úroveň zachováván systém předchozího zákona, kde se hodnoty kodifikují prostřednictvím nařízení vlády, a to z důvodu snadnějšího vydání nového vládního nařízení v porovnání s nutností provádění novelizace zákona.

Právním předpisem, který na národní úrovni limity pro nadlimitní veřejné zakázky upravuje, je nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek. Uvedený předpis obsahuje výčet finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky, uváděný v českých korunách bez DPH. Nařízení vlády přitom zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Výčet norem Evropské unie je v nařízení vlády uveden v poznámce pod čarou. Nařízení vlády nabylo účinnosti dne 1. 10. 2016, tedy současně s ZZVZ. Od tohoto data jsou tudíž aplikovatelné zde uvedené finanční limity. Ustanovení starého zákona upravovalo nyní zrušené nařízení vlády č. 77/2008 Sb., které také stanovilo příslušné finanční limity, než bylo nahrazeno novým nařízením vlády č. 172/2016 Sb.

Výše finančních limitů je rozdílná podle tří kritérií, a to dle druhu veřejné zakázky, charakteru veřejné zakázky a osoby zadavatele. Všechna tato kritéria je tudíž třeba brát v úvahu při rozhodování o tom, zda se jedná v konkrétním případě o nadlimitní veřejnou zakázku či nikoliv.

Druh veřejné zakázky rozlišuje zákon dle toho, zda se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce (§ 14 ZZVZ). Výše finančních limitů je stanovena v českých korunách a bez DPH.

Charakter veřejné zakázky je rozlišován dle toho, zda se jedná o sektorové veřejné zakázky (definovány v § 151 ZZVZ), veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti (definovány v § 187 ZZVZ), popřípadě o veřejné zakázky, které nespadají ani pod jednu z těchto charakteristik.

Osobu zadavatele zákon definuje v § 4 ZZVZ, a to tak, že se jedná buď o veřejného zadavatele, zadavatele, který zadává dotovanou veřejnou zakázku, zadavatele, který zadává sektorovou veřejnou zakázku, nebo jinou osobu, která se považuje za zadavatele proto, že zahájila zadávací řízení, ač k tomu nebyla povinna.

Výši finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky shrnují následující dvě tabulky:

A) Limity pro nadlimitní veřejné zakázky podle druhu veřejné zakázky a osoby zadavatele:

 
Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvková organizace (mimo oblast obrany) Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvková organizace (v oblasti obrany) Územní samosprávný celek, jeho příspěvková organizace, jiná právnická osoba, dotovaný zadavatel
Dodávky 3.686.000,00 Kč ---- 5.706.000,00 Kč
Dodávky uvedené v příloze nařízení vlády ---- 3.686.000,00 Kč ----
Dodávky neuvedené v příloze nařízení vlády ---- 5.706.000,00 Kč ----
Služby 3.686.000,00 Kč 3.686.000,00 Kč 3.686.000,00 Kč
Služby ve zjednodušeném režimu 20.478.000,00 Kč 20.478.000,00 Kč 20.478.000,00 Kč
Stavební práce 142.668.000,00 Kč 142.668.000,00 Kč 142.668.000,00 Kč

B) Finanční limity pro nadlimitní veřejné zakázky podle charakteru veřejné zakázky:

 
Nahrávám...
Nahrávám...