dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzdělávací programy pro dlouhodobě nezaměstnané - projektová žádost

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.36 Vzdělávací programy pro dlouhodobě nezaměstnané – projektová žádost

Mgr. Petr Burda

Úvod

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad NNO, církevních právnických osob, spolků, sociálních družstev, obcí a dalších, kteří plánují získat dotace na podporu zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce.

Náš modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován v České Lípě a je vhodný k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Níže představená žádost o projekt reaguje na výzvu 03_15_022, která byla vyhlášena 23. 09. 2015 a ukončena 30. 11. 201ř.

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa   2 Sociální začleňování a boj s chudobou  
Investiční priorita   2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti  
Specifický cíl   Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce  
Druh výzvy   Kolová  
Model hodnocení   Jednokolová  

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl již ukončen, v současné době se objevují nové výzvy podobného nebo stejného obsahu financované z Operačního programu Zaměstnanost (viz aktuální výzvy prosinec 2017). Proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již nyní, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Název projektu:

Vzdělávací programy pro dlouhodobě nezaměstnané

Harmonogram projektu:

  • - Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu 1. 4. 2016
  • - Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2016
  • - Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 3. 2018
  • - Doba trvání (v měsících): 24

Anotace projektu

Cílem projektu je realizovat aktivizační a motivační programy zaměřené na podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Uvedené aktivity využijí znalosti, zkušenosti a vzdělávací programy, které žadatel realizuje. Díky školením a stážím získají dlouhodobě nezaměstnaní know-how pro vybrané pozice požadované potenciálními zaměstnavateli.

Jaký problém projekt řeší? 

Na českém trhu se v posledních měsících a letech projevuje negativní trend poklesu ochoty zaměstnavatelů dávat práci lidem starším 50 let, matkám vracejícím se do práce po rodičovské dovolené (a také matkám malých dětí obecně) i dalším skupinám vč. osob bez požadované kvalifikace. A právě na tyto “problémové“ skupiny se projekt zaměřuje.

Díky vzdělávacím programům, které - jako inovativní produkty - vznikly v rámci projektu žadatele zaměřeného na podporu prodlužování pracovního života osob starších 50 let, bude možné cílové skupině poskytnout komplexně pojaté vzdělávací programy zaměřené na vybrané pracovní pozice poptávané trhem práce, ve kterých mohou - díky nově získaným znalostem a zkušenostem - najít uplatnění.

Hlavním problémem, který projekt řeší, je dlouhodobá nezaměstnanost cílových skupin - osob, které z nejrůznějších důvodů nesplňují představy zaměstnavatelů o vhodných adeptech na jednotlivé pracovní pozice. Doplňkovým problémem, na který projekt přináší odpověď, je dlouhodobě zanedbávané celoživotní vzdělávání, potažmo velmi slabé propojování teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi na školách všech stupňů.

Projekt se zaměřuje na řešení dlouhodobé nezaměstnanosti, která, podle našich zkušeností, postihuje zejména výše specifikované skupiny.

Jaké jsou příčiny problému

Příčin problému, který předkládaný projekt, je několik. Za nejdůležitější však lze jednoznačně označit neochotu zaměstnavatelů řešit specifické potřeby vybraných cílových skupin (matky a otcové s malými dětmi, osoby obstarávající nemohoucí členy rodiny, osoby starší 50 let), případně dohánět zanedbané celoživotní vzdělávání nebo nedostatek praxe v době studia.

Dalšími příčinami jsou například:

- pohodlnost manažerů, kteří raději zaměstnají jednoho méně zkušeného či kvalifikovaného pracovníka, než aby pozici rozdělili na poloviční úvazky, které by nabídli dvěma zkušenějším pracovníkům;

- dlouhodobě zanedbávané vzdělávání zaměstnanců;

- minimální využívání zásad tzv. age managementu;

- velmi slabé rozšíření tzv. duálního vzdělávání;

- neochota využívat flexibilní formy organizace práce.

Důsledky jednotlivých příčin, resp. jejich různých kombinací se projevují rostoucí mírou nezaměstnanosti jednotlivých cílových skupin projektu, tedy výsledkem, který absolutně neodpovídá stávající situaci na trhu práce. Mezi dlouhodobě nezaměstnané přitom patří i vysoce kvalifikovaní lidé s bohatými zkušenostmi, kteří se však nehodí do tzv. mladých kolektivů. A proto je třeba jim pomoci nalézt vhodné uplatnění ve firmách, které využijí nejen jejich odborné, ale i životní zkušenosti.

Vzhledem k tomu, že problémy se zaměstnáváním některých skupin obyvatel (typicky matek s malými dětmi či osob starších 50 let) mají i velké korporace, lze říci, že jde o celospolečenský problém a jako takový je ho třeba řešit.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je realizovat aktivizační a motivační programy zaměřené na podporu uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných osob na trhu práce. Uvedené aktivity využijí znalosti, zkušenosti a vzdělávací programy, které vznikly v rámci projektů, které žadatel realizuje či realizoval.

