dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příklad úspěšné projektové žádosti - Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku

10.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento příspěvek poskytuje inspiraci žadatelům z řad podniků, obcí, měst, NNO, školních zařízení a dalších, kteří plánují získat dotace na podporu vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku. Náš modelový příklad úspěšné projektové žádosti je situován v Českých Budějovicích a je vhodný k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Níže představená žádost o projekt reaguje na výzvu 03_15_035, která byla vyhlášena 11. 11. 2015 a ukončena 8. 1. 2016.

Výzva se zaměřuje na tyto priority a cíle:

Prioritní osa

1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita

1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Specifický cíl

Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Druh výzvy

Průběžná

Model hodnocení

Jednokolová

I přesto, že příjem žádostí do této výzvy byl počátkem letošního ledna ukončen, bude ta samá výzva otevřena opět nejpozději počátkem roku 2017, proto je dobré začít s přípravnými pracemi na projektové žádosti již teď, neboť konkurence bude opět velmi početná a pečlivě připravená. K tomuto účelu Vám tento článek bude velmi vhodným pomocníkem.

Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Název projektu:
Vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost v Českých Budějovických.

Harmonogram projektu:
- Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 5. 2016.
- Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 5. 2016
- Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 4. 2018
- Doba trvání (v měsících): 24

Fáze: 1. 5. 2016 – 30. 4 2018 (24 měsíců) zahájení dvouletého provozu zařízení (realizace se dokládá vždy v šestiměsíčním cyklu, tj. proběhnou čtyři realizační cykly).

Anotace projektu
Cílem projektu je vybudovat a zajistit provoz zařízení péče o děti předškolního věku typu dětské skupiny určeného primárně pro děti ve věku od 1 do 3 let. Zařízení vznikne na adrese Pražská 31, České Budějovice

Plánovaná kapacita zařízení je 12 dětí. Pro provoz zařízení je proto nezbytné vyškolit 2 kvalifikované pečující osoby a pořídit vnitřní vybavení (lehátka, židle, stoly) a výukové pomůcky. V počáteční fázi vybudování zařízení počítáme rovněž s náklady na řízení projektové fáze zaměřené na vybudování zařízení.

Projekt plánujeme realizovat v období od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2018. V první fázi realizace projektu nejprve zařízení vybudujeme (cca 4 měsíce) a od 1. 5. 2016 zahájíme 2 letý provoz podpořený z dotace.

Jaký problém projekt řeší? 
Projekt primárně řeší nedostatek míst v tradičních mateřských školách, která jsou obvykle obsazována dětmi ve věku 5 či 6 let. Rodiče dětí mladších 3 let tak v podstatě nemají šanci své děti umístit do zařízení péče o děti a jsou tak na trhu práce významně diskriminování. Zařízení, které má být v rámci projektu vybudováno a provozováno se zaměří primárně právě na rodiče dětí mladších tří let, kterým tak usnadní návrat na trh práce po mateřské či rodičovské dovolené. Speciální pozornost plánujeme věnovat zejména nejčastěji zasažené cílové skupině, a to matkám samoživitelkám.

Cílem projektu je tedy umožnit a usnadnit rodičům a především ženám s dětmi opětovný návrat na trh práce díky možnosti využití zařízení provozující dětskou skupinu. Projekt tak řeší primárně problematiku usnadnění opětovného vstupu na trh práce a slaďování soukromého a pracovního života, které se v podmínkách ČR dotýká nejvíce žen s dětmi, jež jsou oproti jiným skupinám v produktivním věku na trhu práce diskriminovány. To má za následek negativní trend vysokého procenta počtu nezaměstnaných mezi matkami starajícími se o děti předškolního věku. Tento trend má dlouhodobě negativní dopad na zaměstnanost matek a na nižší ekonomickou výkonost mladých rodin, u kterých je potřeba finančně zabezpečit rodinu nejvyšší.

Jaké jsou příčiny problému
V posledních letech se stává umístění dítěte ve věku 3 let do mateřské školy problematickým, počty odmítnutých žádostí o přijetí do mateřské školy se neustále zvyšují. Na území jihočeského kraje a okolních obcí, podobně jak v dalších místech České republiky, existuje dlouhodobý problém s nedostatečnou kapacitou zařízení určených pro děti předškolního věku. Veřejné rozpočty krajů neumožňují v současné době tento trend změnit. V mateřských školách je nedostatek míst, což omezuje rodiče na rodičovské dovolené při návratu na pracovní trh, v případě, že nemají zajištěný jinou formu hlídání dítěte.

