dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015 - 2. část

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7
Přehled dotačních titulů z nových operačních programů s plánovaným vyhlášením v roce 2015 – 2. část

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – plánovaný harmonogram výzev

V následujícím textu pokračujeme v prezentaci časového harmonogramu výzev v rámci nových operačních programů.

Dotační titul: ICT a sdílené služby

Zaměření výzvy: Vývoj software - tvorba nových sofistikovaných ICT řešení; zakládání a rozvoj center sdílených služeb a zakládání a rozvoj datových center s výrazným mezinárodním zaměřením; tvorba nových sofistikovaných ICT řešení např. v oblasti komunikaci, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 200 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů, velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů. 

Příjemci dotací: Podniky všech velikostí působící v oblasti vývoje software či center strategických služeb. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Inovace

Zaměření výzvy: Produktová inovace - podpora zavádění nových či inovovaných produktů do procesu výroby a na trh, zejména v high tech oborech a v rámci inovace vyšších řádů; procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby; organizační inovace – zavádění nových informačních systémů integrujících a autamatizujících procesy uvnitř firmy zejména propojení výzkumu, vývoje, inovací a výroby; marketingové inovace – zavedení nových prodejních kanálů; ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 150 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů, velký podnik (od 250 zaměstnanců)- 25 % způsobilých výdajů. 

Příjemci dotací: Podniky všech velikostí, které  zavádí do výroby a na trh nově vyvinuté či inovované výrobky a výrobní procesy. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Potenciál

Zaměření výzvy: Založení, rozšíření, kapacitní či kvalitativní rozvoj vývojových center, oddělení a pracovišť, kde bude realizován průmyslový výzkum a vývoj směřující k inovaci produktů. Na projekt bude možné získat dotaci v rozmezí 3 - 200 milionů Kč. Míra podpory je stanovena na 50% pro všechny velikosti podniků. Pořízení potřebného výzkumného a vývojového vybavení, zejména na nákup strojů, technologií, zařízení, hardware či sítí, práv duševního vlastnictví, pozemků a budov, software a povinnou publicitu. Malé a střední podniky mohou navíc čerpat dotace na provozní náklady (mzdy pro absolventy, pojistné, cestovné, poradenské služby a materiál, který se vztahuje k výzkumu a vývoji).

Příjemci dotací: Podniky všech velikostí s jasně definovanou a životaschopnou strategií rozvoje, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj 

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Marketing

Zaměření výzvy: Účast podnikatelů na zahraničních výstavách a veletrzích s cílem navázat nová obchodní partnerství či oslovit nové trhy. Pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech individuální účasti na MSP. Pronájem, zřízení a provoz stánku, marketingové propagační materiály, další výdaje související s účastí podnikatelů na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí v projektech Společné účasti. Služby odborných poradců a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích. Služby související s realizací projektu. Náklady na administraci projektů. Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí - min. dotace pro jeden projekt 300 tis. Kč, max. dotace pro jeden projekt 5 mil. Kč. Dotace na podporu společné účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí - min. dotace pro jeden projekt 100 mil. Kč, max. dotace pro jeden projekt 150 mil. Kč. Dotace na projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků - min. dotace pro jeden projekt 5 mil. Kč, max. dotace pro jeden projekt 20 mil. Kč.

Příjemci dotací: Malé a střední podniky, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest (interní projekty), Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade (interní projekty).

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Nemovitosti

Zaměření výzvy: Rekonstrukce objektu - modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost; rekonstrukce souborů výrobních objektů (brownfields); rekonstrukce brownfields a jejich přeměna na moderní výrobní objekty; projekt, jehož realizací dojde k přeměně brownfieldu na podnikatelskou zónu; rekonstrukce nájemního objektu – rekonstrukce brownfieldu na podnikatelský objekt určený k pronájmu; podporována nebude výstavba objektu, nebo výstavba zóny jakožto novostavba tzv. na zelené louce. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 50 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů; střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů. 

Příjemci dotací: Malé a střední podniky působící v oblasti zpracovatelského průmyslu, technologických center či strategických služeb; příjemcem může být i municipalita, pokud bude rekonstruovaná nemovitost prokazatelně využívána malými a středními podniky; projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Aplikace

Zaměření výzvy: Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál, náklady na nástroje a vybavení formou odpisů, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů, náklady na poradenské služby, provozní náklady. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku (průmyslový výzkum): malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 60  % způsobilých výdajů, velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů. Výše dotace (experimentální vývoj): malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů, velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 25 % způsobilých výdajů. 

Příjemci dotací: Podniky všech velikostí, výzkumné organizace, příjemcem může být i orgán státní správy a samosprávy, projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Partnerství znalostního transferu

Zaměření výzvy: Vytvoření partnerství mezi podnikem a výzkumnou organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu. Služby partnerské organizace poskytované podniku za účelem splnění cílů projektu. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 - 4 miliony korun. Intenzita podpory může v režimu de minimis dosáhnout až 70%.

