dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020 – projektová žádost

30.10.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

PROGRAM SPOLUPRÁCE SVOBODNÝ STÁT SASKO – ČESKÁ REPUBLIKA 2014–2020 – projektová žádost

Úvod
Cílem toho článku je představit Vám projektovou žádost v rámci programu spolupráce svobodný stát Sasko-Česká Republika 2014 – 2020. Tento příspěvek by měl poskytnout inspiraci žadatelům, kteří plánují získat dotace na financování projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu v příhraničních regionech. Modelový příklad je vhodný pro nové operační programy přeshraniční spolupráce České republiky, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska. Struktura modelového projektu odráží uspořádání elektronického formuláře projektové žádosti.

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 navazuje na dlouholetou úspěšnou česko-německou spolupráci v rámci programů Phare CBC, INTERREG IIIA a Cíl 3, jejíž tradice sahá až do roku 1994. Počátek přeshraniční spolupráce České republiky a Svobodného státu Sasko v podobě samostatného operačního programu se datuje vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004. Nový Program spolupráce navazuje na Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2007–2013. Programové území je na české straně vymezeno Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem, na saské straně jej tvoří zemské okresy Vogtlandkreis, Zwickau, Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Sächsische Schweiz – Osterzgebirge, Bautzen a Görlitz a města s postavením okresu Dresden a Chemnitz. Kromě toho patří k programovému území durynské okresy Greiz a Saale-Orla.

Program spolupráce je zaměřen zejména na regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a vybírány jsou takové projekty, které mohou prokázat významný pozitivní dopad na společné česko-saské pohraničí.

Program spolupráce má 4 osy:

 1. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
 2. Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 3. Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení
 4. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy
 5. Technická pomoc

Program spolupráce funguje nadále na principu Vedoucího partnera (Lead partnera), který ponese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Každý Lead partner musí mít min. jednoho projektového partnera z druhé země. Další podmínkou je splnění min. tří kritérií spolupráce z následujících čtyř: 

- společná příprava projektu,
- společná realizace,
- společný personál,
- společné financování.

Podmínky společné přípravy a realizace projektu je nutné splnit vždy. V případě společného personálu a financování je nutné splnit alespoň jednu z těchto dvou podmínek. Ve srovnání s předchozím programovým obdobím došlo ke zpřísnění pravidel u naplňování indikátorů projektu, které jsou stanoveny pro každou investiční prioritu, a každý projekt musí přispět k jejich naplnění.

Struktura modelového projektu odráží uspořádání elektronického formuláře projektové žádosti. Žádosti mohou být podávány průběžně od 31. 7. 2015 až do vyčerpání alokace v rámci jednotlivých prioritních os.

A.     Identifikace projektu
1.      Název projektu

Společnou minulostí ke společné budoucnosti.

 2.      Číslo a název prioritní osy

2. Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

 3.      Číslo a název investiční priority

6 c) Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

 4.      Typ projektu

Projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu a zachování kulturního dědictví v příhraničním území a další výstavby infrastruktury cestovního ruchu

Žadatel
Žadatelem je obec Jetřechovice v okrese Děčín. Partnerem projektu je město Bärenstein ležící spolkové zemi na horním toku  něm. Pöhlbach) v Krušných horách.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je zvýšení turistické atraktivity území německo-českého pohraničí. Turisté z německé části hranic budou mít možnost nejen navštěvovat památky, ale také se seznámit s kulturou a tvorbou historicky významných obyvatel z obou příhraničních oblastí. Specifickým cílem je zvýšení turistické nabídky obce Jetřechovice a Bärenstein. Díky projektovým aktivitám dojde ke zlepšení technického stav sakrálních památek a rozšíření kulturní nabídky obou měst. Zvýší se přístupnost objektů pro účely tuzemských a zahraničních turistů. Realizací projektu dojde v obci Jetřechovice k rekonstrukci budovy školy v muzeum a v rekonstrukci přilehlého hřbitova, které bude změněno na historický významné pietní místo. Ve městě Bärenstein proběhne rekonstrukce památky Kafkova domu. Projekt rovněž zvýší počet výstavních ploch, které budou sloužit k edukativním účelům zaměřeným na společnou příhraniční historii obou partnerů. Díky těmto aktivitám vzroste zájem o zájem o obě města. Turisté budou mít možnost nejen navštěvovat pěkné památky, ale také seznámit se s kulturou a tvorbou umělců na území Česko - německého pohraničí.

