dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Revitalizace návsi Čestachovice I. etapa - příklad projektové žádosti

3.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad krajů, obcí či dobrovolných svazků obcí. Cílovou skupinou jsou obyvatelé, návštěvníci, dojíždějící za prací a službami, uživatelé veřejné dopravy.

Úvod

Cílem článku je představení obsahové části úspěšně schválené projektové žádosti, která reaguje na 2. výzvu nazvanou MAS Svatováclavsko-IROP-Bezpečná doprava-SC 1.2. Tato výzva byla vyhlášena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a kladla si za cíl posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu a to za pomoci rozvoje bezpečné dopravy.

 

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity, tj. aktivity, které bylo možné v rámci programu finančně podpořit, patřily:

Aktivita „Bezpečnost dopravy“

Hlavní aktivity:

 • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení. (Pozn. Vedení chodníku nemusí být v celém řešeném úseku bezprostředně podél komunikace (silnice), ale může se v části úseku odchýlit např. do proluky, podloubí, průchodu. Žadatel ve studii proveditelnosti popíše soulad s hlavní podporovanou aktivitou, jejímž cílem je zvýšit bezpečnost dopravy, především pěší, v trase dopravně zatížené komunikace.),
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovatelná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů),
 • je možná kombinace uvedených aktivit.

 

Vedlejší aktivity:

 • realizace stavbou vyvolaných investic,
 • zpracování projektových dokumentací,
 • zpracování studie proveditelnosti,
 • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu,
 • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě,
 • povinná publicita.

 

Výše celkových způsobilých nákladů

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt nebyla stanovena. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt byla 1 100 000,00 Kč, což je tedy maximální finanční výše, o kterou které lze v rámci projektu žádat.

 

Představení projektu

Modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován do fiktivního města Čestachovice a popisuje postup podání žádosti v případě rekonstrukce soustavy chodníků a dvou autobusových zastávek, která přispěla ke zlepšení pohybu pěších v předmětné lokalitě a zvýšení bezpečnosti jejich pohybu podél souběžné komunikace.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

 

Níže představená žádost o projekt reaguje na 53. výzvu v rámci programu IROP, jehož řídicím orgánem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Finanční prostředky na tuto výzvou jsou alokovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato výzva byla vyhlášena dne 20. 10. 17 a byla ukončena 27. 11. 17. Jedná se o jednokolovou výzvu, tj. projektové žádosti lze zasílat po celou dobu trvání výzvy až do vyčerpání finanční alokace a došlé žádosti byly hodnoceny po formální a obsahové stránce v rámci jednoho kola hodnocení.

 

Jako území realizace projektů je stanoveno celé území Místních akčních skupin (MAS) vymezené ve schválené strategii CLLD (komunitně vedeného místního rozvoje.) V odůvodněných případech je možný přesah realizace projektu za hranice vymezeného území MAS, např. pokračování výstavby či modernizace úseku komunikace za hranici MAS. Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou vždy nezpůsobilé. Komunitně vedený místní rozvoj ‐ Community ‐led Local Development (CLLD) je nástrojem pro zapojení občanů na místní úrovni pro nalezení odpovědí na sociální, environmentální a ekonomické výzvy. CLLD je přístup, který sice vyžaduje čas, ale za relativně malé finanční investice, může mít podstatný vliv na vytváření nových myšlenek a společné zavadění těchto nápadů do praxe. Místní akční skupina (MAS) je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

 

I přesto, že se jedná o již ukončenou výzvu, přináší níže představený popis projektu důležité a cenné informace pro zájemce o tento typ podpory především z řad obcí a krajů. Téměř identické výzvy jsou vyhlašovány pravidelně po celou dobu programovacího období 2014-2020, takže lze očekávat v nejbližší době vyhlášení podobné výzvy zaměřené na téma bezpečné dopravy.

 

Projektová žádost

Název projektu:

Revitalizace návsi Čestachovice - I. etapa[1]

 

Anotace projektu

Záměrem a cílem projektu je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a rozšíření stávající soustavy chodníků. Stavba zahrnuje i provedení rekonstrukce dvou v současné době již zcela nevyhovujících autobusových zastávek včetně osazení prvků městského mobiliáře. Z urbanistického hlediska stavbou dochází k výraznému zlepšení pohybu pěších v předmětné lokalitě a zvýšení bezpečnosti jejich pohybu podél souběžné komunikace.

 

Jaký problém projekt řeší? 

Realizace navržených projektových stavebních prací odstraní stávající problémy spočívající v nevyhovujícím stavu dotčených komunikací pro pěší. Navržený systém chodníku nově plně respektuje podmínky bezbariérového užívání stavby ze strany osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Navržené chodníky a konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadované podmínky, tj. konstrukce obsahují tzv. vodící linie, příslušná místa obsahují pruhy s hmatnými prvky apod.

 

Zároveň dojde k odstranění problému spočívajícím v již nevyhovující podobě stávajícího dopravního značení. Toto bude nově provedeno dvousložkovým plastem. Zároveň bude v místech, kde je to nutné, doplněno i svislé dopravní značení. V rámci realizace projektu bude nahrazeno dosluhující ochranné zábradlí v místě oblouku (náves Kružby, ulice Dačická) v linii směrem k přilehlé silnici za nové ocelové zábradlí, čímž dojde opětovně k dílčímu zvýšení bezpečnosti pro pěší v dané lokalitě. Realizace projektu řeší taktéž problematiku obnovy autobusových zastávek, které již jsou v současné době za hranicí své životnosti.

 

Projekt řeší demontáž stávajících a následné osazení nových moderních autobusových zastávek včetně souvisejících stavebních prací. Projekt řeší problém se sníženou bezpečností chodců v rámci pohybu podél komunikace ulice Dačická.

 

Jaké jsou příčiny problému

Stávající v současné době již technicky nevyhovující komunikace pro pěší je svým stářím již dlouho za hranicí své životnosti. Město Čestachovice, coby žadatel o dotaci, postupně již řadu let obnovuje mimo jiné také komunikace pro pěší. V souvislosti s postupem na jednotlivých investičních akcích dochází v současné době i na revitalizaci dotčeného území s požadavkem na obnovu místní komunikace pro pěší a obnovu zastávek hromadné autobusové dopravy.

 

V dřívějších dobách město upřednostnilo řadu dalších prioritních investic v podobě rekonstrukce mateřských školek, snižování energetické náročnosti budov ve vlastnictví města a podobně. Příčinou proč se s daným záměrem město zabývá až v současné době, je právě upřednostnění výše uvedených investičních akcí v dřívějším období a taktéž nedostatek finančních prostředků na realizaci všech zamýšlených investičních záměrů.

 

Co je cílem projektu

Záměrem a cílem projektu je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci a rozšíření stávající soustavy chodníků. Stavba zahrnuje i provedení rekonstrukce dvou v současné době již zcela nevyhovujících autobusových zastávek včetně osazení prvků městského mobiliáře. Z urbanistického hlediska stavbou dochází k výraznému zlepšení pohybu pěších v předmětné lokalitě a zvýšení bezpečnosti jejich pohybu podél souběžné komunikace.

 

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

V důsledku provedení navržených stavebních prací očekáváme změnu v podobě zlepšení technického stavu stávající v současné době již nevyhovující komunikace pro pěší.

 
Nahrávám...
Nahrávám...