Příjemci dotací: Malé a střední podniky a podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy, výzkumné organizace, neziskové organizace. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Poradenství II

Zaměření výzvy: Poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací. Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním podniků do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME). Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 1 milionem korun. Podporu bude možné získat do výše 50 % způsobilých nákladů. Příklady podporovaných aktivit: analýza a studie zavádění informačního systému, analýza inovačního potenciálu společnosti, analýza stavu a návrh organizační a marketingové inovace, bezpečnost informací, corporate governance, implementace modelu řízení prodeje, inovace výrobního a logistického procesu.

Příjemci dotací: Malé a střední podniky, agentury CzechInvest a CzechTrade. projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Spolupráce

Zaměření výzvy: 1) Klastry:   a) kolektivní výzkum - výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména malých a středních podniků daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru; podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů; b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací; c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (se zaměřením na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod.; d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí marketing, networking, apod. 2) Technologické platformy – podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů. 3) Kooperační inovační sítě -  podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci malých a středních podniků; podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací; kooperační inovační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací. Min. počet partnerů je předpokládán v rozsahu 3-4 malých a středních podniků, účast dalších partnerských subjektů a organizací není omezena. Další podmínky budou stanoveny v jednotlivých výzvách.

Příjemci dotací: Pro aktivity 1) a 2) příjemcem podpory může být účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů (zejména malých a středních podniků) spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí či jinými institucemi a organizacemi, pokud směřuje k naplňování cílů stanovených v části 3 tohoto programu. Příjemce podpory musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti. Pro aktivitu 3) mohou být příjemcem podpory podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (vědeckotechnické parky, inovační centra, oborová sdružení, apod.) pro klastry, občanská sdružení, sdružení právnických osob, výzkumné organizace.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Technologie

Zaměření výzvy: Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků. Dlouhodobý hmotný majetek - nákup strojů a zařízení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost. Dlouhodobý nehmotný majetek - náklady na pořízení patentových licencí. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 0,5 a 20 miliony Kč. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) - 35  % způsobilých výdajů.

Příjemci dotací: Začínající drobní podnikatelé, malé a střední podniky. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Obnovitelné zdroje energie

Zaměření výzvy: Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE s tím, že vyrobená energie bude určena primárně pro distribuci, nikoli vlastní spotřebu. MVE - výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren. Bioplynové stanice - vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby. Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem. Biomasa - výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla. Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů. Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat mezi 1 a 100 miliony korun. Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku: malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % způsobilých výdajů, střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % způsobilých výdajů, velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % způsobilých výdajů.

Příjemci dotací: Podnikatelské subjekty všech velikostí. Projekt musí být realizovaný mimo území hl.m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Dotační titul: Úspory energie

Zaměření výzvy: Energetické úspory v podnikatelském sektoru. Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti. Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v budovách a výrobních závodech. Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla). Využití odpadní energie ve výrobních procesech. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku. Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku. Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov. Vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu (např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy). Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 0,5 do 250 milionů korun.

Příjemci dotací: Podnikatelské subjekty všech velikostí. Rovněž podnikatelé v zemědělství, potravinářství, akvakultury a maloobchodní organizace. Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze.

Datum vyhlášení výzvy: duben 2015.

Operační program Doprava – plánovaný harmonogram výzev

Dotační titul: SC 1.1 - Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy

Zaměření výzvy: Modernizace, obnova a výstavba tratí a zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť TEN-T (eliminace rychlostních propadů, omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení, apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou dopravu a zajištění obnovy kolejových mechanismů na údržbu a zajištění bezpečnosti železniční dopravní cesty a včetně obnovy a modernizace železničních prostředků, mechanismů, technologií a technologických celků, sloužících k zvýšení bezpečnosti a k zprovoznění železniční dopravní cesty při mimořádných událostech nebo krizových situacích. Modernizace a rekonstrukce tratí a další infrastruktury v rámci železničních uzlů Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury stanic a zastávek ve správě správce železniční infrastruktury včetně naplnění souvisejících požadavků TSI PRM a INF. Úpravy tratí vedoucí k zajištění interoperability a implementaci TSI. Modernizace zabezpečovacích zařízení a zavádění DOZ a automatického vedení vlaků spolu s využitím dalších moderních technologií (včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem informačních bází (vč. popisu železniční sítě).

Příjemci dotací: Vlastníci/správci dotčené infrastruktury, např. SŽDC

Datum vyhlášení výzvy: 1. 7. 2015.

Dotační titul: 1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy

Zaměření výzvy: Překladiště kombinované dopravy – modernizace a výstavba (mj. trimodální silnice-železnice-voda, bimodální silnice-železnice). Napojení terminálů na dopravní infrastrukturu železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, výstavba a modernizace terminálů a vybavení mechanismy, zavádění ITS včetně podpory mobility ode dveří ke dveřím. Výstavba doprovodné infrastruktury

 
Nahrávám...
Nahrávám...