dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

První fáze: výběrové řízení

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

První fáze: výběrové řízení

Výběrové řízení slouží k transparentnímu a nediskriminačnímu výběru dodavatele na realizaci projektu. Konečný příjemce musí při vypisování výběrového řízení postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. U některých programů jsou pravidla zpřísňována a je nutné dodržovat pravidla v pokynech pro žadatele/příjemce. Ohlašování zadávacích řízení probíhá v Informačním systému o veřejných zakázkách na www.isvzus.cz, kde je nutné vyplnit předepsané formuláře.

Výběrová řízení se dle zákona vyhlašují u projektů vyššího finančního objemu, a to v případě že zakázky na služby a dodávky přesahují 2 mil. Kč a zakázky na stavební práce převyšují 6 mil. Kč. Nejčastější a nejzávažnější chybou je přímé zadání dodavatele při nedodržení podmínky výběru dodavatele dle zákona nebo příručky. Druhým závažným pochybením je dělení zakázek, které umožní dostat se pod hranici pro výběrové řízení.

Prvním krokem k úspěšnému výběrovému řízení je dobrá zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace je základní dokument, který obsahuje údaje o zadavateli, předmět s popisem realizace zakázky, kvalifikační a hodnotící kritéria, obchodní a platební podmínky, termíny podávání nabídek a další. Většinou mají koneční příjemci možnost konzultovat zadávací dokumentaci s kontrolním orgánem před zveřejněním. V některých programech je přímo dána povinnost odevzdání zadávací dokumentace ke schválení před vyhlášením zadávacího řízení. Konzultacemi je možné předejít následným chybám v celém procesu výběru dodavatele. V lepším případě by například mohla nastat situace, že zadavatel neobdrží vhodné nabídky nebo v horším případě by mohlo pochybení způsobit neuznatelnost vynaložených nákladů k proplacení ze strukturálních fondů. V případě, že se podaří vytvořit dobrou zadávací dokumentaci, neměly by v dalším procesu výběru nastat nějaké větší komplikace či pochybení.

Doporučení pro zadávací dokumentaci:

- Předmět a popis zakázky - Jasně, přehledně, dostatečně podrobně popsat předmět zakázky, aby bylo možné dle popisu zakázky sestavit vhodné a dobré nabídky. Také je nutné klasifikovat předmět zakázky dle § 47 zákona o VZ, což znamená použít klasifikaci zboží, služeb a stavebních prací podle referenční klasifikace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2195/2002, ve znění nařízení Komise č. 2151/2003. Nařízení není nutné studovat, protože v elektronické podobě na www.isvz.cz při vyplňování ohlašování zakázky se daný seznam klasifikace objeví.

- Konkrétní názvy výrobků a výrobců - V zadávací dokumentaci je nutné vynechat konkrétní názvy výrobků či výrobců. Jejich uvedením je zvýhodněn určitý výrobce a jsou diskriminováni další možní dodavatelé.

- Kvalifikační kritéria - Je důležité zvolit kvalifikační kritéria dle povinností v zákoně a současně vzhledem k charakteru zakázky. Kvalifikační kritéria nesmí být příliš přísná, aby nebudila dojem netransparentnosti.

- Hodnotící kritéria - Nad hodnotícími kritérii je opravdu hodně důležité se zamyslet. Dle zákona se může zakázka vybírat dvěmi způsoby. První možností je zvolení dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou a druhý způsob hodnocení může proběhnout dle ekonomické výhodnosti nabídky. Dle těchto kritérií se vybírá samotný vítěz a je důležité si je stanovit tak, aby se dala vybrat opravdu nejlepší nabídka. Během průběhu řízení není možné kritéria měnit. Častým pochybením také bývá zvolení kvalifikačních kritérií za hodnotící kritéria, například reference, obrat. Kvalifikační kritéria určují schopnost dodavatele splnit zakázku, ale hodnotící kritéria se musí vztahovat přímo k předmětu zakázky. Příkladem hodnotících kritérií může být kvalita a technická úroveň plnění, záruční a pozáruční servis a nabídková cena. Doporučuje se využít vlastních hodnotících tabulek a mít přesně zdokumentovaný průběh hodnocení.

- Obchodní a platové podmínky - Z pohledu zadavatele je vhodné stanovit tyto podmínky již v zadávací dokumentaci, aby budoucí dodavatel neměl následně problémy podmínky splnit.

- Další podmínky - V případě zadávání zakázky v rámci financování ze strukturálních fondů je důležité nezapomenout na uvedení povinných podmínek již do zadávací dokumentace. Může se jednat o povinnost zmínění financování ze strukturálních fondů na fakturačních dokladech, případně nutnost zajištění správné publicity na dodaných výrobcích či

 
Nahrávám...
Nahrávám...