dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod - metodický postup na příkladu modelové obce

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekt kanalizace a čistírny odpadních vod - metodický postup na příkladu modelové obce

 

Přípravná fáze

 

Jednotlivé projekty realizované v rámci Operačního programu životní prostředí mají svá specifika, rozličné výchozí podmínky a různé cíle, avšak společná je jim povinnost řídit se prameny upravujícími danou problematiku a splňovat požadavky příslušných orgánů. Námi zvoleným modelovým příkladem je projekt s názvem „Kamenice - kanalizace a ČOV" Projekt zahrnuje výstavbu nové čistírny odpadních vod a nové kanalizační sítě v obci Kamenice v regionu Severovýchod. Přímo obcí protéká řeka Kamenka. Nadmořská výška je zde přibližně 200 m. n. m. K 31. lednu 2011 zde trvale žilo 1821 obyvatel. V obci se nachází základní a mateřská škola, vzhledem k narůstajícímu počtu obyvatel a pokračující výstavbě rodinných domů byla do projektu zvolena stavba nové čistírny odpadních vod o kapacitě 1950 ekvivalentních obyvatel. Obec leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křídla, vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb. V současné době existuje na většině území obce jednotná kanalizační síť a odpadní voda je vyústěna do řeky Kamenka. V rámci projektu dojde k napojení obyvatel na nový kanalizační systém a k odvádění a čištění odpadních vod. Předpokládá se tedy zlepšení kvality vody vypouštěné do řeky Dědiny tím, že bude odpadní voda vedena přes čistírnu odpadních vod a díky napojení dalších obyvatel na veřejnou kanalizaci budou odstraněny stávající septiky. Budou tak splněny legislativní požadavky na přípustné znečištění vod a projekt tak příznivě ovlivní stav životního prostředí. Předpokládané datum zahájení provozu nové infrastruktury je v roce 2014.

 

Ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) vyplývá, že obce „jejichž současně zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 ekvivalentních obyvatel, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010, jsou povinny nejpozději do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění jejich odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona." Naše zvolená obec Kamenice tuto povinnost tedy nemá. Avšak vzhledem k výhodným podmínkám OPŽP v programovacím období 2007-2013, rostoucímu počtu obyvatel v obci a možnosti, že požadavek na úroveň čištění bude zpřísněn i pro menší obce se možnost stavby kanalizace a ČOV jevila jako velmi zajímavá.

 

Základním krokem v rámci přípravy podání žádosti o dotaci je správná volba prioritní osy, resp. oblasti podpory. V implementačním dokumentu OPŽP 2007-2013 jsou u každé prioritní osy uvedeny základní charakteristiky podporovaných projektů. Projekt „Kamenice - kanalizace a ČOV" lze zařadit do Operačního programu Životní prostředí, do prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, dále do oblasti podpory 1.1. - Snížení znečištění vod a podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů, jelikož v rámci podoblasti podpory 1.1.1 jsou podporovány projekty zahrnující „výstavbu, rekonstrukci a intenzifikaci centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění" a „výstavbu, rekonstrukci a dostavbu stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Dále bylo nutné zkontrolovat, zda je obec přijatelná jako příjemce podpory v rámci podoblasti 1.1.1. Podle Implementačního dokumentu OPŽP jsou pro snížení znečištění z komunálních zdrojů obce a města oprávněnými žadateli. Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt v rámci podoblasti 1.1.1 jsou 5 mil. Kč. I toto projekt obce Kamenice splnil. Územní omezení nebylo relevantní, v rámci prioritní osy 1 lze podpořit projekty na celém území České republiky.

 

