dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rámcová dohoda

16.3.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.10.1
Rámcová dohoda

Mgr. Filip Červenka

Zvláštní postupy při zadávání veřejných zakázek jsou upraveny v části šesté ZZVZ. Při postupu podle části šesté se přiměřeně použijí ustanovení § 42 až 44 ZZVZ. Rámcová dohoda je upravena v hlavě II. části šesté ZZVZ, a to v § 131 a násl. ZZVZ.

Rámcová dohoda je taková dohoda, pomocí které mezi sebou zadavatel a jeden či více dodavatelů ujednávají rámcové podmínky týkající se zejména ceny a množství plnění veřejné zakázky, které jsou závazné po dobu trvání rámcové dohody. Rámcové dohody jsou zpravidla uzavírány u veřejných zakázek, u kterých dochází k opakujícímu se plnění potřeb zadavatele a u kterých nemusí jít předem zcela přesně určit objem a rozsah plnění, jež bude zadavatel potřebovat.

Rámcová dohoda musí být mezi zadavatelem a dodavatelem uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení. Zadavatel může teoreticky volit kterýkoliv druh zadávacího řízení podle § 3 ZZVZ. Zadavatel může uzavřít rámcovou dohodu na základě zadávacího řízení, které by byl oprávněn použít na veřejnou zakázku obdobného předmětu a předpokládané hodnoty. Otevřené a užší řízení tak může zadavatel užít vždy, ostatní řízení může zadavatel užít v závislosti na na výši předpokládané hodnoty a předmětu rámcové dohody.

Rámcovou dohodu může uzavřít jak několik zadavatelů na straně jedné, tak několik dodavatelů na straně druhé. V případě, že má být rámcová dohoda uzavřena na jedné straně několika zadavateli, musí být v zadávacích podmínkách jednoznačně okruh zadavatelů vymezen. Zároveň platí, že po dobu účinnosti rámcové dohody nesmí být rozšířen okruh zadavatelů či dodavatelů, kteří rámcovou dohodu uzavřeli. V zadávacích podmínkách pro rámcovou dohodu musí být uvedeno, zda zadavatel hodlá rámcovou dohodu uzavřít s jedním či více vybranými dodavateli.

Rámcová dohoda je vždy uzavírána na dobu určitou. Doba trvání rámcové dohody nesmí být kromě výjimečných a řádně odůvodněných případů vztahujících se k předmětu rámcové dohody delší než 4 roky.

Nabídku na veřejnou zakázku zadávanou na základě rámcové dohody může podat pouze účastník rámcové dohody, který byl vyzván k podání nabídky. Nabídka vždy musí odpovídat rámcové dohodě. V opačném případě nemůže být ze strany zadavatele přijata.

Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody

Pro postup v zadávacím řízení, jehož cílem je uzavření rámcové dohody, se podle § 132 odst. 1 ZZVZ použijí pravidla pro podlimitní nebo nadlimitní režim, a to v případě, kdy není stanoveno jinak. Rámcovou dohodu je tedy třeba uzavřít na základě zadávacího řízení shodného se zadávacím řízením na klasickou veřejnou zakázku podle § 3 ZZVZ. Druh zadávacího řízení zadavatel zvolí s ohledem na předpokládanou hodnotu a předmět rámcové dohody.

V zadávací dokumentaci musí zadavatel kromě pravidel pro podlimitní nebo nadlimitní režim stanovených pro obsah zadávací dokumentace, užít rovněž zákonná pravidla upravující rámcovou dohodu. Musí tedy jednoznačně definovat zadavatele nebo okruh zadavatelů, kteří budou smluvní stranou rámcové dohody. Po dobu účinnosti rámcové dohody nesmí být rozšířen okruh zadavatelů či dodavatelů, jež jsou účastníky rámcové dohody. V zadávací dokumentaci je zadavatel dále povinen uvést, zda bude rámcová dohoda uzavřena s jedním nebo více účastníky zadávacího řízení.

Pokud zadavatel uzavře rámcovou dohodu s více dodavateli, je povinen v zadávací dokumentaci určit, zda budou veřejné zakázky na základě rámcové dohody zadávány postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody, postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody, nebo kombinací obou těchto postupů.

Zadání veřejné zakázky kombinací obou uvedených postupů je možné v souladu s § 132 odst. 5 ZZVZ v případě, kdy je v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uveden způsob určení, které veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou zadávány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody a které postupem s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody. V takovém případě zadavatel může vyzvat účastníky rámcové dohody k podání nabídek i na ty veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody, u nichž v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody uvedl, že tyto budou zadány postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody.

Zadání veřejné zakázky bez obnovení soutěže mezi účastníky je přípustné v případě, kdy jsou splněny všechny podmínky plnění veřejné zakázky obsažené v rámcové dohodě a zároveň ze zadávací dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je zřejmé, kterému účastníku rámcové dohody bude veřejná zakázka na základě rámcové dohody zadána.

Výběr účastníků rámcové dohody

Výběr probíhá podle pravidel pro výběr dodavatele podle § 122 ZZVZ, přičemž v nadlimitním režimu se použije i ustanovení § 123 ZZVZ. Zadavatel je však zároveň povinen uzavřít rámcovou dohodu alespoň s minimálním

 
Nahrávám...
Nahrávám...