dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Případová studie projektu v oblasti rozvoje profesního vzdělávání

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případová studie projektu v oblasti rozvoje profesního vzdělávání

Název projektu

Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

(Zkratka EUPROLEK - Evropská unie pro lektory)

Realizátor a program podpory

Projekt realizuje Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s., které se zabývá celoživotním vzděláváním pro různé skupiny obyvatel a různé profesní skupiny.

Projekt je tedy zaměřen na celoživotní vzdělávání a cílovou skupinou jsou v tomto případě učitelé, metodičtí a řídící pracovníci škol a institucí vzdělávání dospělých v Pardubickém kraji. Projekt je územně vymezen pro oblast Pardubického kraje.

Projekt je financován z OP RLZ ve vazbě na prioritu 3 Rozvoj celoživotního učení a opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Projekt je spolufinancován z prostředků ESF ve výši 75% a z 25% se na financování podílí Krajský úřad Pardubice, prostřednictvím státního rozpočtu. Součástí žádosti o finanční podporu je samozřejmě i přesně vypracovaný rozpočet podle druhu výdajů a rovněž rozdělení nákladů na jednotlivé aktivity. Celkové náklady na tento projekt tvoří 1 584 933 Kč. Trvání projektu bylo stanoveno na 18 měsíců, a to v období 1.1.2007 - 30.6.2008.

Přípravná fáze projektu

Před zahájením projektu byla v dubnu 2006 vypracována úvodní analýza (předprojektová). Cílem průzkumu bylo zjistit, do jaké míry se ředitelé vzdělávacích institucí orientují v problematice možností získání finančních prostředků z EU, jestli této možnosti využívají, jaké jsou jejich názory a postoje v této oblasti, případně kde spatřují problémy. Konkrétně průzkum zjišťoval:

- dosavadní účast škol v projektech, včetně úspěšnosti projektů a využití konkrétních programů podpory;

- míru a způsob informovanosti škol o možnostech finanční podpory EU;

- přístup k přípravě projektů a problémy s tím spojené;

- řístup a problémy v realizační fázi projektů, včetně způsobu řízení projektů;

- postoje k této problematice;

- budoucí zapojení škol.

Průzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Dotazníky byly rozeslány na všechny ZŠ a SŠ v Pardubickém kraji. Osloveno bylo 192 škol, z nichž 127 dotazník správně vyplnilo a vrátilo, přičemž vyšší návratnost byla u SŠ.

Analýza potvrdila potřebnost připravovaného projektu a na základě zjištěných nedostatků a problémů byl zpracován a schválen projekt Evropská unie a evropské projektování.

Řízení projektu

Projekt EUPROLEK není ve srovnání s projektem Koordinátor zdaleka tak rozsáhlý. Proto i řídící struktura je značně jednodušší. Realizační tým se skládá hlavně z:

- manažera projektu;

- administrátora projektu;

- účetní.

Manažer celý projekt zastřešuje a je za něj zodpovědný. Administrátor je koordinátorem projektu a je zodpovědný za organizaci seminářů a komunikaci se všemi pracovníky projektu a cílovou skupinou.

Mezi další pracovníky realizačního týmu patří informatik, administrativní pracovník, lektoři a expertní pracovníci.

Realizace projektu

Součástí přípravné fáze projektu byla vstupní analýza a analýza rizik. Mezi další aktivity projektu patří výběr hlavních lektorů, vytvoření vzdělávacího programu na základě výsledků vstupní analýzy, realizace seminářů a závěrečného semináře, vyhodnocení a zpracování výsledků, závěrečná konference a monitoring, evaluace. Rozvržení jednotlivých aktivit v období realizace projektu je znázorněno v harmonogramu realizace na obrázku 8.

Harmonogram aktivit projektu EUPROLEK

 

Klíčová aktivita

2007

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Přípravná fáze - podrobná vstupní analýza potřeb a nákup technického zařízení

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr hlavních lektorů

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření vzdělávacího programu

 

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

Realizace pilotních seminářů a závěrečného semináře

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

Vyhodnocení a zapracování výsledků

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná konference

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring a evaluace

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Klíčová aktivita

2008

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Přípravná fáze - podrobná vstupní analýza potřeb a nákup technického zařízení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výběr hlavních lektorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvoření vzdělávacího programu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace pilotních seminářů a závěrečného semináře

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení a zapracování výsledků

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečná konference

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring a evaluace

x

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ (projekt EUPROLEK)

Vstupní analýza

Vstupní analýza navazuje na výzkumné šetření a jejím cílem bylo zjistit znalosti vzdělávacích institucí v oblastech, kterými se měly jednotlivé moduly zabývat a specifikovat tak náplň stanovených modulů. Analýza potvrdila velký zájem o tyto kurzy a zájem organizací o vyškolené lektory pro tuto problematiku. Analýza byla opět provedena formou dotazníkového šetření.

