dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Regionální operační programy - průvodce zpracováním elektronického formuláře zádosti (25/6/2012)

25.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Regionální operační programy – průvodce zpracováním elektronického formuláře žádosti

 

Informace o dotačních titulech 

Před tím, než vstoupíte do fáze psaní projektové žádosti, byste měli získat co největší počet relevantních informací. Ke každému dotačnímu titulu musí existovat samostatná dokumentace, která bývá charakterizována prostřednictvím:

a) Oznámení o vyhlášení kola výzvy. Oznámení o vyhlášení kola výzvy obsahuje vyhlašovatele výzvy, název a registrační číslo dotačního titulu, povahu a územní určení podporovaných aktivit, plnou adresu webových stránek, kde je možné nalézt veškerou dokumentaci k výzvě (Pokyny pro žadatele, včetně všech příloh), přesnou adresu a termín (den a hodina) pro předkládání Žádostí. Každá výzva bude mít své vlastní referenční číslo a musí být vyvěšena na úřední desce poskytovatele dotace, webových stránkách (např. v NUTS II Severovýchod na www.rada-severovychod.cz) a v regionálním tisku.

b) Pokyny pro žadatele. Pokyny pro žadatele jsou vypracovávány pro každé kolo výzvy. Skládají se z obecné části a ze specifické části. Pokyny pro žadatele vysvětlují účel (zaměření) kola výzvy, definují postupy pro podávání žádosti a požadavky na její přílohy, dále stanovují kritéria pro kontrolu formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti. Pokyny poskytují rovněž informace o smluvních podmínkách platných pro vybrané žadatele (konečné uživatele) a postupy závazné pro realizaci akce.

 

Zpracování projektové žádosti

Pojďme se v následujícím textu věnovat konkrétní přípravě a vyplnění projektové žádosti tak, jak je ze strany poskytovatele dotace požadováno. Projektová žádost je hlavním nositelem každého projektu. Jsou v ní zachycena nejdůležitější fakta o projektu, dále způsob provedení veškerých činností směřujících k naplnění vytyčených cílů, popsány lidské zdroje zapojené do projektu (žadatel, partneři) a finanční a časová stránka projektu.

 

Instalace žádosti

Žádost o dotaci se zpracovává v systému BENEFIT7 (elektronická žádost) na webových stránkách www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu. Webová aplikace BENEFIT7 je určena pro podávání žádostí o poskytnutí dotace prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod a je základním nástrojem pro komunikaci žadatele a Řídícího orgánu programu. Je možné, že se žadateli po zadání www stránek se žádostí na obrazovce objeví upozornění na nezabezpečený web. V tomto případě je třeba toto upozornění ignorovat a pokračovat dále.

Prvním krokem k vytvoření žádosti o podporu v aplikaci BENEFIT7 je úspěšná registrace žadatele. V nabídce Úvod klikne uživatel v levém modrém panelu na tlačítko Registrace. Tím se mu otevře následující okno k zadání registračních údajů.

Základním údajem a prostředkem pro komunikaci s aplikací je E-mail (Přihlašovací řetězec) a Heslo uživatele.

E-mail - existující e-mailová adresa uživatele, prostřednictvím níž se bude uživatel přihlašovat do aplikace a současně komunikovat s Řídícím orgánem ROPu. Je tedy nutné, aby uživatel zadal takový e-mail, kterým nejčastěji komunikuje, aby po celou dobu od přípravy žádosti až po dobu případné realizace tohoto projektu a po dobu povinné udržitelnosti projektu mohla prostřednictvím tohoto e-mailu probíhat aktivní komunikace s Řídícím orgánem.

Heslo - aplikace vyžaduje zadání hesla s nejméně osmi znaky. Při zadání je nutné dbát na rozlišování velkých a malých písmen. Aplikace tyto rozdíly rozeznává a v případě zadání hesla v jiné formě nebude heslo akceptováno. Aplikace dovoluje pouze jedno heslo k jedné e-mailové adrese, tzn. na stejnou e-mailovou adresu se nelze přihlásit pod různými hesly.

Po vyplnění všech údajů a seznámení se s prohlášením uživatele dá uživatel pokyn k registraci kliknutím na tlačítko Odeslat registrační údaje.

V tento okamžik proběhne automatická kontrola správnosti. V případě, že údaje nejsou vyplněny správně (např. Kontrolní kód je špatně opsán z obrázku či telefonní číslo není zadáno ve správném tvaru), objeví se červené upozornění na všechny tyto nedostatky a žadatel nemůže pokračovat dál, dokud je neodstraní.

Po aktivaci účtu se otevře nové okno aplikace s oznámením o úspěšné aktivaci a výzvou uživatele k přihlášení se do systému. Vyplněním přihlašovacích údajů a kliknutím na tlačítko Přihlásit se žadatel přihlásí do aplikace BENEFIT7.

 

Co vyplnit do jednotlivých kolonek žádosti?

1. Název projektu - výstižná formulace názvu vyjadřující věcný záměr projektu (například Vybudování centra celoživotního vzdělávání při střední zdravotnické škole); za nežádoucí se pokládá například formulace názvu projektu typu podpora vrcholového řízení, z níže není patrno, čeho se projekt týká.

2. Umístění projektu - přesná specifikace místa realizace projektu (tzn., kde se projekt bude realizovat, v jakém katastrálním území obce, okresu, a pokud možno doplnění mapkou).

3. Zdůvodnění projektu - proč žadatel projekt předkládá (např. nedostatečná poptávka po kurzech první pomoci a kurzech osobní asistence). Zdůvodnění je dobré podložit nějakými statistickými daty, případně uskutečněným výzkumem ve prospěch dané věci.

4. Popis projektu zahrnuje:

- cíl projektu, neboli záměr (čeho chceme projektem dosáhnout, co zlepšit, očekávaný společenský efekt, tzn. odpovědět na otázky: kde, co, jakým způsobem, kdy, za kolik a čeho chceme dosáhnout); cíle je zapotřebí kvantifikovat,

- charakteristika stávajících problémů, potřeb (popis současné situace pomocí SWOT analýzy – analýza silných stránek, slabých stránek, příležitostí - rozvojový potenciál a ohrožení - překážky při realizaci projektu, rizika apod.; doporučuje se doplnit fotodokumentací současného stavu,

- vazba na priority a opatření programů (například na Plán vzdělávání, Aktivní politika zaměstnanosti ČR apod., soulad s regionálními a místními strategiemi uvedenými v Národním rozvojovém plánu a Plánu rozvoje kraje),

- stanovení jasně formulovaných krátkodobých a střednědobých cílů a očekávaných přínosů zaměřených například na zvýšení výdělků, zlepšení životního prostředí, zvýšení počtu pracovních míst (například uvést počet pracovních míst před zahájením projektu a po jeho dokončení); tyto cíle by měly být

 
Nahrávám...
Nahrávám...