dnes je 24.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti

Prioritní osa Sociální integrace a rovné příležitosti je zaměřena především na pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným, a to formou jednak přímé podpory těchto osob a jednak formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb pro tyto osoby včetně posilování místních partnerství. Podporována budou také opatření vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob a opatření směřující k lepší slučitelnosti rodinného a profesního života. V rámci tohoto cíle budou podporovány také aktivity zaměřené na prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce. Zvláštní pozornost bude věnována příslušníkům romských komunit a migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

Cílovou skupinou oblasti Podpora sociální integrace jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, zejména osoby se zdravotním postižením, děti, mládež a mladí dospělí, etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby závislé na návykových látkách, osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby pečující o osobu blízkou, osoby ze sociálně vyloučených romských lokalit. Cílovou skupinou jsou i organizace a další subjekty v postavení zadavatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a dalších subjektů poskytujících služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám a orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace. Pro výše uvedené cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

- Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, včetně vytváření a rozvoje vzdělávacích programů. Budou podporovány operace (projekty) zaměřené především na vzdělávání v oblasti plánování dostupnosti sociálních služeb, zavádění a kontroly standardů kvality, vzdělávání v oblasti managementu a řízení, profesní vzdělávání a vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v dalších oblastech, které umožní poskytování služeb zaměřených na návrat uživatele na trh práce a do společnost, na vzdělávání uživatelů a osob pečujících o osobu blízkou s cílem posílení jejich schopností a dovedností k návratu do společnosti a na trh práce.

- Poskytování sociálních služeb a podpora dalších nástrojů, které vedou k sociálnímu začleňování cílových skupin osob a k prevenci jejich sociálního vyloučení. Budou podporovány následující tři oblasti:

- Poskytování sociálních služeb pro cílové skupiny osob, podle zákona o sociálních službách, se zaměřením na návrat příslušníků cílových skupin zpět do společnosti, na trh práce nebo udržení se na trhu práce či k přístupu ke službám umožňujícím návrat na trh práce.

- Podpora dalších činností a aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám. Podpora bude směřována především na programy podpory prevence sociálně patologických jevů, programy pro osoby opouštějící ústavní zařízení, pro osoby opouštějících zařízení výkonu trestu, pro osoby ve výkonu trestu s cílem přípravy jejich návratu do společnosti a na trh práce, pro osoby závislé na drogách, pro osoby pečující o osobu blízkou, programy na získávání základních sociálně profesních a společenských dovedností a na programy motivace, pracovní a sociální rehabilitace a v případě cílové skupiny osob ze sociálně vyloučených romských lokalit programy na předcházení ekonomické nestability rodin a jednotlivců a na pomoc při realizaci investičních akcí.

- Podpora inovativních nástrojů pro začlenění cílových skupin na trh práce. Jedná se především o přímé uplatnění na trhu práce a o podporu a rozšiřování nástrojů sociální ekonomiky v oblasti sociální integrace.

- Transformace pobytových zařízení pro cílové skupiny osob, zavádění procesu zvyšování kvality, kontroly a zajištění dostupnosti sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství na místní a regionální úrovni. Podpora bude zaměřena především na oblast vzdělávání v procesech plánování dostupnosti sociálních služeb a tvorby plánů rozvoje sociálních služeb, na podporu vzniku dalších forem partnerství, na podporu managementu a řízení subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, na zavádění procesu kvality a kontroly poskytování sociálních služeb a na podporu tvorby projektové dokumentace v oblasti začleňování sociálně vyloučených romských komunit.

- Systémová opatření ve prospěch cílových skupin umožňující aplikaci zákona o sociálních službách a dalších právních norem, umožňující rozvoj systému sociálních služeb, včetně hodnocení efektivity.

 

Typ a forma podpory

Tato část prioritní osy bude realizována formou grantových schémat a formou individuálních projektů a to jak z pozice MPSV, tak i z pozice krajů. Předpokládá se poskytování podpory formou přímé nevratné pomoci. Na navrhovaná opatření se může ojediněle vztahovat veřejná podpora, a to při podpoře podnikatelských subjektů - poskytovatelů sociálních služeb formou vzdělávání a podpory vzniku nových podnikatelských aktivit v sociálních službách nebo jejich rozvoje.

 
Nahrávám...
Nahrávám...