dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - zaměstnanost, lidské zdroje, dotace pro zaměstnavatele, sociální politika

12.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Zaměstnanost plus (OPZ+)

Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/

Dílčí programy 

Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním, program OPZ+

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na prosazování přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám, aktivní a zdravé stárnutí a zdravé a vhodně přizpůsobené pracovní prostředí s ohledem na zdravotní rizika. Cílem výzvy je tedy podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním.

Míra podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 300 000 000 CZK,
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: není stanovena.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • osoba (právnická nebo fyzická),
 • úřad práce České republiky

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 11. 2025.

Zkvalitnění zdravotních služeb – zdravotní služby, integrace sociální a zdravotní péče

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu k sociální ochraně se zvláštním důrazem na děti a znevýhodněné skupiny; zlepšovat přístupnost, i pro osoby se zdravotním postižením, účinnost a odolnost systémů zdravotní péče a služeb dlouhodobé péče.
Míra podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 340 000 000 CZK.
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 001 CZK.
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 60 000 000 CZK.

Příjemci podpory:
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR),
 • Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS),
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO),
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,
 • Masarykova univerzita (MUNI) – vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 1. 2024.

Sociální inovace pro budoucnost

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Mnohé z nich, pokud nebudou řešeny včas, mohou do budoucna představovat významné ohrožení kvality života ve společnosti.

Míra podpory:

 • Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 108 000 000 CZK.
 • minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 CZK,
 • maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 500 000 CZK.

Příjemci podpory:
Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu,
 • kraje,
 • obce,
 • příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi,
 • nestátní neziskové organizace,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • poskytovatelé sociálních služeb,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • školy a školská zařízení,
 • vysoké školy,
 • obchodní korporace,
 • profesní a podnikatelská sdružení,
 • zaměstnavatelé.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 12. 2026.

Transformace pobytových sociálních služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora deinstitucionalizace systému sociálních služeb a transformace pobytových zařízení, poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním či kombinovaným postižením) a osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou závislé na

 
Nahrávám...
Nahrávám...