Uvedené programy se skládají z několika postupných kroků, které cílovým skupinám zajišťují veškerý potřebný servis pro jejich uplatnění na trhu práce. Díky zkušenostem s realizací zmiňovaného dotačního projektu může žadatel navíc posílit ty aktivity, které nejvíce přispívají k úspěchu při návratu na trh práce v aktuálně realizovaném projektu.

Účelem projektu není pouze vzdělávat. Jako velmi efektivní se totiž ukazují také poradenské služby HR specialisty a pracovního psychologa. A velmi příznivý vliv na další uplatnění účastníků projektu na trhu práce má rovněž motivace související s tím, že se při aktivitách setkávají s dalšími podobně postiženými lidmi, ale zejména s osobami (resp. s příběhy osob), které problém dokázali vyřešit.

Předkládaný projekt je založen na úspěšném konceptu výše zmiňovaného dotačního projektu, díky kterému našlo uplatnění na trhu práce bezmála 20 procent účastníků (projekt je stále v běhu). A je velmi pravděpodobné, že podobné míry úspěšnosti lze dosáhnout i v jeho rámci.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

Hlavní a nejdůležitější změnou, kterou projekt zajistí, je posílení znalostí a zkušeností jednotlivých účastníků. Ti tak získají potřebné zázemí pro uplatnění na trhu práce, a to na pozicích, které zaměstnavatelé skutečně poptávají a na jejichž vykonávání (a to lze považovat za velmi podstatné) není nutné dlouhé a náročné vzdělávání. Většina zájemců o účast v podobných projektech totiž nemá ani čas ani náladu strávit několik měsíců na školeních, popř. stážích a následně složitě obhajovat, že čerstvě získané know-how skutečně umí využívat tak, aby splnili požadavky zaměstnavatele.

Koncept projektu je založen na úzké spolupráci mezi žadatelem, který aktivity organizuje, kontroluje a financuje, a poskytovali znalostí (školení) a zkušeností (stáže), již současně hledají potenciální nové zaměstnance a vyhovují jim cílové skupiny, na které projekt cílí.

Druhotnou změnou, ke které díky projektu dojde, je tedy změna koncepce práce s cílovou skupinou. Zatímco běžně zájemce školí lektoři - specialisté a bohatšími praktickými zkušenostmi obvykle disponují pouze mentoři (a to ještě neplatí vždy), v tomto projektu veškeré vzdělávací aktivity zajišťují specialisté z praxe, kteří podobnou činnost jako interní lektoři a mentoři vykonávají i u svých zaměstnavatelů. Navíc většina zastupuje organizace, které na vybrané pozice hledají vhodné kandidáty. Účastníci projektu tak mají možnost přímo z projektu přejít do zaměstnaneckého poměru.

Popis realizačního týmu projektu

Vedoucí realizačního týmu bude zodpovídat za řízení projektu a kontrolu projektových aktivit.

Koordinátor projektových aktivit bude zajišťovat bezchybnou realizaci jednotlivých plánovaných aktivit a navíc se
- ve spolupráci se specialisty - postará také o prvotní analýzy potřeb účastníků a rozhodnutí, jaké služby konkrétní osoby využijí.

Administrativní podporu realizačnímu týmu bude zajišťovat administrativní asistent, který se současně postará i o organizaci jednotlivých projektových aktivit, dodržování plánů a kontrolu plnění harmonogramů podpory jednotlivých účastníků projektu.

Odborné poradenství, mentorink, koučink a školení zajistí specialisté v jednotlivých oblastech - pracovní psycholog, HR specialista a především zkušení odborníci, kteří servis poskytovaný v projektu dlouhodobě zajišťují ve své profesní praxi,

Jaká existují rizika projektu?

Díky zkušenostem s realizací projektů zaměřených na cílovou skupinou nezaměstnaní nad 50 let věku a dalších aktivit jsme přesvědčeni, že realizaci projektu neohrozí žádné zásadní riziko. Přesto si potenciální hrozby uvědomujeme a činíme potřebné kroky k jejich mitigaci (kroky směřující k minimalizaci rizik, nikoli však k jeho úplné eliminaci).

Za hlavní rizika projektu považujeme:

a) Nezájem cílové skupiny o zapojení do projektu

MITIGACE: Při přípravě projektu jsme provedli průzkum, který jasně prokázal, že v regionu žije velké množství osob, kterým se dlouhodobě nedaří najít zaměstnání. Velmi důležité přitom je, že se nechtějí pouze spoléhat na sociální dávky a mají velký zájem vše napravit. Lze tedy říci, že již nyní lze zájemce o zapojení do projektu získat. Přesto jsme připraveni projektové aktivity propagovat a případný menší zájem vyřešit.

b) Nekvalitní práce specialistů

MITIGACE: Základem projektu jsou aktivity specialistů - odborníků na jednotlivé pozice. Jejich nekvalitní práce by tedy mohla projekt zásadně ohrozit. Aby tato situace nenastala, zaměřili jsme se od počátku na služby a nositele potřebných znalostí, s nimiž máme zkušenosti z předchozích aktivit, a

 
Nahrávám...
Nahrávám...