dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje

Národní význam této priority spočívá v typech projektů, které by měly být spíše celoplošné, což znamená neorientované pouze na jeden region, ale zasahující do více regionů. Podpora ekonomizace kulturního dědictví národního významu povede k posílení a zvýšení konkurenčních výhod české ekonomiky. Další oblastí intervence je problematika panelových sídlišť, pro které je charakteristická zanedbaná údržba budov i okolního prostředí, malá pestrost doplňkových funkcí, dojížďka za prací do centra města. Podpora je zacílena směrem k předcházení sociálnímu úpadku, segregaci a vzniku ghett. Třetí oblast podpory v této prioritní ose se týká zefektivnění a modernizaci systému přípravy územních rozvojových koncepcí, územně analytických podkladů a dokumentace vzhledem ke vzniku nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

Na prioritní osu 5 připadá 27,1 % z celkové alokace IOP pro Cíl Konvergence.

OBLAST INTERVENCE 5.1 - ROZVOJ A VYUŽITÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 8

V této oblastní intervenci budou podporovány následující aktivity:

a) Vytváření a zefektivňování národních metodických center pro vybrané oblasti kulturního dědictví

b) Realizace vzorových projektů obnovy a využití nejvýznamnějších součástí nemovitého památkového fondu ČR

b1) Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.

b2) Projekty obnovy a využití ucelených tematických souborů kulturních památek ležících na území většiny regionů NUTS 2, které je nutné kvůli koordinaci a zajištění synergického efektu realizovat centrálně.

c) Zdokonalení infrastruktury pro moderní kulturní služby s vyšší přidanou hodnotou

c1) Vybudování či modernizace celostátně působících center, poskytujících technologické zázemí a konzultační podporu při tvorbě a pomoc při zajišťování distribuce a propagace produktů a služeb v oblastech knihovních fondů a knižní produkce a distribuce, filmu, hudby, soudobého výtvarného umění, soudobých uměleckých řemesel, divadla, tance a multimediální tvorby.

c2) Vytváření celostátních sítí moderně vybavených multifunkčních center poskytujících kulturní služby v oblastech současného

 
Nahrávám...
Nahrávám...