Další záležitost, kterou by měl žadatel důkladně prostudovat, jsou způsobilé výdaje. Podpora je totiž stanovena na základě způsobilých výdajů projektu, nikoliv na základě celkových vynaložených nákladů. Po důkladném prostudování způsobilosti výdajů (kap. 5 Implementačního dokumentu OPŽP) může žadatel dojít k závěru, že náklady, které by musel financovat z vlastních zdrojů, jsou příliš vysoké. Pro zařazení mezi způsobilé výdaje jsou stanovena obecná pravidla platná pro všechny prioritní osy a dále specifická pravidla pro jednotlivé oblasti, resp. podoblasti podpory. Základním požadavkem na způsobilé výdaje je jejich vynaložení v souvislosti s projektem a v souladu s cíli OPŽP. Musí být vedeny v účetnictví nebo daňové evidenci a jejich zaplacení musí být doloženo bankovním výpisem. Z hlediska časového je způsobilý výdaj takový výdaj, který byl vynaložen po datu akceptace žádosti SFŽP. Některé výdaje (např. výdaje na zpracování žádosti, DSP, DÚŘ, FEA, nákup pozemků aj.) mohou být uskutečněny i před tímto termínem způsobilosti, ale ne dříve než 1. ledna 2007. Zpracování žádosti včetně požadovaných dokumentů, finanční a ekonomické analýzy (pokud je požadována) a studie proveditelnosti (pokud je požadována) jsou uznatelným nákladem. Uznatelným nákladem jsou také náklady na zpracování projektové dokumentace na realizaci daného opatření v jednotlivých fázích rozpracovanosti, tj. dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro ohlášení stavby, dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací dokumentace, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení. Pokud jsou v rámci projektu organizována výběrová řízení, jsou výdaje s tím spojené neuznatelným nákladem s výjimkou organizace výběrového řízení na dodavatele stavby. V případě, že je konečný příjemce podpory plátcem DPH a uplatňuje nárok na odpočet DPH u finančního úřadu, je pro něho DPH tedy nezpůsobilým výdajem. U neplátce DPH je daň z přidané hodnoty uznatelným nákladem, příjemce tento náklad může zahrnout do celkových způsobilých výdajů projektu a dostat tak příslušné procento podpory. Výdaje související s povinností propagace a publicity (náklady na velkoplošný informační panel a pamětní desku) jsou součástí způsobilých výdajů u všech prioritních os OPŽP. Dalšími způsobilými výdaji jsou výdaje na nákup pozemků, který byl uskutečněn maximálně 18 měsíců před předložením žádosti o podporu. Výdaje na nákup staveb jsou uznatelné, pokud v posledních 5 letech před registrací žádosti majitel stavby neobdržel dotaci z veřejných zdrojů na nákup dané stavby. Do způsobilých výdajů mohou vstupovat také vícepráce, tj. dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení. Takto vzniklé vícenáklady jsou způsobilé, pokud jsou objektivní, věcně správné, nepředvídatelné a maximálně do výše projektové rezervy definované v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a/nebo do výše vzniklých méně prací, které však nesmí ovlivnit splnění cílů projektu. Některé výdaje jsou uznatelné pouze do určité výše (dané procenty) celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu. Výdaje na přípravu projektu jsou způsobilé maximálně do výše 5 % z celkových způsobilých

 

Konkrétně v případě modelového projektu obce Kamenice bylo dle obecných a specifických pravidel způsobilosti bylo předběžně stanoveno, které výdaje by bylo možné financovat z dotace a které jsou pro takovéto financování nezpůsobilé. Z obecných pravidel vyplývá způsobilost výdajů na propagaci, projektovou přípravu, technický a autorský dozor stavby do výše 3 % z celkových způsobilých přímých realizačních výdajů projektu a přímé realizační výdaje, tj. náklady na stavbu. Ve specifických pravidlech je upřesněno, že se jedná o náklady na systémy jednotné a oddílné splaškové kanalizace a náklady na ČOV. Způsobilé jsou také výdaje na výstavbu kanalizačních přípojek na veřejných prostranstvích, výdaje související s přípravou staveniště, demolice a následná úprava veřejné komunikace provedená v nezbytném rozsahu, vynucené přeložky inženýrských sítí v nezbytném rozsahu a rezerva v maximální výši 10 % celkových přímých způsobilých realizačních výdajů. Do nezpůsobilých výdajů je tedy třeba započítat náklady na poradenskou činnost, investiční dozor, organizaci výběrových řízení (kromě výběrového řízení na dodavatele stavby) a DPH (v případě, že si obec jako plátce DPH bude nárokovat odpočet u finančního úřadu).

 

V přípravné fázi byl zpracován logický rámec, kde byl stanoven záměr, cíl projektu, požadované výstupy projektu a aktivity, které budou realizovány. K nim byly stanoveny objektivně měřitelné ukazatele včetně zdrojů jejich ověření a rizika, která mohou splnění ohrozit. Dalšími údaji jsou výchozí podmínky, časový harmonogram a rozpočet. Tabulka, jejíž zjednodušená podoba je uvedena níže, slouží jako přehledné, stručné a srozumitelné zobrazení projektu. Byly tak definovány cíle projektu a logický rámce slouží jako podklad pro kontrolu jejich plnění, pro monitorování projektu a pro identifikaci rizik.

 

Dále byl také sestaven projektový tým složený ze zástupců obce, poradenské společnosti a společnosti zajišťující zpracování projektové dokumentace. Bylo stanoveno, že se jeho členové se budou účastnit pravidelných jednání, probíhajících po celou dobu běhu projektového cyklu. Z každého jednání bude pořizován zápis se základními údaji o stavu projektu, kontakty na členy pracovní skupiny, uvedením úkolů, odpovědných osob a termínu dalšího setkání. Výstupy budou předávány písemně investorovi, případně doprovázené osobním vysvětlením vedoucího projektového manažera.

