dnes je 2.4.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

21.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Nákup plně bezemisních elektrobusů se statickým i dynamickým dobíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy

Zaměření dotačního titulu: V rámci této výzvy budou podpořeny projekty zaměřené na nákup plně bezemisních elektrobusů a bateriových trolejbusů se statickým i dynamickým nabíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy a bateriové trolejbusy.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Celková alokace činí 340 mil. Kč,
 • Minimální výše podpory: 100 000,- Kč,
 • Maximální výše podpory: 340 mil. Kč.

Podporované aktivity:

Nákup plně bezemisních elektrobusů a bateriových trolejbusů se statickým i dynamickým nabíjením a budování nabíjecí infrastruktury pro elektrobusy a bateriové trolejbusy.

 • nákup plně bezemisních elektrobusů a bateriových trolejbusů se statickým i dynamickým dobíjením – elektrobusy se statickým dobíjením mohou být dobíjeny pouze v klidu, zatímco bateriové trolejbusy s dynamickým dobíjením mohou být dobíjeny i za jízdy pomocí troleje,
 • budování trolejových úseků pro jízdu a dynamické dobíjení bateriových trolejbusů,
 • nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů nebo bateriových trolejbusů v zastávkách a obratištích,
 • nákup a budování infrastruktury pro dobíjení elektrobusů a bateriových trolejbusů v garážích.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 25. 6. 2020.

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je vznik a rozvoj kapacit (a zprostředkovaně služeb) podpůrné inovační infrastruktury, která povede k zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti inovačního systému na území hlavního města Prahy. Předmětem podpory Výzvy je rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, technologické parky, podnikatelské inkubátory, akcelerátory apod.). Hlavním účelem takovéto inovační infrastruktury je podpora a rozvoj inovačních firem (zejména malých a středních podniků), zavádění jejich nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb na trh.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 - 150 mil. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není omezena. Maximální absolutní dotace je nepřekročitelná.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi,
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí,
 • Podnikatelské subjekty,
 • Státní podniky.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen 20. 12. 2019 a bude ukončen 1. 5. 2020, 14:00.

 

Inovační poptávka veřejného sektoru III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství. Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Inovační partnerství tedy představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Minimální výše způsobilých výdajů: 2 mil Kč,
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 80 mil Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou,
 • Městské části hl. m Prahy,
 • Organizace zřízené a založené městskými částmi hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen 3. 2. 2020 a bude ukončen 10. 9. 2020.

 

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnost a vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 200 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 100 000,- Kč.
 • Maximální výše podpory: 6 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Mateřské, základní, střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen 6. 1. 2020 a bude ukončen 26. 6. 2020.

 

INFIN - bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 400 mil. Kč.,
 • Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky,
 • Podnikatelé s delší historií (maximálně sedmi let) mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru bude podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky

Podpora je určena drobným, malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2022.

 

ČMZRB – Úspory energie

Zaměření dotačního titulu: Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB.

Míra podpory

Podmínky úvěru:

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 850 tis. – 30 mil. Kč,
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky,
 • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč,
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 1,5 mil. Kč.

Příjemci podpory

 • Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.

 

Termín

Datum ukončení

 
Nejnavštěvovanější semináře