dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průvodce čerpáním dotací EU a ČR - 1/2014

15.4.2014, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak průběžně informujeme v pravidelných přehledech, tak i v letošním roce jsou ještě vyhlašovány dodatečné výzvy z alokace na minulé programovací období. Hned několik výzev se zaměřuje na projekty rozvoje měst a obcí v rámci tzv. integrovaných plánů. V následujícím rozebereme případovou studii takového projektu jako možný příklad pro potenciální žadatele. V příštím vydání přidáme další příklady. Informace o projektech jsou převzaty z materiálů Regionální rady soudržnosti regionu Jihovýchod města Jihlava.

1. Případová studie: Park Gustava Mahlera - Jihlava

Projekt s názvem Park Gustava Mahlera byl podpořen z prostředků Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, prioritní osy 3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel.V rámci prioritní osy 3 byl realizován i Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), konkrétně IPRM Jihlavy: „Regenerace městského prostředí, rozvoj infrastruktury v oblastech sociálních služeb a vzdělávání a všestranný rozvoj občanské vybavenosti“. Základním cílem realizace aktivit v rámci tohoto IPRM  je zvýšení kvality života ve městě a všestranný a dlouhodobě udržitelný rozvoj městského prostředí.

Tím jsou dány i jednotlivé cíle, kterých má být dosaženo v rámci vybraných oblastí vhodných pro poskytnutí podpory, které spočívají ve zlepšení stavu veřejných prostranství ve městě, rozšíření kapacit a zlepšení kvality veřejné infrastruktury v oblastech sociální péče a integrace, školství a vzdělávání, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, volnočasových a neformálních aktivit.

Cíl zvýšení kvality života obyvatel a městského prostředí bude mimo jiné dosažen také prostřednictvím regenerace a obnovy městských území a veřejných prostranství, prostor či objektů. Výsledkem příslušných aktivit bude rozsáhlá regenerace veřejných prostranství v historickém centru města, které je městskou památkovou rezervací, což kromě kvality života obyvatel a městského prostředí také nepřímo přispěje k tvorbě podmínek pro rozvoj cestovního ruchu a navrácení centra města jeho původnímu společenskému a kulturnímu využití. Navrácení centra města původnímu účelu bude efektivně působit proti trendu tzv. vylidňování center měst a povede k podpoře ekvivalentního využití jeho přirozeného potenciálu.

Zvláštní pozornost bude věnována také veřejným prostranstvím na panelových a ostatních sídlištích, jejichž plocha bude řešena jako homogenní funkční celek odrážející přirozené potřeby jejich obyvatel, a částem města nacházejícím se v okrajových oblastech správního území statutárního města Jihlavy, kde byla u veřejných prostranství a infrastruktury v minulosti zajištěna jen nezbytná údržba a nebyly realizovány rozsáhlejší investice do jejich obnovy.

Popis projektu

V rámci projektu došlo k vybudování nového architektonicky a kompozičně jedinečného parku o rozloze 2 200 m2, který vznikl na místě zrušené městské tržnice a bývalého parkoviště jako součást oddechového prostoru ve městě o rozloze 6 437 m2. Snahou bylo vytvořit odkazy na dílo hudebního skladatele Gustava Mahlera, který je s městem historicky spojen a na židovství, neboť se park částečně nachází na místě zničené synagogy. Součástí projektu revitalizace veřejného prostranství v historickém centru města bylo i řešení bezprostředně sousedících ploch veřejných prostranství a související infrastruktury v přilehlých ulicích Věžní a Benešova. Do budoucna se navíc počítá s možností spojení tohoto záměru s dalšími aktivitami v oblasti kultury, společenského života či cestovního ruchu, jako například propojení s aktivitami hudebního festivalu Mahler Jihlava Hudba tisíců.

Hlavní myšlenkou kompozice parku je krajina (měkké materiály, keře a stromy), která kontrastuje s městem (jednoduché materiály, ostré formy, domy a kámen). Dominantou parku se stala bronzová socha skladatele Gustava Mahlera od akademického sochaře prof. Jana Koblasy. Její umístění v nejvýznamnější části parku není náhodné. Obrací se k ní další sochařské objekty - ptáci a ryby (zhotovené dle jeho návrhu). Symboličtí ptáci zároveň vytvoří bránu do parku a upozorňují na sochu Gustava Mahlera. Obdobně ryby u přilehlé vodní hladiny a deset střiků (symbol deseti Mahlerových symfonií) chrlí vodu u jezírka v parku. Jižní část parku náleží geometrickému náměstíčku s odhalenými základy synagogy. Nechybí ani symbolický vstup do historického města skrytý v dlažbě křížení parkánu a ulice Benešovy. Vybudováním parku bylo spojeno s rozšířením stávající pěší zóny až na okraj parku a významné rozšíření veřejné zeleně v historickém centru města, doplněné o sochařská díla a obnovené základy zničené synagogy. Přilehlé

 
Nahrávám...
Nahrávám...