dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Revitalizace návsi Čestachovice - studie proveditelnosti závěrečná část

26.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.50
Revitalizace návsi Čestachovice – studie proveditelnosti závěrečná část

Mgr. Petr Burda

Úvod

V tomto článku si představíme závěrečný díl věnovaný zpracování studie proveditelnosti, k dispozici tak budete mít kompletně zpracovanou obsahovou část této povinné přílohy, kterou můžete využít v nejrůznějších typech projektů podávaných do strukturálních fondů EU.

Tentokrát se zaměříme na obsahové zpracování výstupů projektu, technickou připravenost, finanční analýzu, analýzu řízení rizik a udržitelnost projektu.

9. Výstupy projektu

9.1 Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace

Definovaný výstup projektu

Výstupem a zároveň cílem projekt je rekonstrukce stávající již nevyhovující komunikace pro pěší s návazností na rekonstrukci souvisejících autobusových zastávek v předmětném území. Výstupem bude nový tj. zrekonstruovaný chodník splňující veškeré relevantní právní předpisy a normy v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Výstupem projektu bude zvýšení bezpečnosti a komfortu na dotčené komunikaci pro pěší (tj. obyvatele dotčeného území a návštěvníky všech věkových kategorií).

Indikátory a jejich výchozí a cílové hodnoty

Indikátory projektu byly stanoveny na základě a v souladu s přílohou č. 3 "Metodické listy indikátorů" Specifických pravidel pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 53 IROP.

Cílové hodnoty indikátorů budou naplněny ke dni datu ukončení realizace projektu.

Kód Název Výchozí hodnota Cílová hodnota
7 50 01 Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě 0 1

10. Připravenost projektu k realizaci

10.1 Technická připravenost

Majetkoprávní vztahy

V rámci přípravné fáze projektu žadatel o dotaci projednal s dotčenými vlastníky předmětných pozemků navržený stavební záměr. Převážná část dotčených pozemkových parcel je ve vlastnictví žadatele.

Připravenost projektové dokumentace

V přípravné fázi projektu byla zpracována studie a následně projektová dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby.

Dne 01.04.2016 Rada města Čestachovice v souladu se zákonem o obcích přijala usnesení č. 65/2016 jehož obsahem je schválení provedení studie "Revitalizace návsi Čestachovice", na rekonstrukci chodníků, od mostku směr Dačice přes Náves Kružby až k ulici Stará I. v k.ú. Dačice.

Definitivní podobu zpracované studie odsouhlasila Rada města Čestachovice dne 14. září 2017 a to usnesením č. 1066/16 a zároveň odsouhlasila zahájení navazujících projekčních prací.

Ke schválení provedení projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provedení stavby došlo dne 14. 02. 2017, kdy Rada města Čestachovice v schválila usnesení č. 205/17. Tato tvoří přílohu žádosti o poskytnutí dotace.

S ohledem na výši nákladů spojených s vypracováním studie a navazující projektové dokumentace pro provedení stavby postupoval žadatel o dotaci postupem pro přímé zadání těchto projektových prací bez nutnosti vyhlašování výběrových řízení.

Připravenost dokumentace k zadávacím řízením, údaje o proběhlých řízeních

Žadatel o dotaci zahájil dne 14. 05. 2017 výběrové řízení na hlavní předmět projektu. Jedná se o zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je provedení navržených stavebních prací v souladu s výše uvedenou projektovou dokumentací ve stupni projektová dokumentace pro provedení stavby. V době zpracování studie proveditelnosti není výběrové řízení ukončeno. Žadatel o dotaci nepředpokládá v rámci daného projektu žádná další zadávací řízení.

Výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy

Stavba svým charakterem nevyžaduje provedení posouzení EIA.

POPIS STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Stavebník (tj. město Čestachovice) ohlásil dne 15. 06. 2017 předmětný stavební záměr příslušného silničnímu správnímu úřadu. Příslušný silniční správní úřad vydal dne 13. 06. 2017 souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru. V tomto souhlasu taktéž stanovil podmínky pro řádné provedení a dokončení stavebního záměru.

FINANČNÍ PŘIPRAVENOST

Žadatel o dotaci odsouhlasil realizaci projektu usnesením zastupitelstva města Čestachovice č. 10/15 ze dne 8. prosince 2015. Žadatel o dotaci alokuje dostatečnou výši finančních prostředků nutných k realizaci projektu v rámci rozpočtu města na rok 2017 k hladkému průběhu předfinancování a spolufinancování předmětného projektu.

Následné financování výdajů v případě přidělení dotace bude realizováno prostřednictvím následujících zdrojů:

ERDF: 95 % celkových způsobilých výdajů,

státní rozpočet: 0 % celkových způsobilých výdajů,

žadatel o dotaci: 5 % celkových způsobilých výdajů,

žadatel o dotaci: 100 % nezpůsobilých výdajů projektu

Výdaje spojené s provozní částí projektu v době udržitelnosti budou plně kryty z rozpočtu žadatele.

11. Finanční analýza

11.1 Finanční analýza s plánem údržby a reinvestic

Celkové výdaje projektu 1.928.655,30 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1.064.359,28 Kč

z toho

Celkové způsobilé investiční výdaje projektu: 1.064.359,28 Kč

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje projektu: 0,00 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu 864.296,02 Kč

Mezi nezpůsobilé výdaje projektu žadatel o dotaci zahrnul taktéž část stavebních výdajů + ostatní vedlejší výdaje projektu z důvodu finančního omezení ze strany MAS Svatováclavsko, kdy v souladu s výzvou č. 2 lze předkládat jako způsobilé výdaje na jeden projekt výdaje do maximální výše 1.100.000 Kč.

Žadatel o dotaci nepředpokládá v rámci provozní fáze projektu žádné reinvestice do doby ukončení udržitelnosti projektu.

Údržba nově vybudované komunikace pro pěší v době udržitelnosti je zajištěna prostřednictvím dlouhodobě uzavřené smlouvy mezi městem Čestachovice a firmou Technické služby Čestachovice, s.r.o. jejímž předmětem je údržba veřejných prostranství na území města. Území dotčené předmětným stavebním záměrem je do této smlouvy taktéž zakomponováno.

V případě poškození či odcizení instalovaných prvků (dopravní značení, BUS označníků, autobusových zastávek, odpadkových košů) zajistí město Čestachovice odstranění zjištěného poškození z vlastních finančních prostředků tak, aby byla dodržena povinná doba udržitelnosti projektu.

11.2 Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu

Kód položky Název položky Částka celkem v Kč vč. DPH Hlavní/Vedlejší výdaj Vazba na výběrové/zadávací řízení
1.1.1.1.2 Stavební práce 1.064.359,28 Kč Hlavní výdaj Výběrové řízení na hlavní předmět projektu

12.Analýza a řízení rizik

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5- nejvyšší) Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá) Předcházení/eliminace
Technická rizika
Nedostatky v projektové dokumentaci 1 2 Riziku žadatel o dotaci předcházel řádným výběrem kvalitního zpracovatele projektové dokumentace
Dodatečné změny požadavků investora 1 2 Řádný výběr odborné projekční firmy, časté konzultace mezi dotčenými osobami v přípravné fázi projektu, zahrnutí požadavků dotčených orgánů a vlastníků technické a dopravní infrastruktury do zpracované projektové dokumentace
Nedostatečná koordinace stavebních prací 2 1 Žadatel o dotaci zabezpečí osobu TDI, zhotovitel stavby určí odpovědnou osobu v podobě zkušeného stavbyvedoucího
 
Nahrávám...
Nahrávám...