Další problémem v umístění dítěte do předškolního zařízení je i velká vzdálenost od místa výkonu práce, což má negativní vliv na rozhodnutí o umístnění dítěte do zařízení. Jedním z důležitých faktorů, které se negativně projevují na možném umístění dítěte, je také nedostatečná provozní doba zařízeních předškolní péče a mateřských škol, na kterou právě rodiče (a zejména matky) nejvíce doplácejí. Mnozí zaměstnavatelé na tuto situaci bohužel odmítají brát zřetel a rodičům tak působí velký problém sladit osobní a pracovní život.

Realizace projektu je žádoucí z důvodu dlouhodobého nedostatku počtu zařízení pro děti předškolního věku, který omezuje rodiče se zájmem o návrat do zaměstnání.

Potřebnost projektu lze spatřovat i z hlediska finančního. Díky finančním prostředkům získaným z OPZ bude možné zajistit zařízení pro provoz dětské skupiny kvalitně a ve srovnání s ostatními komerčními službami podstatně levněji.

Co je cílem projektu?
Projekt umožní dřívější návrat na trh práce rodičům  - a zejména matkám - dětí umístěných v dětské skupině. Cílem projektu je zajistit podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi a usnadnit opětovný návrat na trh práce díky možnosti využití zařízení péče o děti.

V rámci projektu nejprve provedeme potřebné stavební úpravy, pořídíme vnitřní vybavení (židle, stoly, lůžka, výukové pomůcky a jiný spotřební materiál potřebný pro plnohodnotné vyžití dětí) a následně zajistíme provoz zařízení s kapacitou 12 dětí předškolního věku (od 1 do 3 let věku) po dobu dvou let. Pro zajištění bezproblémového provozu předpokládáme vyškolení 2 kvalifikovaných pečujících osob.

V rámci vybudování zařízení provozující dětskou skupinu bude také poskytována výchovná péče zaměřená na rozvoj schopností dítěte a jeho kulturních a hygienických návyků přiměřených věku. Bude zajištěn standard podmínek tak, aby byla zajištěna kvalitní, řádná a bezpečná výchovná péče. Zařízení péče o děti předškolního věku bude splňovat veškeré hygienické, provozní a prostorové požadavky poskytování -služby a další související podmínky dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Další cíl je spojen s informováním cílové skupiny (CS), tj. rodičů dětí ve věku od 1 do 3 let, o možnosti využití dětské skupiny a tvorba metodiky prorodinných aktivit ve vztahu k zaměstnancům.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 
V rámci realizace projektu bude přínosem pro cílovou skupinu otevření zařízení pro dětskou skupinu, která bude zaměřená na péči o děti předškolního věku na území jihočeského kraje (České Budějovice).

Benefitem projektu bude vytvořená metodika prorodinných opatření, kterých v budoucnu využije jak provozovatel dětské skupiny, tak případně i organizace, jejichž zaměstnanci budou zařízení využívat, potažmo sami zástupci cílové skupiny (zaměstnanci, resp. rodiče dětí).

Zařízení, jehož kapacita bude činit 12 umístěných dětí, se zasadí o podporu rodin a podpoří rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce. Přínosem pro CS bude pomoc s opětovným návratem na trh práce.

Popis realizačního týmu projektu
Vedoucím realizačního týmu bude XXXX. Kromě kontroly a řízení ostatních pracovníků bude v  týmu plnit také funkci finančního manažera se zodpovědností za financování projektových aktivit a koordinátora projektových aktivit ve fázi budování i provozu zařízení.

Účetnictví projektu zastřeší účetní spolku ve spolupráci s externími specialisty.

Dotační poradenství obstarává společnost XXXX. zastupovaná jednatelem XXXX.

Všichni členové realizačního týmu mají zkušenosti s realizací dotačních projektů. V případě jakýchkoli potíží je k dispozici dotačně poradenská firma XXXX s.r.o., jejíž specialisté se tomuto tématu věnují již řadu let a úspěšně zrealizovali desítky projektů v nejrůznějších operačních programech.

Jaká existují rizika projektu?
Žadatel má zkušenosti s poskytováním služeb pro rodiče s dětmi v rámci provozování zařízení předškolní péče o děti (MŠ a další) a to po dobu 3 let. Většina navrhovaných aktivit tak navazuje na již realizované služby, potažmo fungující využívá fungující spolupráci s externími partnery a spolupracovníky. Přesto rizika spjatá s projektem jistě existují.

Za největší považujeme následující potenciální potíže. Pod každým rizikem současně uvádíme způsob jeho eliminace, resp. důvod, proč se podle nás riziko neprojeví, resp. jak se s rizikem vypořádat:

- RIZIKO:

 
Nahrávám...
Nahrávám...