 

Formulář projektové žádosti a přílohy

Žádosti jsou podávány v rámci výzev pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, které vypisuje Ministerstvo životního prostředí. Žádost musí kromě všech příslušných dokumentů odpovídat i dané výzvě, ve které jsou konkrétně specifikovány podmínky, za kterých je možné žádost podat. Výzvy bývají vypisovány pro jednu nebo více prioritních os, samostatně pro velké projekty, jen pro určitý okruh žadatelů apod. Konkrétně na námi zvolenou prioritní osu 1 bylo zatím vyhlášené nejvíce výzev, což odpovídá faktu, že podíl této osy na celkové alokaci prostředků je největší - 40,4 %.

 

Po vypsání výzvy je třeba zkontrolovat, zda parametry projektu odpovídají kromě aktuálních verzí příslušných dokumentů i požadavkům stanoveným ve výzvě. V kladném případě lze přistoupit k elektronickému vyplnění žádosti a ke kompletaci požadovaných příloh. Nejprve je nutné založit si v informačním systému Bene-fill uživatelský účet. Jeho prostřednictvím je pak možné podat i více než jednu žádost a probíhá zde komunikace s pracovníky SFŽP. Informační systém SFŽP-CENTRAL, který používají, pracuje s daty zadávanými žadateli do systému Bene-fill. Při vytváření nové žádosti je třeba vyplnit tematicky členěné záložky (viz obr. č. 4), jejichž obsah často závisí na vyplnění záložky předchozí. V záložce A jsou vyplněny základní informace týkající se prioritní osy a charakteristiky žadatele. Následuje záložka B, kde je vyplněn název projektu a jeho stručná charakteristika a záložka C obsahující identifikační údaje žadatele. Složitější je vyplňování záložky D, jejímž cílem je souhrnná informace o ekonomické situaci žadatele. Forma tabulky v této záložce závisí na právní formě žadatele uvedené v záložce předchozí, podle toho jsou vyplňovány některé z následujících tabulek: přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů včetně projektu, tok peněžní hotovosti cash flow včetně projektu, přijaté a plánované úvěry, půjčky, návratné finanční výpomoci, vystavené záruky, ručitelská prohlášení. Záložka D je vyplňována v tisících korun, oproti tomu záložka E - Financování se vyplňuje v korunách a částky jsou uváděny včetně DPH. V závislosti na předchozím uvedení typu žadatele a projektu (zda se jedná podporu v rámci veřejné podpory a zda jde o projekt generující příjmy) jsou vytvořeny příslušné tabulky obsahující informace o výdajích na projekt (způsobilých a nezpůsobilých) a rozdělení financování na podporu z OPŽP a dofinancování žadatele. V rámci záložky E existuje ještě záložka E - Křížové financování, která slouží pouze pro projekty v rámci prioritní osy 7.

Záložky F a G zachycují vliv na rovné příležitosti a vliv na udržitelný rozvoj a životní prostředí. Do záložky H jsou vyplněny údaje o veřejných zakázkách již proběhlých i plánovaných s předpokládaným datem jejich vyhlášení. Pokud se jedná o skupinový projekt, vyplňuje se záložka J - Přínosy opatření. V případě jednoho projektu se vyplňuje záložka J2 - Přínosy opatření. Záložka J, resp. J2 je generována v závislosti na předchozím vyplnění záložky A. Např. pro prioritní osu 3 jsou zde vyplňovány následující informace: Ekologické přínosy navrhovaného opatření - bilance emitovaných látek do ovzduší a Technické, ekologické a ekonomické parametry navrhovaného opatření. Záložka I - veřejná podpora je vyplňována pouze u projektů, které spadají do oblasti veřejné podpory (závisí tedy na informaci uvedené v záložce B). Poté jsou zde vyplněny informace o podpoře de minimis, dle GBER nebo na základě pověření službou obecného hospodářského zájmu. Záložka L obsahuje čestné prohlášení o bezdlužnosti, čestné prohlášení žadatele, že mu nebyl na daný projekt přidělen jiný finanční příspěvek, čestné prohlášení o pravdivosti údajů souvisejících s DPH a čestné prohlášení o zajištění celkových vlastních zdrojů. Tato čestná prohlášení musí být podepsaná statutárním zástupcem žádajícího subjektu. Vyplnění záložky M - Provozní situace závisí na zvolené prioritní ose a informacích vyplněných v záložce B. Základní informací je popis provozní situace a stav provozování - zda bude nový provozovatel vybrán nebo zda bude infrastrukturu provozovat stávající provozovatel. Nakonec je třeba vyplnit záložku Přílohy, kde jsou uvedeny požadované

 
Nahrávám...
Nahrávám...