dnes je 5.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přezkum veřejných zakázek - rozsudky českých správních soudů

22.3.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1 Přezkum veřejných zakázek – rozsudky českých správních soudů

5.11.1.1 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2A 1/96 ze dne 6. 5. 1996

JUDr. Robert Krč

žalobce FICOM, v. o. s.

žalovaný ministr pro hospodářskou soutěž České republiky

zadavatel Ministerstvo obrany

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Problematika řešená v usnesení

Zastavení správního řízení na základě zpětvzetí návrhu nemůže být předmětem přezkoumávání soudem

Žalobce (uchazeč FICOM, v. o. s.) vzal námitky vůči zadavateli zpět. Na základě zpětvzetí námitek tehdejší Ministerstvo pro hospodářskou soutěž České republiky (dnes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže) správní řízení zastavilo. Avšak proti tomuto rozhodnutí podal žalobce rozklad k ministrovi pro hospodářskou soutěž, přičemž ministr toto rozhodnutí potvrdil. Vrchní soud soudní řízení na základě tehdy platného ustanovení občanského soudního řádu zastavil, neboť žaloba směřovala proti rozhodnutí, které nemůže být předmětem přezkoumávání soudem (rozhodnutí procesní povahy).

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

„Podle správního řádu lze rozeznávat jednak rozhodnutí ve věci (meritorní), kterým dává správní orgán autoritativní stanovisko k věci projednávané v řízení a kterým přímo zasahuje sféru hmotných práv účastníka tohoto řízení a jednak rozhodnutí procesní, která jsou vydávaná k řešení otázek vznikajících v průběhu řízení a která se dotýkají pouze procesních práv a povinností účastníků správního řízení … Přestože v tomto případě nepochybně jde o zásah do práv účastníků řízení, byť práv procesních, nelze jej

 
Nahrávám...
Nahrávám...