dnes je 21.1.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - životní prostředí

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

 

5.    Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/

 

Dílčí programy

 

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Zaměření dotačního titulu: Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

 • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
 • realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
 • realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč. Minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 250 000 Kč (bez DPH). Výše podpory činí maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %

Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 31.12:2023. 

  

Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajistit technické a provozní zajištění funkcí Řídicího orgánu (ŘO) Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) a Zprostředkujících subjektů (ZS): prostory a vybavení, nákup zboží a služeb, mzdy a zákonné odvody, finanční motivace, náklady spojené s částečnými úvazky.

Výše podpory

 • Celková výše podpory 1 235 800 00,- Kč,
 • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
 • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 1 000,- Kč (bez DPH).

Typy podporovaných aktivit

 • vzdělávání subjektů implementační struktury OPŽP (školení, semináře, workshopy), zajištění provozu vozidel OPŽP,
 • tvorba a aktualizace jasných, přehledných, jednotných a ucelených metodických dokumentů a manuálů implementace, pokynů a doporučení zajišťující realizaci OPŽP (např. supervize, kontroly a administrace žádostí o platbu),
 • podpora jednání orgánů a jejich pracovních skupin, hodnotitelských komisí, včetně nákladů na účast a činnost externích odborníků, činnost Monitorovacího výboru OPŽP,
 • zajištění přípravy, výběru, hodnocení, administrace, monitorování projektů, archivace dokumentů,
 • evaluace (vypracování podpůrných analýz a hodnocení nastavení výběrových kritérií, zpracování analýz a studií zaměřených na sledování dopadů realizace programu, výzkumné studie a šetření zaměřených na další rozvoj programu),
 • nastavení a zajištění kontrolních mechanismů (audity, kontroly prováděné přímo na místě, vnitřní kontrolní systém, kontrola zadávání veřejných zakázek a zakázek, které nejsou veřejnou zakázkou ve smyslu paragrafu 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a které jsou zároveň spolufinancovány ze zdrojů EU),
 • zajištění plynulého průběhu ukončování a vyhodnocení programového období 2014 – 2020,
 • příprava a realizace nástupnického OPŽP 2021+, zpracování analýz a podkladových studií či strategií včetně ex-ante hodnocení a hodnocení SEA.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 12. 2023.

 

Zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, 26. výzva

Zaměření dotačního titulu: Technická pomoc, zajistit informovanost, publicitu a absorpční kapacitu.

Výše podpory:

 • Celkové způsobilé výdaje projektu – do 50 mil Kč,
 • Maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů.

Typy podporovaných aktivit:

 • plánování a realizace publicitních a propagačních opatření včetně realizace průzkumů;
 • informační, poradenskou, metodickou a právní podporou pro žadatele o podporu při přípravě a příjemce při realizaci a řízení projektů (semináře, workshopy, výměna informací, know-how, školení, networking, best practices, předběžné posouzení přijatelnosti, podpora při řešení stížností);
 • zpracování manuálů a příruček;
 • podpora redakční správy a rozvoj intranetu, zpracování a vydávání interního newsletteru a analýz.

Příjemci podpory:

 • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
 • Státní fond životního prostředí ČR,
 • Ministerstvo životního prostředí.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2023.

   

  Povodňová ochran intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

  Zaměření dotačního titulu: Cílem tohoto programu je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu. Předmětem dotace je zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů; Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu; Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

  Míra podpory:

  • až 95 % ze způsobilých výdajů projektu.
  • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 1,0 mld. Kč.
  • podpora v rámci SC 1.3 bude poskytována z prostředků FS ve výši max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou aktivity 1.3.1, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 %, budování propustných zpevněných povrchů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % celkových způsobilých výdajů, a odstranění sedimentů, kde bude podpora poskytována ve výši max. 40 % z celkových způsobilých výdajů.

  Příjemci podpory:

  • kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu,
  • státní podniky, státní organizace,
  • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., pokud jsou veřejnoprávními subjekty, městské části hl. města Prahy,
  • příspěvkové organizace,
  • vysoké školy a školská zařízení,
  • nestátní neziskové organizace.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. února 2020 (9:00) do 11. ledna 2021 (20:00).

  Energetické úspory, Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

  Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je snížit konečnou spotřebu energie a snížit spotřebu neobnovitelné primární energie prostřednictvím využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách

  Míra podpory:

  • Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 2 000 000 000 Kč.
  • Celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH.
  • Minimální výše způsobilých přímých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH).
  • Základní výše podpory je odstupňována 30 – 50 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách.

  Příjemci podpory: veřejnoprávní a neziskové subjekty, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 3. 2021.

  Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí

  Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí.

  Finanční alokace výzvy (podpora)

  • základní výše podpory je odstupňována 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě: - realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build, - kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 85 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu.

  Příjemci podpory:

  Žádost může podat žadatel, který je:

  • státní podnik,
  • organizační složka státu,
  • státní příspěvková organizace,
  • veřejně výzkumná instituce.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2021

   

  Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

  Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech.

  Finanční alokace výzvy (podpora)

  • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
  • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH),
  • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na
   
  Nahrávám...
  Nahrávám...