dnes je 27.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rady a tipy na závěr

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rady a tipy na závěr

Úspěšné projektové řízení je v případě nezávislých profesionálů závislé nejen na níže uvedených zásadách, ale zejména na dobrém hospodaření s časem. Následující rady se mohou zdát jednoduché a jasné, ale hlavně u větších projektů může být obtížné všechny dodržet. Přitom pro ohrožení projektu stačí často porušit jedinou z nich.

1. Zajistěte si aktuální verzi příručky pro žadatele, oznámení o vyhlášení příslušného kola výzvy a instalační soubor elektronické žádosti.

2. Ujistěte se, zda jste způsobilý žadatel. Ne každý subjekt je způsobilý pro každý ze strukturálních fondů nebo každé opatření operačního programu. Způsobilost žadatelů stanoví dodatky operačních programů, případně konkrétní Příručky pro žadatele k jednotlivým operačním programům. Pozor na aktualizaci příručky vzhledem ke kolovému systému výzev!

3. Zjistěte, jestli je způsobilý váš projekt. &Dotační tituly& strukturálních fondů v ČR naleznete jako priority a opatření jednotlivých operačních programů. Opatření jsou podrobněji rozpracované (např. včetně doporučovaných aktivit v rámci opatření) v tzv. programových dodatcích ke každému operačnímu programu.

4. Zajistěte si faktické financování projektu alespoň pro první fázi realizace projektu. Platby na projekt jsou u všech fondů prováděny až zpětně na základě skutečně vynaložených nákladů.

5. Potřebujete zajistit kofinancování projektu. Zjistěte, kolik činí max. výše podpory v závislosti na typu žadatele. Strukturální fondy financovali v ČR max. 75 % nákladů projektu a zbývajících 25 % se muselo prokázat předem. V novém programovacím období může podpora dosáhnout až 85 %, v případě některých dotačních titulů i 90 % (OP Životní prostředí). V případě žádání o grant na území regionu hl. města Prahy, které spadá pod Cíl 2 pomoci, je podpora max. do výše 50 % nákladů projektu. Kofinancování projektu mohou také zajistit partneři projektu - obec, kraj, podnik, pracovní úřad, muzeum, nezisková organizace, další.

6. Potřebujete si prostudovat formulář žádosti a Příručku pro žadatele pro vyplnění žádosti a potřebujete znát pravidla, které náklady je možné financovat z prostředků SF (ne všechny náklady jsou způsobilé!). Základní informace budou opět v průvodci pro vyplnění žádosti nebo směrnicích EU.

7. Ujistěte se, že máme správnou verzi elektronické žádosti. Jelikož pro jednotlivé kolové výzvy se žádosti aktualizují, je nutné dávat pozor a předložit správnou verzi. Zvláštní zřetel je nutné brát na vyplnění všech povinných a nepovinných polí žádosti. Vždy uvádějte pravdivé údaje!

8. Zvláštní pozornost věnujte všem povinným i nepovinným přílohám, které je třeba podat společně se žádostí. Vzhledem k časově náročné přípravě některých příloh (např. projektová dokumentace, nebo dokumentace k územnímu rozhodnutí), je nutné začít jejich

 
Nahrávám...
Nahrávám...