Na základě výzkumu byly stanoveny tyto studijní okruhy:

Modul 1: Komunikační a prezentační dovednosti

Pro téma modulu 1 bylo zjištěno, že cílové skupiny mají zájem vzdělávat se v této oblasti, již se některých podobných kurzů účastnily a chtějí se těmito dovednostmi zabývat i do budoucna. Podle výsledků šetření bylo doporučeno zabývat se v tomto modulu převážně efektivní komunikací, využitím výpočetní techniky při prezentacích a verbální a neverbální komunikací.

Modul 2: Evropská unie a strukturální politika

Průzkum ukázal, že většina dotazovaných zná základní pojmy a souvislosti. Možnosti čerpání ze SF jsou pro ně zajímavým a užitečným tématem a chtěli by získat více informací. Bylo proto doporučeno podat komplexní přehled této problematiky a ujasnit některé záležitosti.

Modul 3: Základní principy při zpracování a podávání projektů

Z odpovědí týkajících se modulu 3 vyplývá, že většina dotázaných nemá přehled o možnostech financování z evropských fondů, mají problémy se zpracováním žádosti a příloh projektu a v mnoha případech nedokáží identifikovat vhodný projektový záměr. Stále je také patrný nedostatek informací, který může být způsoben velkým množstvím nepřehledných informací. I přes tato úskalí má většina dotazovaných zájem o zpracování projektu v budoucnosti a modul 3 by pro ně byl velmi přínosný.

Modul 4: Obecné principy řízení projektů

Z analýzy pro část modulu 4 je zřejmé, že činnosti spojené s realizací projektů nejsou zcela známé a přes 90 % dotazovaných projevilo o vzdělávání v této oblasti zájem.

Modul 5: Softwarová podpora při projektové činnosti

Šetření ukázalo, že software na podporu projektového řízení je mezi vzdělávacími organizacemi rozšířen jen velmi málo a zájem o získání nových znalostí v této oblasti je značný. Modul 5 je pro vzdělávací instituce přínosný nejen z hlediska řízení projektů spolufinancovaných z evropských fondů, ale může přispět také ke zkvalitnění a zpřehlednění jejich běžné činnosti.

Analýza rizik

Na vstupní analýzu navazovala analýza rizik, jejímž smyslem je určit všechny potenciální problémy, které by mohly v průběhu realizace projektu nastat, stanovit s jakou pravděpodobností by k nim mohlo dojít a jak velký dopad by mohly mít. Na základě těchto údajů jsou určena opatření, která mají vést k eliminaci, nebo alespoň snížení rizik. Součástí analýzy je tzv. mapa rizik před opatřením a po opatření. Analýza rizik projektu EUPROLEK, včetně map rizik je uvedena v přílohách 9, 10 a 11.

Vzdělávací program a semináře

Následně bylo vyhlášeno výběrové řízení na lektory a jejich výběr. Na základě uvedených doporučení byl sestaven vzdělávací program a současně vypracovány studijní materiály k jednotlivým modulům. Vzdělávání proběhlo formou seminářů rozdělených do pěti vzdělávacích modulů, kterými tedy jsou:

- Komunikační a prezentační dovednosti;

- Evropská unie a strukturální politika;

- Základní principy při zpracování a podávání projektů;

- Obecné principy řízení projektů;

- Softwarová podpora při projektové činnosti.

Semináře proběhly v období od září do prosince 2007 v rozsahu 12 hodin pro každý modul. Po ukončení těchto seminářů se konal závěrečný seminář, na kterém plnili účastníci kurzu zadané úkoly, vypracovávali případové studie a kde rovněž proběhla zpětná vazba. Projekt bude ukončen závěrečnou konferencí, na které budou představeny výsledky projektu, tzn. vzdělávací program a vyškolení lektoři, kteří úspěšně prošli kurzem. Jejich služby a vzdělávací program budou nabídnuty k využití organizacím zajišťujícím vzdělávání dospělých.

Monitoring a evaluace

Monitoring probíhal po celou dobu realizace projektu, zejména vypracováváním pravidelných monitorovacích zpráv. Na závěrečném semináři, který se konal v lednu 2008, byla provedena zpětná vazba nejen pro účastníky kurzu, ale rovněž pro realizátory projektu. Účastníkům byly po každém uskutečněném

 
Nahrávám...
Nahrávám...