Zaměření projektu:
Projekt slouží k vzdělávání dvou národů a vytváří hranice přesahující možnosti ke vzájemnému střetávání se obyvatel příhraničních oblastí. Bude podporována péče o společné „české“ kulturní dědictví Čechů a Němců, umožněna aktivní a tvůrčí činnost a dále bude rozvíjen turismus, stejně jako turistická infrastruktura v příhraniční oblasti.

Zdůvodnění a popis projektu
Obec Jetřechovice se pyšní na svou velikost poměrně bohatou průmyslovou a kulturně - historickou minulostí. Mezi významné rodáky této oblasti patří např. Albín Hugo Leibisch, zakladatel výrobce motocyklů Čechia/Böhmerland; Gustav Adolf Jäger, zakladatel stejnojmenné značky; Karl Dittrich a Eduard Hielle, majitelé firmy Hielle/Dittrich a jiní a jejich dílo, které zasahuje do současnosti. O každé z osobností, která není prezentována obsáhlou expozicí v jiných výstavních prostorách, tak v rámci projektu vznikne vždy alespoň jedna expozice zaměřená na průmyslovou historii s ukázkami dobových strojů, nástrojů a pracovních postupů bývají velmi dobře přijímány obyvateli i návštěvníky z německé části hranic.

Město Bärenstein představuje municipalitu s bohatou historií a disponuje tudíž poměrně značnou historickou, kulturní a architektonickou hodnotou. Jednou z nejkrásnějších památek je městská radnice. V radnici je umístěno informační centrum s digitálním systémem knihovní obsluhy. V objektu se konají kulturní akce regionálního i nadregionálního významu, koncerty komorní hudby, výstavy, konference a sympozia. Za účelem zvýšení turistické atraktivity obou měst je plánovaný nákup 30 modulů pro vytvoření výstavně - expoziční stěny, infostánku v Bärenstein a rekonstrukce památky Kafkova domu.

Realizace projektu obsahuje řadu fotografických výstav místních umělců, děl slavných rodáků a rozšíření kulturní nabídky obou měst.

Cílová skupina zahrnuje obyvatele obce a města Jetřechovice a Bärenstein, tuzemské a mezinárodní turisty, tuzemskou a zahraniční mládež, studenty kulturologie, historie a cestovního ruchu a širší akademickou a veřejnou obec zaměřenou na oblast historie a rozvoj cestovního ruchu.

Další zástupci cílové skupiny tvoří umělci, lidoví tvůrci, domácí i mezinárodní jedno- i vícedenní turisté.

Aktivity projektu

Jetřechovice
V obci Jetřechovice budou hlavní aktivity projektu spojeny s rekonstrukcí objektu bývalé školy a její přeměnu v muzeum německé historie regionu, cílem je tak proměnit jednu část budovy v historickou školní třídu, ve které by se návštěvníci seznámit s tím, jak vypadaly a byly vybaveny školy v podobných obcích v dřívějších dobách. V části objektu bývalé školy bude vybudována expozice zaměřená na průmyslovou historii regionu. Cílem této verze expozice je představit prostřednictvím informačních tabulí, fotografií a dalších výstupů či za pomoci ukázek strojů a nástrojů, historii těch segmentů průmyslu, které se nejčastěji v regionu vyskytovaly. Obsahově se tato varianta zaměří na:

a) ukázky strojů, nástrojů a postupů a popis fungování dílen, manufaktur, popřípadě pásové výroby, a to vč. ukázek výrobků;
b) významné podniky, které v regionu vznikly, případně zde působily či stále ještě působí;
c) významné podnikatele, kteří z regionu pocházejí, nebo zde vybudovali své firmy.

Další aktivitou je revitalizace chátrajícího hřbitova a jeho úprava do stavu odpovídajícímu jeho účelu.  Současně bude prostor využit pro připomenutí historie celého regionu - v tomto případě primárně prostřednictvím informací o konkrétních osobnostech i prostých obyvatelích. Součástí revitalizace by bylo doplnění informačních tabulí o rodinách lidí, kteří jsou na hřbitově pohřbeni a také o významných osobnostech regionu. Hřbitov bude informačně propojen s nově vzniklým muzeem z bývalé školy. 

V rámci aktivit projektu je počítáno se revitalizací prostoru před budovou školy, konkrétně pak s obnovením a úpravou zeleně kolem budovy. Nově revitalizované plochy tak budou sloužit jako místo pro odpočinek a edukativní výuku, budou na něm umístěny repliky strojů a zařízení, která se v historii ve firmách (manufakturách) v regionu využívala. Vznikl technický park, ve kterém si budou moci (zejména dětští návštěvníci) v praxi vyzkoušet, jak které zařízení funguje, na jakém principu pracuje apod.

Bärenstein

 1. Přestavba a vybavení budovy v Luterově ulici 13 s cílem vybudovat sociokulturně (nekomerčně) zaměřenou veřejnou dílnu, ve které budou dále předávány staré rukodělné techniky.  Měl by zde být rekonstruován mobilní kulturní majetek a „kulturní pomníky“, ale též v podobě lidové umělecké tvorby vzniknou stejně tak nové, kreativní věci (jako např. sochy/materiálové koláže). Plánovány jsou odvětví jako zpracování železa (např. kování), zpracování dřeva, keramika (tvorba z hlíny) a práce se sklem (kreativní tvary). 
 2. Přestavbou části venkovního prostoru by měl vzniknout umělecký, kulturní a společenský park, ve kterém bude vystavena část exponátů, kde se ale též budou nacházet komunikační zóny (např. tématické kouty s posezením), které budou zvát k pozorování, k setrvání a ke komunikaci.

Realizace projektu obsahuje organizaci mezinárodní výstavy, jež se bude konat v období od června 2017 do října 2017 a dále také společnou výstavu uměleckých fotografií a ukázek průmyslově historických děl z území v německo-českém pohraničí. V průběhu realizace projektu bude pořízeno 30 ks stojanů, 30 ks profesionálních výkladních skříní, 30 modulů k vytvoření expozice – výstavní stěny a infostánku a zařízení k výměně elektrické instalace v místnostech radnice v Bärenstein.

Publicita projektu
Propagační aktivity budou provozovány po celou dobu realizace projektu. Informace o realizaci projektu budou umístěny v lokálním tisku a internetových stránkách města Krásná Lípa. Účastníci pořádaných výstav budou informováni, že projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie. Informace o realizaci projektu budou umístěny v lokálním tisku a internetových stránkách města Bärenstein.

Nově revitalizovaný hřbitov, i rekonstruovaná budova školy a revitalizovaný přilehlý park budou označeny cedulí s logem projektu a informací ohledně spolufinancování projektu z prostředků Evropské Unie.

Nakoupené stojany, profesionální výkladní skříně, infostánek budou označeny požadovanými logotypy. Účastníci pořádaných výstav budou informováni, že projekt je spolufinancován z prostředků Evropské Unie.

Milníky projektu

 1. Milník – Vytvoření kreativní a veřejné dílny
  - přestavba a vybavení dílny jako nejdůležitější část projektu
  - rozvíjení a zprostředkování starých rukodělných technik jako důležité části našeho společného kulturního dědictví
  - dodání a vystavení přístrojů, strojů a pracovních technik, které byly významné v regionech Horní Lužice a Česko-saského Švýcarska a jejichž stopy jsou k nalezení na obou stranách hranice (např. staré zemědělské přístroje)
  - tematické zpracování symboliky a nejrůznějších variant
 
Nahrávám...
Nahrávám...